Bene, Sándor - bibliografija

Godine:                

Primarno autorstvo

1.01 Znanstveni članak u časopisu

 1. 380086
  Bene, Sándor ;
  Szulejmán halála a Zrínyi-eposzokban: Történeti poétikai megközelítés / Irodalomtörténeti Közlemények, 121 (2017), 6 ; str. 746-779.
  http://bib.irb.hr/datoteka/918254.Szulejmn_halla_ItK.pdf | http://epa.oszk.hu/00000/00001/00450/pdf/EPA00001_ItK_2017_6_746-779.pdf | http://real.mtak.hu/70943/
  edit
 2. 369285
  Bene, Sándor ;
  Orfeji na Jadranu : o pjesništvu Nikole i Petra Zrinskog / Književna smotra , 47(2015), 3 ; str. 31-44.
  WOS:000367560900006
  Scopus ID:2-s2.0-84978066718
  edit
 3. 369287
  Bene, Sándor ;
  Distancia, I / Irodalomtörténeti Közlemények , 119(2015) ; str. 585-612.
  edit
 4. 319170
  Bene, Sándor ;
  Rimay Múzsája / Irodalomtörténeti közlemények, 115 (2011).
  edit
 5. 319167
  Bene, Sándor ;
  Politika és teológia Borso d’ Este Ferrarájában (Andreas Pannonius királytükreinek skolasztikus forrásai) / Világosság, (2009).
  edit
 6. 319169
  Bene, Sándor ;
  Theology and politics in Andreas Pannonius’s mirrors for princes / Camoenae Hungaricae, 6 (2009-2010).
  edit

1.02 Pregledni znanstveni članak u časopisu

 1. 369297
  Bene, Sándor ;
  Valóság és költészet a Szigeti veszedelemben : Zrínyi Miklós a szigetvári hős / Múlt-Kor Történelmi Magazin melléklete, 2016 ; str. 34-38.
  edit

1.04 Stručni članak

 1. 319166
  Bene, Sándor ; Kecskeméti, Gábor ;
  Javaslatok egy új irodalomtörténet elvi alapvetéséhez és régi irodalmi részének felépítéséhez / U: Szentpéteri Márton, Zászkaliczky Márton (ur.). Helikon Irodalomtudományi Szemle, (2009), 1/2.
  edit

1.08 Objavljeni rad s konferencije - znanstveni

 1. 319162
  Bene, Sándor ;
  Rimay vindicatus (Rimay János Justus Lipsiushoz írott leveléről) / U: Kecskémeti Gá­bor, Tasi Réka (ur.). Fi­lo­ló­gia és tex­to­ló­gia a régi ma­gyar iro­da­lom­ban: Tu­do­má­nyos kon­fe­ren­cia, Mis­kolc, 2011. má­jus 25–28.. Mis­kolc : Mis­kolci Egye­tem BTK Ma­gyar Nyelv– és Iro­da­lom­tu­do­má­nyi In­té­zet, 2012., str. 139-188.
  http://magyarszak.uni-miskolc.hu/csv/kiadvany.php?item=54
  edit

1.09 Objavljeni rad s konferencije - stručni

 1. 319172
  Bene, Sándor ;
  Renaissance or Medieval ’Mirror for Magistrates’? Andreas Pannonius’ „libelli” in Various Research Perspectives / U: György E. Szönyi, Csaba Maczelka (ur.). Centers and peripheries in European Renaissance culture: Essays by East-Central European Mellon Fellows. Szeged : JATE Press, 2012., str. 25-42.
  edit

1.16.1 Poglavlje u knjizi - znanstveni rad

 1. 380073
  Bene, Sándor ;
  Szigeti veszedelem: Fikció, valóság és a halál pedagógiája / "Vár állott...": Tudományos történeti konferenciák Vajdahunyadvár 2013-2016.. Budapest : Line Design, 2017, str. 131-161.
  http://real.mtak.hu/66038/
  edit
 2. 380075
  Bene, Sándor ;
  Szirének a térképen: Zrínyi Miklós, Zrínyi Péter és az irodalomtörténet földrajza / Határok fölött: Tanulmányok a költő, katona, államférfi Zrínyi Miklósról. Budapest : MTA Bölcsészettudományi Kutatóközpont, 2017, str. 37-78.
  http://real.mtak.hu/56140/
  edit
 3. 369293
  Bene, Sándor ;
  Ajándék / U: . Ildikó Horn, Éva Lauter, Gábor Várkonyi, István Hiller (ur.). Művészet és mesterség. Tisztelgő kötet R. Várkonyi Ágnes emlékére. II.. Budapest : L’Harmattan Kiadó, 2016., str. 253-278.
  edit
 4. 369306
  Bene, Sándor ;
  Orpheus és Hercules : (Francis Bacon, Zrínyi Miklós és a magyar felvilágosodás) / U: Mihály Balázs, István Bartók (ur.). A felvilágosodás előzményei Erdélyben és Magyarországon (1650–1750). Szeged : SZTE Magyar Irodalmi Tanszék, 2016., str. 157-172.
  edit
 5. 369307
  Bene, Sándor ;
  A sztoikus Zrínyi / U: Judit Nyerges, Attila Verók, Edina Zvara (ur.). MONOKgraphia. Tanulmányok Monok István 60. születésnapjára. Budapest : Kossuth Kiadó, 2016., str. 69-86.
  edit
 6. 369282
  Bene, Sándor ;
  Zrínyi álmai / U: Réka Lengyel, István Csörsz Rumen, Béla Hegedüs (ur.). Amicitia: Tanulmányok Tüskés Gábor 60. születésnapjára / Amicitia: Beiträge zum 60. Geburtstag von Gábor Tüskés. Budapest : Reciti Kiadó, 2015, str. 140-162.
  edit
 7. 369284
  Bene, Sándor ;
  Limits of Tolerance : the topoi of Fornication in the Hungarian Reformation / U: Herman J. Selderhuis (ur.). Reformed Majorities in Early Modern Europe. Göttingen : Vandenhoeck und Ruprecht, 2015., str. 49-71.
  edit
 8. 369286
  Bene, Sándor ;
  Renaissance Sources in Medieval Mirrors for Princes : Petrarch and Andreas Pannonius / U: Alison Frazier, Patrick Nold (ur.). Essays in renaissance thought and letters : In honour of John Monfasani. Leiden ; Boston : Brill Academic Publishers, 2015. , str. 134-1778.
  edit
 9. 369289
  Bene, Sándor ;
  Constantinus és Victoria : Zrínyi Miklós első házasságának története / U: Pál Fodor, Dénes Sokcsevits (ur.). A horvát–magyar együttélés fordulópontjai. Intézmények, társadalom, gazdaság, kultúra / Prekretnice u suživotu Hrvata i Mađara. Ustanove, društvo, gospodarstvo i kultura. Budapest : MTA BTK Történettudományi Intézet ; Hrvatski institut za povijest, 2015., str. 618-629.
  edit
 10. 369292
  Bene, Sándor ;
  Constantinus i Victoria : priča o prvom braku Nikole Zrinskoga / U: Pál Fodor, Dénes Sokcsevits (ur.). A horvát–magyar együttélés fordulópontjai. Intézmények, társadalom, gazdaság, kultúra / Prekretnice u suživotu Hrvata i Mađara. Ustanove, društvo, gospodarstvo i kultura. Budapest : MTA BTK Történettudományi Intézet ; Hrvatski institut za povijest, 2015., str. 654-665.
  edit
 11. 319160
  Bene, Sándor ;
  Illíria vagy amit akartok: A karlócai békét követő viták az egykori hódoltság déli határvidékének politikai berendezkedéséről / U: Ács Pál (ur.). Identitás és kultúra a török hódoltság korában. Budapest : Balassi Kiadó, 2012., str. 440-463.
  edit
 12. 319158
  Bene, Sándor ;
  Where Paradigms Meet: The Theology of Political Virtues in Andreas Pannonius’ Mirrors for Princes / U: Péter Farbaky, Louis Waldman (ur.). Italy and Hungary: Humanism and Art in the Early Renaissance. Firenze : Villa I Tatti – The Harvard Renaissance Center, 2011., str. 173-215.
  edit
 13. 319155
  Bene, Sándor ;
  Illyria or what you will: Luigi Ferdinando Marsigli’s and Pavao Ritter Vitezovic’s „mapping” of the borderlands recaptured from the Ottomans / U: Balázs Trencsényi, Márton Zászkaliczky (ur.). Whose Love of Which Country: Composite States, National Histories and Patriotic Discourses in Early Modern East Central Europe. Leiden ; Boston : Brill, 2010., str. 351-404.
  edit
 14. 319156
  Bene, Sándor ;
  Questions of the New Balcan Settlement after 1699: L.F. Marsili and the Local Traditions / U: Raffaella Gherardi (ur.). La politica, la scienza, le armi: Luigi Ferdinando Marsili e la costruzione della frontiera dell'impero e dell'Europa. Bologna : CLUEB, 2010., str. 199-216.
  edit
 15. 319148
  Bene, Sándor ;
  Politika és teológia Borso d’ Este Ferrarájában : (Andreas Pannonius királytükreinek skolasztikus forrásai) / U: Boros Gábor (ur.). Reneszánsz filozófia. Budapest : ELTE BTK, 2009., str. 11-30.
  http://www.matarka.hu/cikk_list.php?fusz=51611
  edit
 16. 319151
  Bene, Sándor ;
  Miklós Zrínyi in post World War II scholarly Literature / U: Herausgeben von Wilhelm Kühlmann, Gábor Tüskés, unter Mitarbeit von Sándor Bene (ur.). Militia et litterae: Die beiden Nikolaus Zrínyi und Europa. Tübingen : Niemeyer, 2009., (Frühe Neuzeit, Band 141.).
  edit
 17. 319329
  Bene, Sándor ;
  Az ellenállás hermeneutikája (Egy fejezet a Rákóczi- szabadságharc politikai publicisztikájának történetéből) / U: Jankovics József (ur.). "Nem sűlyed az emberiség…”Album amicorum Szörényi László LX. születésnapjára [elektronička građa]. Budapest : MTA Irodalomtudományi Intézet, 2008., str. 1035-1058.
  www.iti.mta.hu/szorenyi60
  edit

1.16.2 Poglavlje u knjizi - pregledni znanstveni rad

 1. 369308
  Bene, Sándor ;
  Valóság és költészet a Szigeti veszedelemben / U: Zoltán Jánosi (ur.). Emlékpajzs Szigetvárnak 1566-2016. Válogatás a 2016-os emlékév történelmi, irodalomtörténeti tanulmányaiból, műalkotásaiból és ünnepi dokumentumaiból. Budapest : Magyar Napló, 2016., str. 182-184.
  edit

1.17 Poglavlje u knjizi - stručni rad

 1. 369298
  Bene, Sándor ;
  The Life of Miklós Zrínyi / U: Gábor Hausner (ur.). Zrínyi-album / Zrínyi Album. Budapest, Hadtörténeti Múzeum–Zrínyi Katonai Kiadó, 2016, str. 29-57.
  edit
 2. 369300
  Bene, Sándor ;
  Zrínyi Miklós élete / U: Gábor Hausner (ur.). Zrínyi-album / Zrínyi Album. Budapest : Hadtörténeti Múzeum–Zrínyi Katonai Kiadó, 2016., str. 28-56.
  edit
 3. 369301
  Bene, Sándor ;
  Miklós Zrínyi, the Poet / U: Gábor Hausner (ur.). Zrínyi-album / Zrínyi Album. Budapest : Hadtörténeti Múzeum–Zrínyi Katonai Kiadó, 2016., str. 175-249.
  edit
 4. 369302
  Bene, Sándor ;
  A költő Zrínyi Miklós / U: Gábor Hausner (ur.). Zrínyi-album / Zrínyi Album. Budapest : Hadtörténeti Múzeum–Zrínyi Katonai Kiadó, 2016., str. 174-248.
  edit
 5. 369303
  Bene, Sándor ;
  Zrínyi’s Prose Works / U: Gábor Hausner (ur.). Zrínyi-album / Zrínyi Album. Budapest : Hadtörténeti Múzeum–Zrínyi Katonai Kiadó, 2016., str. 251-277.
  edit
 6. 369304
  Bene, Sándor ;
  A Zrínyi-próza / U: Gábor Hausner (ur.). Zrínyi-album / Zrínyi Album. Budapest : Hadtörténeti Múzeum–Zrínyi Katonai Kiadó, 2016., str. 250-276.
  edit
 7. 319159
  Bene, Sándor ;
  Balassi tréfája / U: Bartók István, Csörsz Rumen István, Jankovics József, Szentmártoni Szabó Géza (ur.). Magyar művelődéstörténeti lexikon LX, a főszerkesztő, Kőszeghy Péter hatvanadik születésnapjára. Budapest : MTA ITI, 2011., str. 28-31.
  edit

1.18 Natuknica u enciklopediji, leksikonu, rječniku i sl.

 1. 319945
  Bene, Sándor ;
  Zrínyi (VII.) Miklós / U: Kőszeghy Péter (ur.). Magyar Művelődéstörténeti Lexikon: Középkor és kora újkor, XIII.. Budapest : Balassi Kiadó, 2012., str. 206-222.
  edit
 2. 319947
  Bene, Sándor ;
  Nikola Zrinski / U: Velimir Visković (ur.). Hrvatska književna enciklopedija, 4: S-Ž. Zagreb : Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2012., str. 548-550.
  edit
 3. 319940
  Bene, Sándor ;
  Siralmas jajt érdemlő játék / U: Kőszeghy Péter (ur.). Magyar Művelődéstörténeti Lexikon : Középkor és kora újkor, X.. Budapest : Balassi Kiadó, 2010., str. 317.
  edit
 4. 319942
  Bene, Sándor ;
  Siralmas könyörgő levél / U: Kőszeghy Péter (ur.). Magyar Művelődéstörténeti Lexikon : Középkor és kora újkor, X.. Budapest : Balassi Kiadó, 2010., str. 318-319.
  edit
 5. 319944
  Bene, Sándor ;
  Siralmas panasz / U: Kőszeghy Péter (ur.). Magyar Művelődéstörténeti Lexikon : Középkor és kora újkor, X.. Budapest : Balassi Kiadó, 2010., str. 319-320.
  edit
 6. 319934
  Bene, Sándor ;
  Ráttkay György / U: Kőszeghy Péter (ur.). Magyar Művelődéstörténeti Lexikon : Középkor és kora újkor IX.. Budapest : Balassi Kiadó, 2009., str. 387-389.
  edit

1.19 Recenzija, prikaz, kritika

 1. 319173
  Bene, Sándor ;
  Lukács István: A passióhagyomány a horvát irodalomban (recenzió) / Irodalomtörténeti Közlemények, (2010), 2.
  edit

1.20 Predgovor, pogovor

 1. 319163
  Bene, Sándor ; Hausner, Gábor ; Ladić, Zoran ;
  Predgovor / U: Romana Horvat (ur.). Susreti dviju kultura: Obitelj Zrinski u hrvatskoj i mađarskoj povijesti: Zbornik radova. Zagreb : Matica hrvatska, 2012., str. 7-14.
  edit

1.25 Druga sastavna djela

 1. 319223
  Bene, Sándor ;
  Belgium romjai / Élet és Irodalom, 56 (2012), 14.
  http://www.es.hu/kereses/szerzo/Bene%20S%C3%A1ndor
  edit

Uredništva

2.01 Znanstvena monografija

 1. 283815
  Horvat, Romana ; [edt]Hausner, Gábor ; [edt, aft]Ladić, Zoran ; [edt, aft]Bene, Sándor ; [aft, edt]
  Obitelj Zrinski u hrvatskoj i mađarskoj povijesti : susreti dviju kultura : zbornik / Zagreb : Matica hrvatska, 2012. - 562 str. ; 24 cm. ISBN: 9789531509671.
  edit
 2. 319139
  Dobos, István ; [edt]Bene, Sándor ; [edt]
  Határátlépések: A doktoriskolák III. nemzetközi konferenciája (Kolozsvár, 2010. augusztus 26-27) [eletronička građa] / Budapest : Nemzetközi Magyarságtudományi Társaság, 2011
  http://mek.oszk.hu/09700/09720/html/index.htm
  edit
 3. 319138
  Dobos, István ; [edt]Bene, Sándor ; [edt]
  A magyarságtudomány önértelmezései: A doktoriskolák II. nemzetközi konferenciája, Budapest, 2008. augusztus 22–24 [elektronička građa] / Budapest : Nemzetközi Magyarságtudományi Társaság, 2009. - 197 str. ISBN: 9789638759542.
  http://mek.oszk.hu/07600/07689/
  edit
 4. 259873
  Bene, Sándor ; [edt]Kühlmann, Wilhelm ; [edt]Tüskés, Gábor ; [edt]
  Militia et litterae : die beiden Niklaus Zrínyi und Europa / Tübingen : Max Niemeyer Verlag, 2009. - vii, 462 str., [8] listova : ilustr. ; 24 cm. ISBN: 9783484366411.
  edit

2.31 Zbornik recenzirane znanstvene konferencije (međunarodne i inozemne konferencije)

 1. 369280
  Bene, Sándor ; [edt]Dobos, István ; [edt]
  Válság és kultúra: A doktori iskolák IV. nemzetközi magyarságtudományi konferenciájának előadásai: Budapest, 2013. augusztus 22-23. / Budapest : Nemzetközi Magyarságtudományi Társaság, 2015. - 472 str. ISBN: 9786155309014.
  edit
Zadnji puta osvježeno: 2021-02-26 20:30:19