Aleksovski, Marinela - bibliografija

Godine:            

Primarno autorstvo

1.02 Pregledni znanstveni članak u časopisu

 1. 318558
  Aleksovski, Marinela ;
  Kanibalski narcizam u romanu Božanska glad Slavenke Drakulić / Nova Croatica , 5 (2011), 5 ; str. 401-409.
  Elektronička verzija članka
  edit

1.04 Stručni članak

 1. 320050
  Aleksovski, Marinela ;
  Aktivnosti u nastavi hrvatskoga jezika kao drugoga i stranoga za početnike Lahor, 1 (2008), 5; str. 97-113.
  http://hrcak.srce.hr/index.php?show=clanak&id_clanak_jezik=50963
  edit

1.08 Objavljeni rad s konferencije - znanstveni

 1. 336085
  Aleksovski, Marinela ;
  Hrvatski za strance na filmski način Výuka jihoslovanských jazyků a literatur v dnešní Evropě, Sborník přispěvku přednesených na stejnojmenné konferenci konané v Brně. Brno: Občanské sdružení Porta Balkanica, 2014.
  edit
 2. 337189
  Aleksovski, Marinela ;
  "Poljski" hrvatski ( 'Polish' Croatian ) / Croaticum. Savjetovanje za lektore hrvatskoga kao inoga jezika. 2. zbornik radova. . Zagreb : FF-press, 2014, str. 11- 28.
  edit

1.09 Objavljeni rad s konferencije - stručni

 1. 317893
  Aleksovski, Marinela ; Juričić, Antonio Toni ;
  Zaokružena priča – Vukovar / U: Čilaš Mikulić, Marica ; Juričić, Antonio-Toni, Udier, Sanda Lucija (ur.). CROATICUM - Savjetovanje za lektore hrvatskoga kao inoga jezika, 1. zbornik radova. Zagreb : FF-press, 2012, str. 87-96.
  [Naziv skupa: Savjetovanje za lektore hrvatskoga kao inoga jezika (SIH) (08.- 09.07. 2011. ; Zagreb, Hrvatska)]
  edit
 2. 320058
  Aleksovski, Marinela ;
  Nastavne aktivnosti i projekti na naprednim stupnjevima učenja hrvatskoga jezika kao drugog i stranog jezika / Marinela Aleksovski U: urednice Turk, Marija ; Srdoč-Konestra, Ines (ur.). Zbornik radova Petog hrvatskog slavističkog kongresa, Knjiga 2. . Rijeka: Filozofski fakultet, (2012), str.837-846.
  edit

1.17 Poglavlje u knjizi - stručni rad

 1. 313315
  Aleksovski, Marinela ; Carović, Ines ; Nazalević Čučević, Iva ; Banković-Mandić, Ivančica ; Grgić, Ana ; Gulešić Machata, Milvia ;
  Jezične funkcije / U: Grgić, Ana ; Gulešić Machata, Milvia ; Nazalević Čučević, Iva (ur.). Hrvatski B1: Opisni okvir referentne razine B1. Zagreb : FF press, 2013, str. 43-106.
  edit
 2. 319464
  Aleksovski, Marinela ; Korajac, Aida ; Nazalević Čučević, Iva ; Banković-Mandić, Ivančica ; Grgić, Ana ; Gulešić Machata, Milvia ;
  Opći pojmovi. / U: Grgić, Ana ; Gulešić Machata, Milvia ; Nazalević Čučević, Iva (ur.). Hrvatski B1: Opisni okvir referentne razine B1. Zagreb : FF press, 2013., str. 107-156.
  edit
 3. 319465
  Aleksovski, Marinela ; Cvitanušić Tvico, Jelena ; Korajac, Aida ; Nazalević Čučević, Iva ; Banković-Mandić, Ivančica ; Grgić, Ana ; Gulešić Machata, Milvia ;
  Posebni pojmovi / U: Grgić, A., Gulešić Machata, M., Nazalević Čučević, I.. (ur.). Hrvatski B1: Opisni okvir referentne razine B1. Zagreb : FF press, 2013., str. 175.-232..
  edit
 4. 320086
  Gulešić Machata, Milvia ; Nazalević Čučević, Iva ; Cvitanušić Tvico, Jelena ; Aleksovski, Marinela ; Banković-Mandić, Ivančica ; Grgić, Ana ;
  Jezične funkcije U: Grgić, Ana; Gulešić Machata, Milvia; Nazalević Čučević, Iva (ur.). Hrvatski B1: opisni okvir referentne razine B1, . Zagreb: FF press, 2013, str. 43-105.
  edit

1.19 Recenzija, prikaz, kritika

 1. 320052
  Aleksovski, Marinela ;
  Hrvatski za normalne ljude — nahtkasn, kantunal i noćni ormarić U: Lahor: časopis za hrvatski kao materinski, drugi i strani jezik, (ur.). , Vol.1 No.9 Listopad 2010; str. 100-102.
  http://hrcak.srce.hr/index.php?show=clanak&id_clanak_jezik=97352
  edit

Prijevodi

1.50.2 Umjetnički prijevod (objavljen kao poglavlje u knjizi, zborniku ili kao članak u časopisu)

 1. 318560
  Blachowicz-Wolny, Anna ; Aleksovski, Marinela [trl] ;
  Na zlaćanoj dugi munja / Poezija (Zagreb) , 8 (2012), 3/4 ; str. 51.
  edit
Zadnji puta osvježeno: 2018-06-24 21:45:18