Benić, Mislav - bibliografija

Godine:        

Primarno autorstvo

1.01 Znanstveni članak u časopisu

 1. 319395
  Benić, Mislav ;
  Der Akzent bei den Substantiven in der Mundart der Ortschaft Kukljica / Baltistica, 7 (2011), str. 27-62.
  http://www.baltistica.lt/index.php/baltistica/article/view/2103 | http://www.baltistica.lt/index.php/baltistica/article/view/2103/2010
  edit
 2. 319398
  Benić, Mislav ;
  Prozodija u Marulićevu epu "Davidias" i Bunićevu epu "De vita et gestis Christi" / Colloquia Maruliana ..., 19 (2010), str. 163-183.
  edit
 3. 319399
  Benić, Mislav ;
  Natuknice o naglasku imenica u dativu i lokativu jednine u nekim govorima s novoštokavskim naglasnim sustavom kao smjernice za standardizaciju hrvatskoga jezika / Croatica et Slavica Iadertina, 5 (2009), str. 31-49.
  edit
 4. 319401
  Benić, Mislav ;
  Prozodijske i metričke osobitosti u latinskim pjesmama Frane Božićevića Natalisa / Latina et Graeca, N.s. (2007), 12 ; str. 5-34.
  Pristup tekstu - Hrčak
  edit
 5. 319402
  Benić, Mislav ;
  O antroponimima u Kukljici u 20. stoljeću / Folia onomastica Croatica, 17 (2008), str. 1-18.
  edit

1.16.1 Poglavlje u knjizi - znanstveni rad

 1. 319397
  Benić, Mislav ;
  Der Akzent bei den Verben in der Mundart der Ortschaft Kukljica / U: Pronk, Tijmen ; Derksen, Rick (ur.). Accent Matters. Papers on Balto-Slavic accentology. Amsterdam, New York : Rodopi, 2011, str. 1-17.
  edit
Zadnji puta osvježeno: 2021-02-26 20:30:19