Banković-Mandić, Ivančica - bibliografija

Godine:                    

Primarno autorstvo

1.01 Znanstveni članak u časopisu

 1. 394175
  Banković-Mandić, Ivančica ;
  Balkanski jezici u kontekstu učenika hrvatskog jezika kao stranog / Паисий Хилендарски. Пловдив: Научни трудове - Пловдивски университет "Паисий Хилендарски". Филология. 2017, 55, кн. 1 (2017), сб. Б ; str. 299-309.
  edit
 2. 335945
  Banković-Mandić, Ivančica ; Čilaš Mikulić, Marica ;
  Utjecaj sociolingvističkih odstupanja na procjenu izgovora neizvornih govornika hrvatskoga jezika / U: Slavistički kongres održan je 2014. godine. (ur.). Romanoslavica, L (2015), 4; str. 7-27.
  edit

1.04 Stručni članak

 1. 394059
  Banković-Mandić, Ivančica ; Čilaš Mikulić, Marica ;
  Hrvatski kao drugi i strani jezik sa sveučilišne perspektive / Croatica - časopis za hrvatski jezik, književnosti i kulturu. Zagreb: FF-press, 2016., XL (2016) ; str. 121-138.
  Elektronička verzija članka (Hrčak) | Elektronička verzija članka (Repozitorij FF-a)
  edit

1.06 Objavljeni rad s konferencije - znanstveni, pozvano predavanje

 1. 379347
  Banković-Mandić, Ivančica ;
  Svjesnost inojezičnih govornika hrvatskog jezika o odstupanju u izgovoru vokala / Plovdiv : Plovdivski Univerzitet Pajsije Hilandarski, 2017PAJSIJEVI DANI 2016 / Čolakova, Ž. (ur.). . Plovdiv : Plovdivski Univerzitet Pajsije Hilandarski, 2017 (vol 54, book 1, part A, 2016 ), str. 368-379.
  edit

1.07 Objavljeni rad s konferencije - stručni, pozvano predavanje

 1. 390782
  Banković-Mandić, Ivančica ; Botica, Stipe [edt.] ; Nikolić, Davor [edt.] ; Tomašić Jurić, Josipa [edt.] ; Vidović Bolt, Ivana [edt.] ;
  Izgovor hrvatskog kao inog iz perspektive izvornih govornika / 2018Šesti hrvatski slavistički kongres. Zagreb : Hrvatsko filološko društv, Hrvatski slavistički odbor, 2018, str. 869 - 884. .
  edit

1.08 Objavljeni rad s konferencije - znanstveni

 1. 379076
  Banković-Mandić, Ivančica ;
  Doprinos Bogoslava Šuleka hrvatskoj ortoepiji i ortografiji / VI. mezinárodní česko-jihoslovanskou konferenci „Výuka jihoslovanských jazyků a literatur v dnešní Evropě“. Brno : Česká asociace slavistů – Ústav slavistiky FF MU, 2016., str. 59-66.
  edit
 2. 336074
  Banković-Mandić, Ivančica ;
  Izgovor govornika slavenskih jezika u hrvatskome kao J2 Výuka jihoslovanských jazyků a literatur v dnešní Evropě, Sborník přispěvku přednesených na stejnojmenné konferenci konané v Brně. Brno: Občanské sdružení Porta Balkanica, 2014.
  edit
 3. 336076
  Banković-Mandić, Ivančica ;
  Fonetske vježbe za inojezične govornike hrvatskoga Croaticum. Savjetovanje za lektore hrvatskoga kao inoga jezika, 2. zbornik radova, Zagreb: FF-press. Zagreb: FF-press, 2014.
  edit
 4. 320400
  Banković-Mandić, Ivančica ;
  Kako vrednovati pisanu produkciju u učenju hrvatskog kao drugog i stranog jezika? / U: L.Pon, V.Karabalić i S. Cimer (ur.). Aktualna istraživanja u primijenjenoj lingvistici, Zbornik radova s 25. Međunarodnog skupa HDPL-a. Osijek: HDPL, 2012, str. 353-363.
  edit

1.12 Objavljeni sažetak s konferencije - znanstveni

 1. 316979
  Banković-Mandić, Ivančica ; Carović, Ines ; Grgić, Ana ;
  Hrvatski izgovorni identitet i fonetska korekcija hrvatskog kao drugog i stranog / U: Novak MIlić, Jasna ; Jelaska, Zrinka ; Bošnjak, Marija (ur.). III. HIDIS, knjižica sažetaka. Zagreb : Hrvatsko filološko društvo, 2010, str. 12-13.
  [Naziv skupa: III. međunarodni znanstveni skup Hrvatski kao drugi i strani jezik (20-21.12.2010. ; Zagreb, Hrvatska)]
  edit
 2. 317575
  Banković-Mandić, Ivančica ; Sokolić Nikolina ;
  Odnos samoprocjene izgovora hrvatskog jezika izvornih i neizvornih govornika i objektivnih rezultata procjene izgovora / U: Lazić, Nikolaj ; Liker, Marko ; Mildner, Vesna (ur.). Sedmi znanstveni skup s međunarodnim sudjelovanjem Istraživanja govora: Knjiga sažetaka. Zagreb : Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu ; Hrvatsko filološko društvo, 2010
  [Naziv skupa: Istraživanja govora Sedmi znanstveni skup s međunarodnim sudjelovanjem (9.-11. prosinca 2010. ; Zagreb, Hrvatska)]
  edit

1.13 Objavljeni sažetak s konferencije - stručni

 1. 379768
  Banković-Mandić, Ivančica ; Deželjin, Vesna ;
  Naglasci talijanskih studenata u inojezičnom hrvatskom / Knjižica sažetaka XXXI.međunarodnog znanstvenog skupa HDPL-a Jezik i njegovi učinci. Zagreb: Srednja Europa, 2017.
  http://www.hdpl.hr/upload/55b0c80574fe28d65f36d8eca69fafd369da0976.pdf
  edit

1.16 Poglavlje u knjizi

 1. 365792
  Banković-Mandić, Ivančica ;
  Višejezičnost i jezična tolerancija / U: Zbornik radova s međunarodnoga znanstvenog skupa Hrvatskoga društva za primijenjenu lingvistiku održanog u Zagrebu od 25. do 17. travnja 2014. godine, uredile S. L. Udier i K. Cergol Kovačević. (ur.). Višejezičnost kao predmet multidisciplinarnih istraživanja. . Zagreb: Srednja Europa i HDPL, 2015, 509-523.
  edit

1.16.1 Poglavlje u knjizi - znanstveni rad

 1. 312910
  Banković-Mandić, Ivančica ;
  (Ne)prelaženje uzlaznih naglasaka na prethodni slog / U: Mildner, Vesna i Liker, Marko (ur.). Proizvodnja i percepcija govora. Zagreb : Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, 2010, str. 132-139.
  edit

1.16.2 Poglavlje u knjizi - pregledni znanstveni rad

 1. 320398
  Banković-Mandić, Ivančica ;
  Izgovorna kompetencija / U: Uredile Grgić, Ana ; Gulešić Machata, Milvia ; Nazalević Čučević, Iva (ur.). Hrvatski B1: Opisni okvir referentne razine B1. Zagreb: FF press, 2013, str. 233-241.
  edit

1.17 Poglavlje u knjizi - stručni rad

 1. 385510
  Aleksovski, Marinela ; Banković-Mandić, Ivančica ; Carović, Ines ; Cvitanušić Tvico, Jelena ; Grgić, Ana ; Gulešić Machata, Milvia ; Korajac, Aida ;
  Jezične funkcije A2 / Hrvatski A2: Opisni okvir referentne razine A2. Zagreb : Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu i FF press, 2017, str. 51-98.
  edit
 2. 366671
  Banković-Mandić, Ivančica ; Čilaš Mikulić, Marica [edt.] ; Juričić, Antonio Toni [edt.] ;
  Jednom davno i danas – bajka kao model poučavanja stranoga jezika / Croaticum Savjetovanje za lektore hrvatskog kao inog jezika, 3. zbornik radova, 2016.. Zagreb: FF press, 2016., str. 13-28, .
  edit
 3. 365788
  Banković-Mandić, Ivančica ; Banković-Mandić, Ivančica ;
  Izgovorna kompetencija / Hrvatski B2: Opisni okvir referentne razine B2. Zagreb: FF press, 2015, str. 365-380.
  edit
 4. 365283
  Udier, Sanda Lucija ; Udier, Sanda Lucija ; Cvitanušić Tvico, Jelena ; Banković-Mandić, Ivančica ; Grgić, Ana [aut ] ; Gulešić Machata, Milvia [aut ] ; Korajac, Aida ; Nazalević Čučević, Iva ;
  Jezične funkcije / Hrvatski B2: Opisni okvir referentne razine B2. Zagreb: FF press, 2015, str. 55 - 154.
  edit
 5. 336057
  Jelaska, Zrinka ; Grgić, Ana ; Banković-Mandić, Ivančica ; Gulešić Machata, Milvia ;
  Hrvatski kao ini jezik: ispitni katalog http://dokumenti.ncvvo.hr/Drzavna_matura/2014-06-06/ini_hrv_b2_katalog.pdf . Zagreb: NCVVO, 2014.
  https://bib.irb.hr/datoteka/786383.Hrvatski_kao_ini_jezik_ispitni_katalog.pdf
  edit
 6. 313315
  Aleksovski, Marinela ; Carović, Ines ; Nazalević Čučević, Iva ; Banković-Mandić, Ivančica ; Grgić, Ana ; Gulešić Machata, Milvia ;
  Jezične funkcije / U: Grgić, Ana ; Gulešić Machata, Milvia ; Nazalević Čučević, Iva (ur.). Hrvatski B1: Opisni okvir referentne razine B1. Zagreb : FF press, 2013, str. 43-106.
  edit
 7. 319464
  Aleksovski, Marinela ; Korajac, Aida ; Nazalević Čučević, Iva ; Banković-Mandić, Ivančica ; Grgić, Ana ; Gulešić Machata, Milvia ;
  Opći pojmovi. / U: Grgić, Ana ; Gulešić Machata, Milvia ; Nazalević Čučević, Iva (ur.). Hrvatski B1: Opisni okvir referentne razine B1. Zagreb : FF press, 2013., str. 107-156.
  edit
 8. 319465
  Aleksovski, Marinela ; Cvitanušić Tvico, Jelena ; Korajac, Aida ; Nazalević Čučević, Iva ; Banković-Mandić, Ivančica ; Grgić, Ana ; Gulešić Machata, Milvia ;
  Posebni pojmovi / U: Grgić, A., Gulešić Machata, M., Nazalević Čučević, I.. (ur.). Hrvatski B1: Opisni okvir referentne razine B1. Zagreb : FF press, 2013., str. 175.-232..
  edit
 9. 320086
  Gulešić Machata, Milvia ; Nazalević Čučević, Iva ; Cvitanušić Tvico, Jelena ; Aleksovski, Marinela ; Banković-Mandić, Ivančica ; Grgić, Ana ;
  Jezične funkcije U: Grgić, Ana; Gulešić Machata, Milvia; Nazalević Čučević, Iva (ur.). Hrvatski B1: opisni okvir referentne razine B1, . Zagreb: FF press, 2013, str. 43-105.
  edit
 10. 320399
  Banković-Mandić, Ivančica ;
  Koje naglaske strancima – klasične ili prihvaćene? / U: Čilaš Mikulić, Marica ; Juričić, Antonio-Toni ; Udier, Sanda Lucija (ur.). Croaticum, Savjetovanje za lektore hrvatskoga kao inoga jezika, 1. zbornik radova. Zagreb : FF press, 2012., str. 36-50.
  edit
 11. 312201
  Banković-Mandić, Ivančica ;
  Od kodificiranih do izmišljenih naglasaka / U: Granić, Jagoda (ur.). Jezicna politika i jezicna stvarnost / Language Policy and Language Reality.. Zagreb : HDPL, 2009, str. 519-526.
  edit

2.02 Stručna monografija

 1. 390756
  Banković-Mandić, Ivančica ; Grgić, Ana [edt, aut] ; Gulešić Machata, Milvia [edt, aut] ;
  Izgovorna kompetencija / Zagreb : FF press [i. e.] Filozofski fakultet, 2017U: Uredile Grgić, Ana ; Gulešić Machata, Milvia (ur.). Hrvatski A2: opisni okvir referentne razine A2. Zagreb : Filozofski fakultet u Zagrebu FF press, 2017., str. 199-210.
  edit
 2. 390764
  Banković-Mandić, Ivančica ; Grgić, Ana [edt, aut] ; Gulešić Machata, Milvia [edt, aut] ; Carović, Ines ; Aleksovski, Marinela ; Cvitanušić Tvico, Jelena ; Korajac, Aida ;
  Jezične funkcije / Zagreb : FF press [i. e.] Filozofski fakultet, 2017U: Uredile Grgić, Ana ; Gulešić Machata, Milvia (ur.). Hrvatski A2: opisni okvir referentne razine A2. Zagreb : Filozofski fakultet u Zagrebu FF press, 2017., str. 51-97.
  edit
 3. 390771
  Banković-Mandić, Ivančica ; Grgić, Ana [edt, aut] ; Gulešić Machata, Milvia [edt, aut] ; Cvitanušić Tvico, Jelena ; Korajac, Aida ; Aleksovski, Marinela ;
  Opći pojmovi / Zagreb : FF press [i. e.] Filozofski fakultet, 2017U: Uredile Grgić, Ana ; Gulešić Machata, Milvia (ur.). Hrvatski A2: opisni okvir referentne razine A2. Zagreb : Filozofski fakultet u Zagrebu FF press, 2017., str.99 - 133..
  edit
 4. 390779
  Banković-Mandić, Ivančica ; Grgić, Ana [edt, aut] ; Gulešić Machata, Milvia [edt, aut] ; Cvitanušić Tvico, Jelena ; Korajac, Aida ; Aleksovski, Marinela ;
  Posebni pojmovi / Zagreb : FF press [i. e.] Filozofski fakultet, 2017U: Uredile Grgić, Ana ; Gulešić Machata, Milvia (ur.). Hrvatski A2: opisni okvir referentne razine A2. Zagreb : Filozofski fakultet u Zagrebu FF press, 2017., str. 155 - 197..
  edit

3.15 Neobjavljeno sudjelovanje na konferenciji

 1. 317576
  Banković-Mandić, Ivančica ;
  Kako vrednovati pisanu produkciju u učenju hrvatskog kao drugog i stranog jezika? /
  [Naziv skupa: XXV. međunarodni skup HDPL-a (12.5.-14.5.2011. ; Osijek, Hrvatska)]
  edit
 2. 317577
  Banković-Mandić, Ivančica ;
  O glasu i glasom /
  [Naziv skupa: 4. stručno savjetovanje za lektore indojezičnoga hrvatskoga (SIH) (8. i 9. srpnja 2011. ; Zagreb, Hrvatska)]
  edit

Uredništva

2.30 Zbornik radova sa stručne ili nerecenzirane znanstvene konferencije

 1. 400491
  Banković-Mandić, Ivančica ; [edt, aut]Čilaš Mikulić, Marica ; [edt, aut]Matovac, Darko ; [edt, aut]
  Croaticum : savjetovanje za lektore hrvatskoga kao inoga jezika : 4. zbornik radova / Zagreb : FF-press [i. e.] Filozofski fakultet, 2019. - 200 str. : ilustr. ; 24 cm. ISBN: 9789531758208.
  edit
 2. 379070
  Banković-Mandić, Ivančica ; [edt, aut]Čilaš Mikulić, Marica ; [edt, aut]Juričić, Antonio-Toni ; [edt, aut]
  Croaticum : savjetovanje za lektore hrvatskoga kao inoga jezika : 3. zbornik radova / Zagreb : FF-press [i. e.] Filozofski fakultet, 2016. [i.e. 2017.]. - 165 str. : ilustr. ; 24 cm. ISBN: 9789531755979.
  edit
Zadnji puta osvježeno: 2021-02-26 20:30:18