Grčević, Martina - bibliografija

Godine:              

Primarno autorstvo

1.01 Znanstveni članak u časopisu

 1. 308259
  Grčević, Martina ;
  Sklonidba dvosložnih muških imena na -e u hrvatskom jeziku / Riječ : časopis za slavensku filologiju, 16 (2010), 2 ; str. 84-97.
  http://bib.irb.hr/datoteka/432357.Imena_na_e_Rijec_16_2_2010.pdf
  edit
 2. 309196
  Grčević, Martina ;
  Promjena imena naselja u Republici Slovačkoj / Folia onomastica Croatica, 19 (2010), str. 97-116.
  http://hrcak.srce.hr/file/118729
  edit

1.04 Stručni članak

 1. 308966
  Grčević, Martina ;
  Mira Nábělková: Slovenčina a čeština v kontakte — Pokračovanie príbehu. Bratislava—Praha, VEDA — vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied, 2008., 363 str. / Filologija : časopis Razreda za filološke znanosti Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti, 55 (2010), str. 149-153. http://dx.doi.org/http://hrcak.srce.hr/file/98466
  http://hrcak.srce.hr/file/98466 | http://hrcak.srce.hr/file/98466
  edit

1.08 Objavljeni rad s konferencije - znanstveni

 1. 335345
  Sesar, Dubravka ; Grčević, Martina ;
  Papci i drugi meronimi životinjskih udova u frazemima hrvatskoga i pojedinih slavenskih jezika / U: Ivana Vidović Bolt (ur.). ŽIivotinje u frazeološkom ruhu. Zbornik radova s međunarodnoga znanstvenog skupa Animalistički frazemi u slavenskim jezicima održanog 21. i 22. 3. 2014.na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu.. Zagreb : FF press, 2014., str. 257-277.
  http://www.animalisticki-frazemi.eu/index.php/znanstveni-skupovi/znanstveni-skup-21-i-22-ozujka-2014/zbornik-radova | Elektronička verzija članka
  edit
 2. 313074
  Grčević, Martina ;
  Usvajanje anglizama hardware i software u hrvatskom, slovačkom, češkom i ruskom jeziku / U: Turk, Marija; Srdoč-Konestra, Ines ; Opašić, Maja ; Potočnjak, Saša (ur.). Peti hrvatski slavistički kongres ; Zbornik radova I. Rijeka : Filozofski fakultet Sveučilišta u Rijeci, 2012 (1), str. 115-126.
  http://bib.irb.hr/datoteka/589491.hardware_software.pdf
  edit

1.12 Objavljeni sažetak s konferencije - znanstveni

 1. 317225
  Grčević, Martina ;
  Usvajanje anglizama hardware i software u slavenskim jezicima. / U: Turk, Marija (ur.). Peti hrvatski slavistički kongres. Zbornik sažetaka. Rijeka, 7. – 10. rujna 2010.. Rijeka : 2010, str. 52-53.
  [Naziv skupa: Peti hrvatski slavistički kongres (7. – 10. 9. 2010. ; Rijeka, Hrvatska)]
  edit

1.16.1 Poglavlje u knjizi - znanstveni rad

 1. 313251
  Grčević, Martina ;
  Nova pravopisna inačica koordinativnih složenica u slovačkom i češkom jeziku (Češko Slovensky, Česko Slovensko) / U: Kryżan-Stanojević, Barbara (ur.). Javni jezik kao poligon jezičnih eksperimenata. Zagreb : Srednja Europa, 2013, str. 93-103.
  http://bib.irb.hr/datoteka/621159.nova_pravopisna_inacica.pdf
  edit
 2. 313323
  Grčević, Martina ;
  Slova i glasovi u slovačkom i hrvatskom književnom jeziku / U: Sesar, Dubravka (ur.). Slavenski jezici u usporedbi s hrvatskim III.. Zagreb : FF press, Filozofski fakultet, 2013 (Slavenski jezici u usporedbi s hrvatskim), str. 11-24.
  edit
 3. 312749
  Grčević, Martina ;
  Suvremena jezična situacija u slavenskim zemljama / U: Sesar, Dubravka (ur.). Slavenski jezici u usporedbi s hrvatskim II.. Zagreb : FF press, Filozofski fakultet, 2011 (Slavenski jezici u usporedbi s hrvatskim), str. 143-159.
  http://bib.irb.hr/datoteka/526967.Jezicna_situacija_slav.pdf
  edit
 4. 311998
  Grčević, Mario ; Grčević, Martina ;
  Uvod / U: Nosić, Milan (ur.). Martina Grčević: Imena hrvatskih naselja. Rijeka : Maveda, Hrvatsko filološko društvo - Rijeka, 2008 (Knjižnica Veda 15), str. 5-21.
  http://bib.irb.hr/datoteka/388851.Imena_hrv_naselja_2008_crosbi.pdf
  edit

1.17 Poglavlje u knjizi - stručni rad

 1. 379111
  Grčević, Martina ;
  Iz suvremene slovačke jezične politike. Slovačka jezična politika u radovima Dubravke Sesar kao nadahnuće za hrvatsku jezičnu politiku / Život mora biti djelo duha. Zbornik posvećen prof. dr. sc. Dubravki Sesar. Zagreb : Disput, 2017., str. 121-129.
  edit

2.02 Stručna monografija

 1. 249538
  Grčević, Martina ;
  Imena hrvatskih naselja / Rijeka : Maveda : Hrvatsko filološko društvo, 2008
  edit
Zadnji puta osvježeno: 2019-04-23 12:45:38