Gulešić Machata, Milvia - bibliografija

Godine:                          

Primarno autorstvo

1.01 Znanstveni članak u časopisu

 1. 335968
  Gulešić Machata, Milvia ; Grgić, Ana ;
  Zašto je pet puno više od četiri? : O opisu brojevnih riječi u hrvatskome kao inom jeziku / Lahor (Zagreb. 2006) , 8 (2013), 1(15) ; str. 91-104.
  Elektronička verzija članka
  edit
 2. 309755
  Gulešić Machata, Milvia ; Čilaš Mikulić, Marica ; Udier, Sanda Lucija ; Gulešić Machata, Milvia ;
  Glagolske valencije i inojezični hrvatski / U: Čilaš-Mikulić, Marica, Udier, Sanda Lucija (ur.). Lahor - časopis za hrvatski kao materinski, drugi i strani jezik, 1 (2011.), 11 ; str. 23-38.
  http://hrcak.srce.hr/index.php?show=clanak&id_clanak_jezik=118394
  edit
 3. 307412
  Gulešić Machata, Milvia ; Udier, Sanda Lucija ;
  Izvorna odstupanja u hrvatskom kao inojezičnom / LAHOR: časopis za hrvatski kao materinski, drugi i strani jezik, 1 (2008), 5 ; str. 19-33.
  http://hrcak.srce.hr/lahor
  edit
 4. 322343
  Gulešić Machata, Milvia ;
  Opis brojevnih imenica u hrvatskome kao inom jeziku / LAHOR: časopis za hrvatski kao materinski, drugi i strani jezik, 14 (2012), 7 ; str. 183-203.
  http://hrcak.srce.hr/lahor
  edit
 5. 307307
  Bošnjak Botica, Tomislava ; Gulešić Machata, Milvia ;
  Rod imenica na -a za osobe muškoga spola / Lahor: časopis za hrvatski kao materinski, drugi i strani jezik, 4 (2007), 2 ; str. 170-189.
  edit
 6. 307506
  Gulešić Machata, Milvia ; Machata, Martin ; Gulešić Machata, Milvia ;
  Boje u hrvatskim i slovačkim kolokacijama / Riječ : časopis za slavensku filologiju, 13, 2 (2007.), str. 99-107.
  edit
 7. 306817
  Udier, Sanda Lucija ; Čilaš Mikulić, Marica ; Gulešić Machata, Milvia ;
  Gramatičko-semantički pristup obradi padeža / Lahor Časopis za hrvatski kao materinski, drugi i strani jezik, 1 (2006.), str. 36-48.
  http://hrcak.srce.hr/index.php?show=clanak&id_clanak_jezik=16205
  edit

1.02 Pregledni znanstveni članak u časopisu

 1. 310565
  Udier, Sanda Lucija ; Gulešić Machata, Milvia ;
  Kakvom jeziku poučavati neizvorne govornike? : Viši i niži varijetet u poučavanju hrvatskoga kao inog jezika / Nova Croatica , 5 (2011), 5 ; str. 329-349.
  Elektronička verzija članka
  edit

1.04 Stručni članak

 1. 306827
  Gulešić Machata, Milvia ; Novak Milić, Jasna ; Udier, Sanda Lucija ; Gulešić Machata, Milvia ;
  HIDIS _Prvi znanstveni skup o hrvatskome kao drugome i stranome jeziku / Lahor, Časopis za hrvatski kao materinski, drugi i strani jezik, 1. (2006.), str. 111-127.
  edit

1.08 Objavljeni rad s konferencije - znanstveni

 1. 365644
  Gulešić Machata, Milvia ; Udier, Sanda Lucija ; Čilaš Mikulić, Marica ;
  Razvijanje učeničke autonomije učenja u hrvatskome kao inome jeziku / Croaticum Savjetovanje za lektore hrvatskog kao inog jezika, 3. zbornik radova. Zagreb: FF press, 2017 , str. 101-116.
  edit
 2. 365541
  Gulešić Machata, Milvia ; Udier, Sanda Lucija ;
  Glagolske rekcije u poučavanju hrvatskoga kao inoga jezika / U: 2. zbornik radova, uredili M. Čilaš Mikulić i A.-T. Juričić. (ur.). Croaticum Savjetovanje za lektore hrvatskog kao inog jezika . Zagreb: FF press, 2014 , 87 - 100.
  edit
 3. 320071
  Gulešić Machata, Milvia ; Grgić, Ana ;
  Zašto je pet puno više od četiri? O opisu brojevnih riječi u hrvatskome kao inom jeziku / Milvia Gulešić Machata; Ana Grgić. U: Akbarov, A., Larsen-Freeman, D. (ur.) (ur.). Applying Intercultural Linguistic Competence to Foreign Language Teaching and Learning, Proceedings book FLTAL 2013. Sarajevo: IBU Publications, 2013. , str. 211–225.
  edit
 4. 316452
  Gulešić Machata, Milvia ; Jelaska, Zrinka ;
  Inojezični hrvatski i govornici drugih slavenskih jezika / U: Badurina, Lada : Bačić-Karković, Danijela (ur.). Riječki filološki dani - zbornik radova 8. Rijeka : Filozofski fakultet, 2010, str. 695-716.
  [Naziv skupa: Riječki filološki dani 8 (6-8.11.2008. ; Zagreb, Hrvatska)]
  edit
 5. 315711
  Gulešić Machata, Milvia ; Machata, Martin ;
  Medzikultúrna kompetencia v príbuzných kultúrach a jazykoch (Međukulturna kompetencija u srodnim kulturama i jezicima) / U: Melušová, E. (ur.). La porte des langues ouverte vers les hommes – Brána jazykov k ľuďom otvorená
  [Naziv skupa: Gulešić Machata, Milvia – Machata, Martin (2008) Medzikultúrna kompetencia v príbuzných kultúrach a jazykoch (Međukulturna kompetencija u srodnim kulturama i jezicima), u E. Melušová (ur.) La porte des langues ouverte vers les hommes – Brána jazykov k ľuďom otvorená, Pariz (u tisku). (2007. ; Pariz, Francuska)]
  edit

1.09 Objavljeni rad s konferencije - stručni

 1. 366175
  Gulešić Machata, Milvia ; Udier, Sanda Lucija ;
  Ovladavanje frazemima u hrvatskom kao drugom i stranom jeziku / U: ur. Pavel Krejčí, Elena Krejčová). Spisy Filozofické fakulty MU: Brno. (ur.). Jihoslovanská frazeologie kontrastivně . Brno: Filozoficka fakulta Masarykovy univerzity 2016. (Edice Spisy Filozofické fakulty MU, sv. 453), str.73 - 79, Edice Spisy Filozofické fakulty MU, sv. 453.
  edit
 2. 365999
  Gulešić Machata, Milvia ;
  Čudnovate zgode šegrta Hlapića i neizvorni govornici hrvatskoga jezika na razini C1 / U: zbornik radova, urednici Berislav Majhut, Smiljana Narančić Kovač, Sanja Lovrić Kralj (ur.). "Šegrt Hlapić" od čudnovatog do čudesnog. Zagreb - Slavonski Brod : Hrvatska udruga istraživača dječje književnosti, Ogranak Matice hrvatske Slavonski Brod, str. 549 - 560 .
  edit
 3. 358058
  Machata, Martin ; Gulešić Machata, Milvia ;
  Hrvatski i slovački frazemi (strukture pridjev + imenica) s komponentom boje / Výuka jihoslovanských jazyků a literatur v dnešní Evropě : kolektivní monografie. Brno : Bulharsky kulturni institut, 2015. , Krejčí, Pavel ; Krejčová, Elena .
  edit
 4. 317591
  Udier, Sanda Lucija ; Gulešić Machata, Milvia ;
  Kakvom jeziku poučavati neizvorne govornike? Viši i niži varijetet u poučavanju hrvatskoga kao inoga jezika /
  [Naziv skupa: Poučavanje južnoslavenskih jezika (18. i 19.4.2011. ; Brno, Češka)]
  edit

1.12 Objavljeni sažetak s konferencije - znanstveni

 1. 315811
  Gulešić Machata, Milvia ; Jelaska, Zrinka ;
  Inojezični hrvatski i drugi slavenski jezici /
  [Naziv skupa: Riječki filološki dani 8 (6-8.11.2008. ; Rijeka, Hrvatska)]
  edit

1.16.1 Poglavlje u knjizi - znanstveni rad

 1. 391567
  Gulešić Machata, Milvia ; Đurđević, Ranka ;
  Strukturna i jezična obilježja zagrebačkih grafita / Tragovi tradicije, znakovi kulture : zbornik u čast Stipi Botici / urednici Evelina Rudan, Davor Nikolić, Josipa Tomašić.. Zagreb : Hrvatska sveučilišna naklada, Hrvatsko filološko društvo, Matica hrvatska, 2018, str.615 - 637..
  edit
 2. 366173
  Gulešić Machata, Milvia ; Grgić, Ana ;
  Brojna pitanja o brojevima: Brojna pitanja o brojevima: brojevne riječi i razine prema ZEROJ-u / U: Zbornik radova s međunarodnoga znanstvenog skupa Hrvatskoga društva za primijenjenu lingvistiku održanog u Zagrebu od 25. do 17. travnja 2014. godine, uredile S. L. Udier i K. Cergol Kovačević. (ur.). Brojna pitanja o brojevima: brojevne riječi i razine prema ZEROJ-u. Zagreb: Srednja Europa i HDPL, 2015, 3 - 15.
  edit
 3. 335958
  Gulešić Machata, Milvia ; Udier, Sanda Lucija ;
  Glagolske rekcije u poučavanju hrvatskoga kao inoga jezika / Croaticum: Savjetovanje za lektore hrvatskoga kao inoga jezika, 2. zbornik radova. Zagreb : FF press
  edit
 4. 313069
  Udier, Sanda Lucija ; Gulešić Machata, Milvia ;
  Registri i hrvatski kao ini jezik / U: Krejčová, Elena ; Krejčí, Pavel ; Przybylski, Michal (ur.). Výuka jihoslovanských jazyků v dnešní Evropě. Brno : Porta Balcanica, 2011., str. 64-71.
  edit

1.17 Poglavlje u knjizi - stručni rad

 1. 385510
  Aleksovski, Marinela ; Banković-Mandić, Ivančica ; Carović, Ines ; Cvitanušić Tvico, Jelena ; Grgić, Ana ; Gulešić Machata, Milvia ; Korajac, Aida ;
  Jezične funkcije A2 / Hrvatski A2: Opisni okvir referentne razine A2. Zagreb : Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu i FF press, 2017, str. 51-98.
  edit
 2. 365283
  Udier, Sanda Lucija ; Udier, Sanda Lucija ; Cvitanušić Tvico, Jelena ; Banković-Mandić, Ivančica ; Grgić, Ana [aut ] ; Gulešić Machata, Milvia [aut ] ; Korajac, Aida ; Nazalević Čučević, Iva ;
  Jezične funkcije / Hrvatski B2: Opisni okvir referentne razine B2. Zagreb: FF press, 2015, str. 55 - 154.
  edit
 3. 365284
  Udier, Sanda Lucija ; Udier, Sanda Lucija ; Cvitanušić Tvico, Jelena ; Grgić, Ana ; Korajac, Aida ; Gulešić Machata, Milvia ;
  Posebni pojmovi / Hrvatski B2: Opisni okvir referentne razine B2. Zagreb: FF press, 2015, str. 273-363.
  edit
 4. 365285
  Udier, Sanda Lucija ; Udier, Sanda Lucija ; Cvitanušić Tvico, Jelena ; Grgić, Ana ; Gulešić Machata, Milvia ; Korajac, Aida ;
  Opći pojmovi / Hrvatski B2: Opisni okvir referentne razine B2. Zagreb: FF press, 2015, str. 155 - 246.
  edit
 5. 336057
  Jelaska, Zrinka ; Grgić, Ana ; Banković-Mandić, Ivančica ; Gulešić Machata, Milvia ;
  Hrvatski kao ini jezik: ispitni katalog http://dokumenti.ncvvo.hr/Drzavna_matura/2014-06-06/ini_hrv_b2_katalog.pdf . Zagreb: NCVVO, 2014.
  https://bib.irb.hr/datoteka/786383.Hrvatski_kao_ini_jezik_ispitni_katalog.pdf
  edit
 6. 313315
  Aleksovski, Marinela ; Carović, Ines ; Nazalević Čučević, Iva ; Banković-Mandić, Ivančica ; Grgić, Ana ; Gulešić Machata, Milvia ;
  Jezične funkcije / U: Grgić, Ana ; Gulešić Machata, Milvia ; Nazalević Čučević, Iva (ur.). Hrvatski B1: Opisni okvir referentne razine B1. Zagreb : FF press, 2013, str. 43-106.
  edit
 7. 319464
  Aleksovski, Marinela ; Korajac, Aida ; Nazalević Čučević, Iva ; Banković-Mandić, Ivančica ; Grgić, Ana ; Gulešić Machata, Milvia ;
  Opći pojmovi. / U: Grgić, Ana ; Gulešić Machata, Milvia ; Nazalević Čučević, Iva (ur.). Hrvatski B1: Opisni okvir referentne razine B1. Zagreb : FF press, 2013., str. 107-156.
  edit
 8. 319465
  Aleksovski, Marinela ; Cvitanušić Tvico, Jelena ; Korajac, Aida ; Nazalević Čučević, Iva ; Banković-Mandić, Ivančica ; Grgić, Ana ; Gulešić Machata, Milvia ;
  Posebni pojmovi / U: Grgić, A., Gulešić Machata, M., Nazalević Čučević, I.. (ur.). Hrvatski B1: Opisni okvir referentne razine B1. Zagreb : FF press, 2013., str. 175.-232..
  edit
 9. 320083
  Gulešić Machata, Milvia ;
  Sociokulturna kompetencija / U: Grgić, Ana; Gulešić Machata, Milvia; Nazalević Čučević, Iva (ur.). Hrvatski B1: opisni okvir referentne razine B1. Zagreb : FF press [i. e.] Filozofski fakultet, 2013, str.245–256.
  edit
 10. 320086
  Gulešić Machata, Milvia ; Nazalević Čučević, Iva ; Cvitanušić Tvico, Jelena ; Aleksovski, Marinela ; Banković-Mandić, Ivančica ; Grgić, Ana ;
  Jezične funkcije U: Grgić, Ana; Gulešić Machata, Milvia; Nazalević Čučević, Iva (ur.). Hrvatski B1: opisni okvir referentne razine B1, . Zagreb: FF press, 2013, str. 43-105.
  edit
 11. 313068
  Udier, Sanda Lucija ; Gulešić Machata, Milvia ;
  Prijedlozi u hrvatskom kao inom jeziku: opis i obrada / U: Čilaš Mikulić, Marica ; Juričić, Antonio-Toni ; Udier, Sanda Lucija (ur.). Croaticum, Savjetovanje za lektore hrvatskoga kao inoga jezika, 1. zbornik radova. Zagreb : FF press, 2012., str. 36-50.
  edit

1.20 Predgovor, pogovor

 1. 310560
  Gulešić Machata, Milvia ; Novak Milić, Jasna ; Udier, Sanda Lucija ;
  HIDIS : prvi znanstveni skup o hrvatskome kao drugome i stranome jeziku : [osvrt] / Lahor (Zagreb. 2006) , 1(2006), 1 ; str. 111-127 .
  http://hrcak.srce.hr/index.php?show=clanak&id_clanak_jezik=16739
  edit

2.02 Stručna monografija

 1. 390756
  Banković-Mandić, Ivančica ; Grgić, Ana [edt, aut] ; Gulešić Machata, Milvia [edt, aut] ;
  Izgovorna kompetencija / Zagreb : FF press [i. e.] Filozofski fakultet, 2017U: Uredile Grgić, Ana ; Gulešić Machata, Milvia (ur.). Hrvatski A2: opisni okvir referentne razine A2. Zagreb : Filozofski fakultet u Zagrebu FF press, 2017., str. 199-210.
  edit
 2. 390764
  Banković-Mandić, Ivančica ; Grgić, Ana [edt, aut] ; Gulešić Machata, Milvia [edt, aut] ; Carović, Ines ; Aleksovski, Marinela ; Cvitanušić Tvico, Jelena ; Korajac, Aida ;
  Jezične funkcije / Zagreb : FF press [i. e.] Filozofski fakultet, 2017U: Uredile Grgić, Ana ; Gulešić Machata, Milvia (ur.). Hrvatski A2: opisni okvir referentne razine A2. Zagreb : Filozofski fakultet u Zagrebu FF press, 2017., str. 51-97.
  edit
 3. 390771
  Banković-Mandić, Ivančica ; Grgić, Ana [edt, aut] ; Gulešić Machata, Milvia [edt, aut] ; Cvitanušić Tvico, Jelena ; Korajac, Aida ; Aleksovski, Marinela ;
  Opći pojmovi / Zagreb : FF press [i. e.] Filozofski fakultet, 2017U: Uredile Grgić, Ana ; Gulešić Machata, Milvia (ur.). Hrvatski A2: opisni okvir referentne razine A2. Zagreb : Filozofski fakultet u Zagrebu FF press, 2017., str.99 - 133..
  edit
 4. 390779
  Banković-Mandić, Ivančica ; Grgić, Ana [edt, aut] ; Gulešić Machata, Milvia [edt, aut] ; Cvitanušić Tvico, Jelena ; Korajac, Aida ; Aleksovski, Marinela ;
  Posebni pojmovi / Zagreb : FF press [i. e.] Filozofski fakultet, 2017U: Uredile Grgić, Ana ; Gulešić Machata, Milvia (ur.). Hrvatski A2: opisni okvir referentne razine A2. Zagreb : Filozofski fakultet u Zagrebu FF press, 2017., str. 155 - 197..
  edit

2.03 Sveučilišni recenzirani udžbenik

 1. 383843
  Čilaš Mikulić, Marica ; Udier, Sanda Lucija ; Gulešić Machata, Milvia ; Karabeg, Sanda [trl] ; Cikač, Ivica [trl] ; Gulešić Machata, Milvia ;
  Razgovarajte s nama! : A2 - B1 : udžbenik hrvatskog jezika za više početnike / 4. izd. - Zagreb : FF press [i. e.] Filozofski fakultet, 2018. - 251 str. : ilustr. u bojama ; 24 cm + 1 CD. ISBN: 9789531756822.
  edit
 2. 361430
  Čilaš Mikulić, Marica ; Udier, Sanda Lucija ; Gulešić Machata, Milvia ; Karabeg, Sanda [trl] ; Cikač, Ivica [trl] ; Gulešić Machata, Milvia ;
  Razgovarajte s nama! : A2 - B1 : udžbenik hrvatskog jezika za više početnike / 3. izd. - Zagreb : FF press [i. e.] Filozofski fakultet, 2016. - 251 str. : ilustr. u bojama ; 24 cm + 1 CD. ISBN: 9789531755931.
  edit
 3. 365505
  Čilaš Mikulić, Marica ; Gulešić Machata, Milvia ; Udier, Sanda Lucija ; Krešić, Antun [pht] ;
  Razgovarajte s nama! : vježbenica i zvučna vježbenica hrvatskoga kao drugoga i stranoga jezika za razinu B2 / 1. izd. - Zagreb : FF press : Croaticum, 2016. - 267 str. : ilustr. ; 24 cm + 1 zvučni CD-ROM. ISBN: 9789531755740 .
  edit
 4. 361431
  Čilaš Mikulić, Maricaaut ; Udier, Sanda Lucija ; Puhalović, Jurica [ill] ; Gulešić Machata, Milvia ;
  Razgovarajte s nama! : A2 - B1 : vježbenica, gramatika i fonetika hrvatskog jezika za više početnike / 3. izd. - Zagreb : FF press [i. e.] Filozofski fakultet, 2016. - 235 str. : ilustr. ; 24 cm. ISBN: 9789531755948.
  edit
 5. 349599
  Čilaš Mikulić, Marica ; Gulešić Machata, Milvia ; Udier, Sanda Lucija ;
  Razgovarajte s nama! : udžbenik hrvatskoga kao drugoga i stranoga jezika za razinu B2 / Zagreb : Filozofski fakultet : Croaticum, 2015. - 230 str. : ilustr. ; 24 cm. ISBN: 9789531755733 .
  edit
 6. 365501
  Udier, Sanda Lucija ; Gulešić Machata, Milvia ; Čilaš Mikulić, Marica ;
  Razgovarajte s nama! : gramatika i pravopis hrvatskoga jezika s vježbama za razine B2 - C1 / 1. izd. - Zagreb : FF press [i. e.] Filozofski fakultet, 2015. - 271 str. : ilustr. ; 24 cm. ISBN: 9789531755368 : .
  edit
 7. 332331
  Čilaš Mikulić, Marica ; Udier, Sanda Lucija ; Gulešić Machata, Milvia ;
  Razgovarajte s nama! : B1 - B2 : udžbenik hrvatskog jezika za niži srednji stupanj / 4. izd. - Zagreb : FF press [i. e.] Filozofski fakultet, 2014. - 290 str. : ilustr. u bojama ; 24 cm + 1 zvučni CD. ISBN: 9789531755269.
  edit
 8. 361433
  Udier, Sanda Lucija ; Gulešić Machata, Milvia ;
  Razgovarajte s nama! : gramatika i pravopis hrvatskoga jezika s vježbama za razine B2 - C1 / Zagreb : FF press [i. e.] Filozofski fakultet : Croaticum - Centar za hrvatski jezik kao drugi i strani jezik, 2014. - 271 str. : ilustr. u bojama ; 24 cm. ISBN: 9789531755368.
  edit
 9. 271937
  Čilaš Mikulić, Marica ; Čilaš Mikulić, Marica ; Udier, Sanda Lucija ; Gulešić Machata, Milvia ;
  Razgovarajte s nama! : B1 - B2 : udžbenik hrvatskog jezika za niži srednji stupanj / 3. izd. - Zagreb : FF press [i. e.] Filozofski fakultet, 2012. - 290 str. : ilustr. u bojama ; 24 cm + 1 zvučni CD. ISBN: 9789531754446.
  edit
 10. 271938
  Čilaš Mikulić, Marica ; Čilaš Mikulić, Marica ; Udier, Sanda Lucija ; Gulešić Machata, Milvia ;
  Razgovarajte s nama! : B1 - B2 : vježbenica, gramatika i fonetika hrvatskog jezika za niži srednji stupanj / Zagreb : FF press [i. e.] Filozofski fakultet, 2011. - 325 str. : ilustr. ; 24 cm + 1 zvučni CD. ISBN: 9789531753890.
  edit
 11. 285753
  Čilaš Mikulić, Marica ; Čilaš Mikulić, Marica ; Udier, Sanda Lucija ; Gulešić Machata, Milvia ;
  Razgovarajte s nama! : B1 - B2 : udžbenik hrvatskog jezika za niži srednji stupanj / 2. izd. - Zagreb : FF press [i. e.] Filozofski fakultet, 2011. - 290 str. : ilustr. u bojama ; 24 cm + 1 zvučni CD. ISBN: 9789531754064.
  edit
 12. 243214
  Čilaš Mikulić, Marica ; Čilaš Mikulić, Marica ; Udier, Sanda Lucija ; Gulešić Machata, Milvia ;
  Razgovarajte s nama! : A2 - B1 : vježbenica, gramatika i fonetika hrvatskog jezika za više početnike / Zagreb : FF press [i. e.] Filozofski fakultet, 2009. - 235 str. : ilustr. ; 24 cm. ISBN: 9789531753258.
  edit
 13. 243212
  Čilaš Mikulić, Marica ; Čilaš Mikulić, Marica ; Udier, Sanda Lucija ; Gulešić Machata, Milvia ;
  Razgovarajte s nama! : A2 - B1 : udžbenik hrvatskog jezika za više početnike / Zagreb : Filozofski fakultet, 2008. - 252 str. : ilustr. ; 24 cm. ISBN: 9789531753210.
  edit
 14. 266697

  Hrvatski za početnike 1 : udžbenik hrvatskoga kao drugoga i stranog jezika / 2., dop. izd. - Zagreb : Hrvatska sveučilišna naklada, 2006. - 355 str. : ilustr. u bojama ; 27 cm. ISBN: 9789531691239.
  edit
 15. 266700

  Hrvatski za početnike 1 : vježbenica i gramatički pregled hrvatskoga kao drugog i stranog jezika / 2., dop. izd. - Zagreb : Hrvatska sveučilišna naklada, 2008. - 135 str. : ilustr. ; 27 cm. ISBN: 9789531691864 .
  edit

2.05 Drugi edukacijiski materijal

 1. 355819
  Čilaš Mikulić, Marica ; Gulešić Machata, Milvia ; Udier, Sanda Lucija ;
  Razgovarajte s nama! : vježbenica i zvučna vježbenica hrvatskoga kao drugoga i stranoga jezika za razinu B2 / Zagreb : Filozofski fakultet : Croaticum, 2016. - 267 str. : ilustr. ; 24 cm + 1 CD. ISBN: 9789531755740 .
  edit

2.31 Zbornik recenzirane znanstvene konferencije (međunarodne i inozemne konferencije)

 1. 357822
  Krejčí, Pavel ; Krejčová, Elena [edt] ; Krumes Šimunović, Irena ; Čilaš Šimpraga, Ankica ; Čilaš Mikulić, Marica ; Machata, Martin ; Gulešić Machata, Milvia ;
  Výuka jihoslovanských jazyků a literatur v dnešní Evropě : kolektivní monografie / Brno : Jan Sojnek - Galium, 2015. - 283 str. : ilustr. ; 21 cm. ISBN: 9788090533660.
  edit

3.15 Neobjavljeno sudjelovanje na konferenciji

 1. 319471
  Gulešić Machata, Milvia ; Machata, Martin ;
  Medzikultúrna kompetencia v príbuzných kultúrach a jazykoch (Međukulturna kompetencija u srodnim kulturama i jezicima) / U: Melušová, E. (ur.). La porte des langues ouverte vers les hommes – Brána jazykov k ľuďom otvorená
  [Naziv skupa: Medzikultúrna kompetencia v príbuzných kultúrach a jazykoch (Međukulturna kompetencija u srodnim kulturama i jezicima), u E. Melušová (ur.) La porte des langues ouverte vers les hommes – Brána jazykov k ľuďom otvorená, Pariz (u tisku). (2007. ; Pariz, Francuska)]
  edit

Uredništva

2.02 Stručna monografija

 1. 390756
  Banković-Mandić, Ivančica ; Grgić, Ana [edt, aut] ; Gulešić Machata, Milvia [edt, aut] ;
  Izgovorna kompetencija / Zagreb : FF press [i. e.] Filozofski fakultet, 2017U: Uredile Grgić, Ana ; Gulešić Machata, Milvia (ur.). Hrvatski A2: opisni okvir referentne razine A2. Zagreb : Filozofski fakultet u Zagrebu FF press, 2017., str. 199-210.
  edit
 2. 390764
  Banković-Mandić, Ivančica ; Grgić, Ana [edt, aut] ; Gulešić Machata, Milvia [edt, aut] ; Carović, Ines ; Aleksovski, Marinela ; Cvitanušić Tvico, Jelena ; Korajac, Aida ;
  Jezične funkcije / Zagreb : FF press [i. e.] Filozofski fakultet, 2017U: Uredile Grgić, Ana ; Gulešić Machata, Milvia (ur.). Hrvatski A2: opisni okvir referentne razine A2. Zagreb : Filozofski fakultet u Zagrebu FF press, 2017., str. 51-97.
  edit
 3. 390771
  Banković-Mandić, Ivančica ; Grgić, Ana [edt, aut] ; Gulešić Machata, Milvia [edt, aut] ; Cvitanušić Tvico, Jelena ; Korajac, Aida ; Aleksovski, Marinela ;
  Opći pojmovi / Zagreb : FF press [i. e.] Filozofski fakultet, 2017U: Uredile Grgić, Ana ; Gulešić Machata, Milvia (ur.). Hrvatski A2: opisni okvir referentne razine A2. Zagreb : Filozofski fakultet u Zagrebu FF press, 2017., str.99 - 133..
  edit
 4. 390779
  Banković-Mandić, Ivančica ; Grgić, Ana [edt, aut] ; Gulešić Machata, Milvia [edt, aut] ; Cvitanušić Tvico, Jelena ; Korajac, Aida ; Aleksovski, Marinela ;
  Posebni pojmovi / Zagreb : FF press [i. e.] Filozofski fakultet, 2017U: Uredile Grgić, Ana ; Gulešić Machata, Milvia (ur.). Hrvatski A2: opisni okvir referentne razine A2. Zagreb : Filozofski fakultet u Zagrebu FF press, 2017., str. 155 - 197..
  edit
 5. 383479
  Grgić, Ana ; [edt, aut]Gulešić Machata, Milvia ; [edt, aut]Brnčić, Jadranka ; [oth]Jelaska, Zrinka ; [aft]
  Hrvatski A2 : opisni okviri referentne razine A2 / Zagreb : FF press [i. e.] Filozofski fakultet, 2017. - 271 str. : ilustr. ; 24 cm. ISBN: 9789531756358.
  edit
 6. 355827
  Gulešić Machata, Milvia ; [edt , aut]Grgić, Ana ; [edt , aut]Brnčić, Jadranka ; [oth , aut]Cvitanušić, Jelena ; [aut, oth]Korajac, Aida ; [aut, oth ]
  Hrvatski B2 : opisni okvir referentne razine B2 / Zagreb : FF press [i. e.] Filozofski fakultet, 2015. - 507 str. ; 24 cm. ISBN: 9789531755511.
  edit
 7. 291201
  Martinec, Barbara ; [trl]Nazalević Čučević, Iva ; [edt, aut]Grgić, Ana ; [edt, aut]Gulešić Machata, Milvia ; [edt, aut]
  Hrvatski B1 : opisni okviri referentne razine B1 / Zagreb : FF press [i. e.] Filozofski fakultet, 2013. - 315 str. ; 24 cm. ISBN: 9789531754682 .
  edit
Zadnji puta osvježeno: 2019-05-23 13:45:41