Cifrić, Ivan - bibliografija

Godine:                  

Primarno autorstvo

1.01 Znanstveni članak u časopisu

 1. 391509
  Trako Poljak, Tijana ; Cifrić, Ivan ; Bukvić-Letica, Antonija ; Tomić, Tea ;
  Prava živog svijeta i etičnost čovjekova djelovanja prema prirodnom svijetu / Sociologija i prostor : časopis za istraživanje prostornoga i sociokulturnog razvoja, 56 (2018), 212 ; str. 193-226. http://dx.doi.org/10.5673/sip.56.3.1
  https://hrcak.srce.hr/index.php?show=clanak&id_clanak_jezik=305205
  edit
 2. 393377
  Cifrić, Ivan ;
  Očuvanje baštine u kontekstu Europske unije / Adrias (Split), 20 (2014) ; str. 9-19.
  edit
 3. 309748
  Cifrić, Ivan ; Trako Poljak, Tijana ;
  Percepcija prava živoga svijeta i motivi čovjekova djelovanja. Usporedba rezultata istraživanja 2005. i 2010. / Socijalna ekologija, 21 (2012), 2 ; str. 123-154.
  http://hrcak.srce.hr/index.php?show=clanak&id_clanak_jezik=125001
  edit
 4. 309938
  Cifrić, Ivan ;
  Čovjek u društvu i sistemu / Media, culture and public relations, 3 (2012), 2 ; str. 111-119.
  http://hrcak.srce.hr/index.php?show=clanak&id_clanak_jezik=130528
  edit
 5. 309131
  Cifrić, Ivan ;
  Vrednote svjetskog ethosa u Hrvatskoj / Socijalna ekologija, 20 (2011), 2 ; str. 177-205.
  http://hrcak.srce.hr/index.php?show=clanak&id_clanak_jezik=105391
  edit
 6. 308791
  Cifrić, Ivan ; Trako, Tijana ;
  Društvo i okoliš u vremenskoj perspektivi. O sociologiji vremena i menadžmentu vremena / Sociologija i prostor, 48 (2010), 1 ; str. 19-50.
  http://hrcak.srce.hr/index.php?show=clanak&id_clanak_jezik=84257
  edit
 7. 308302
  Cifrić, Ivan ;
  Život u granicama kulture / Arhe, VI (2009), 12 ; str. 69-83.
  edit
 8. 308303
  Cifrić, Ivan ;
  Kultura zidova - prošlost ili kontinuitet? Dolje zid! Živio zid! - 20 godina poslije / Bogoslovska smotra, 79 (2009), 4 ; str. 721-738.
  http://hrcak.srce.hr/index.php?show=clanak&id_clanak_jezik=69852
  edit
 9. 307549
  Cifrić, Ivan ;
  Kulturhomogenisierung oder kulturelle Vielfalt / Synthesis philosophica, 23 (2008), 1 ; str. 25-52.
  http://hrcak.srce.hr/index.php?show=clanak&id_clanak_jezik=48770
  edit
 10. 307580
  Cifrić, Ivan ; Trako, Tijana ;
  Kultivirani i tehnički krajobraz. Usporedba percepcije dvaju krajobraza. / Socijalna ekologija: časopis za ekološku misao i sociologijsko istraživanje okoline, 17 (2008), 3 ; str. 215-235.
  http://hrcak.srce.hr/index.php?show=clanak&id_clanak_jezik=45559
  edit
 11. 307701
  Cifrić, Ivan ; Trako, Tijana ;
  Usporedba percepcije prirodnog i kulturnog krajobraza u Hrvatskoj. Primjena metode semantičkog diferencijala / Socijalna ekologija: časopis za ekološku misao i sociologijska istraživanja okoline., 17 (2008), 4 ; str. 379-404.
  http://hrcak.srce.hr/index.php?show=clanak&id_clanak_jezik=57540
  edit

1.02 Pregledni znanstveni članak u časopisu

 1. 309449
  Cifrić, Ivan ;
  U povodu Godišnjaka TITIUS – zaštita prirodne i kulturne baštine / GODIŠNJAK TITIUS, 3 (2010), 3 ; str. 229-245.
  edit

1.03 Kratki znanstveni članak ili prethodno priopćenje

 1. 308247
  Cifrić, Ivan ; Trako, Tijana ;
  Kulturna i biološka raznolikost kao vrijednosti u tehnološkom dobu / Informatologia, 42 (2009), 3 ; str. 192-196.
  http://hrcak.srce.hr/index.php?show=clanak&id_clanak_jezik=64435
  edit
 2. 307461
  Cifrić, Ivan ;
  Razvoj i zaštita okoliša u Hrvatskoj u kontekstu ekoloških problema i socijalnoekoloških orijentacija / Informatologia, 41. (2008.), 1. ; str. 10-15.
  http://hrcak.srce.hr/index.php?show=clanak&id_clanak_jezik=34347
  edit
 3. 307784
  Cifrić, Ivan ;
  Imperij ili zajednica? Homogenizacija i raznolikost kultura u kontekstu globalizacije i identiteta / Društvena istraživanja, 17 (2008), 4-5 ; str. 773-797.
  http://hrcak.srce.hr/index.php?show=clanak&id_clanak_jezik=46317
  edit

1.08 Objavljeni rad s konferencije - znanstveni

 1. 366780
  Cifrić, Ivan ;
  Ruralna kultura i ruralni razvoj u kulturnoj perspektivi / 2016Sociokulturno nasljeđe i gospodarski razvoj : zbornik radova sa znanstvenog skupa Globalizacija i regionalni identitet 2016 / [urednici Antun Šundalić ... et al.].. Osijek : Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera, 2016., str. 10-20.
  edit
 2. 320453
  Cifrić, Ivan ;
  Razvoj i okoliš - dileme i perspektive / U: Branka Galić, Krešimir Žažar (ur.). Razvoj i okoliš - perspektive održivosti : zbornik radova / . Zagreb : FF press [i. e.] Filozofski fakultet, 2013 , str. 171-193. .
  [Naziv skupa: Razvoj i okoliš - perspektive održivosti (06.-07.10.2011. ; Zagreb, Hrvatska)]
  edit
 3. 317271
  Cifrić, Ivan ; Trako Poljak, Tijana ;
  Mišljenje Slavonaca/ki o narodima i vjerama / U: Šundalić, Antun ; Zmaić, Krunoslav ; Sudarić, Tihana (ur.). Gospodarske i kulturne odrednice regionalnog identiteta. Osijek : Ekonomski fakultet u Osijeku, 2011, str. 11-26.
  [Naziv skupa: Gospodarske i kulturne odrednice regionalnog identiteta (16.09.2011. ; Osijek, Hrvatska)]
  edit

1.12 Objavljeni sažetak s konferencije - znanstveni

 1. 369801
  Cifrić, Ivan ; Trako Poljak, Tijana ;
  Otuđenost u svakodnevici / Nacionalni kongres Hrvatskog sociološkog društva "Privatno, javno, zajedničko: sociologija i hrvatsko društvo danas". Zagreb : Hrvatsko sociološko društvo, 2013, str. 33-34.
  edit
 2. 369802
  Cifrić, Ivan ; Trako Poljak, Tijana ;
  Turning point - nova socijalno-ekološka paradigma / Integrativno mišljenje i nova paradigma znanja. Zagreb : Hrvatsko filozofsko društvo, 2013, str. 26-26.
  edit
 3. 317025
  Cifrić, Ivan ;
  Socio-kulturni identitet: usporedba istraživanja 2004. i 2010. u Hrvatskoj / U: organizator Hrvatsko sociološko društvo ; uređivački odbor Aleksandar Štulhofer, Inga Tomić Koludrović, Branko Ančić (ur.). Sociologija i promjena - izazovi budućnosti / . Zagreb : Hrvatsko sociološko društvo, 2011. , str. .
  [Naziv skupa: Nacionalni kongres Hrvatskog sociološkog društva, Zagreb, 7.-8. travnja 2011. ]
  edit
 4. 317270
  Cifrić, Ivan ; Trako Poljak, Tijana ;
  Percepcija prava živoga svijeta i motiva čovjekova djelovanja - Usporedba rezultata istraživanja 2005. i 2010. / U: Rukavina, Izvor ; Žažar Krešimir (ur.). Razvoj i okoliš – perspektive održivosti. Zagreb : FF press, 2011, str. 51-52.
  [Naziv skupa: Razvoj i okoliš – perspektive održivosti (6.-7.10.2011. ; Zagreb, Hrvatska)]
  edit
 5. 317905
  Cifrić, Ivan ;
  Razvoj i okoliš - dileme i perspektive /
  [Naziv skupa: Razvoj i okoliš - perspektive održivosti (06.-07.10.2011. ; Zagreb, Hrvatska)]
  edit
 6. 315740
  Cifrić, Ivan ; Nikodem, Krunoslav ;
  Relation to Life as a Bioethical Question / U: Čović, Ante ; Jurić, Hrvoje ; Thomalla, Klaus (ur.). 9th World congress of bioethics. Book of abstracts.. Zagreb : Hrvatsko filozofsko društvo, 2008., str. 29-29.
  [Naziv skupa: 9th World congress of bioethics. Associated Conference. 4th South-East European Bioethical Forum. "Integrative Bioethics and Pluri-Perspectivism (03-05.09.2008. ; Opatija, Hrvatska)]
  edit

1.16.1 Poglavlje u knjizi - znanstveni rad

 1. 335486
  Cifrić, Ivan ;
  Socijalni kontekst zdravlja i bolesti / U: Jakovljević, Miro ; Sartorius, Norman ; Cifrić, Ivan ; Letica, Slaven ; Nikić, Mijo ; Gabrić, Nikica ; Lang, Slobodan (ur.). Duševno zdravlje, kultura i društvo: Psihijatrija pred izazovima. Zagreb : Pro Mente - Zagreb, 2014, str. 111-125.
  edit
 2. 336087
  Cifrić, Ivan ;
  Limits to growth and the growth of limits:Are we ready for a sustainable society? / Sustainability perspectives from the European semi-periphery. Zagreb : Institute for social reasearch : Heinrich Böll Stiftung Hrvatska, 2014.
  edit
 3. 313263
  Cifrić, Ivan ;
  Dimenzije sociokulturnog identiteta : promjene obilježja od 2004. do 2010. / U: Cifrić, Ivan ; Trako Poljak, Tijana ; Klasnić, Ksenija (ur.). Hrvatski identitet u promjeni? Relacijski identiteti 2. Zagreb : Hrvatsko sociološko društvo ; Zavod za sociologiju Filozofskog fakulteta, 2013, str. 23-61.
  edit
 4. 313264
  Cifrić, Ivan ;
  Socio-kulturni identitet i vrednote svjetskog ethosa / U: Cifrić, Ivan ; Trako Poljak, Tijana ; Klasnić, Ksenija (ur.). Hrvatski identitet u promjeni? Relacijski identiteti 2. Zagreb : Hrvatsko sociološko društvo ; Zavod za sociologiju Filozofskog fakulteta, 2013, str. 223-250.
  edit
 5. 313160
  Cifrić, Ivan ;
  Društvene promjene i vrijednosti u hrvatskom društvu / U: Barbić, Jakša (ur.). Vrijednosti suvremenog duštva. Hrvatska u XXI. stoljeću. Zagreb : Hrvatska akademija znanosti u umjetnosti, 2012, str. 45-60.
  edit
 6. 312773
  Cifrić, Ivan ; Nikodem, Krunoslav ;
  Attitude towards Life as a Bioethical Challenge / U: Čović, Ante (ur.). Integrative Bioethik und Pluriperspektivismus. Sankt Augustin : Academia Verlag, 2010, str. 208-222.
  edit
 7. 311914
  Cifrić, Ivan ; Nikodem, Krunoslav ;
  Koncept i dimenzije socijalnog identiteta / U: Cifrić, Ivan (ur.). Relacijski identiteti. Prilozi istraživanju identiteta hrvatskog društva. Zagreb : Hrvatsko sociološko društvo: Zavod za sociologiju Filozofskog fakulteta, 2008. (Biblioteka Razvoj i okoliš), str. 53-76.
  edit
 8. 311915
  Cifrić, Ivan ; Nikodem, Krunoslav ;
  Socijalni identitet u Hrvatskoj / U: Cifrić, Ivan (ur.). Relacijski identiteti. Prilozi istraživanju identiteta hrvatskog društva. Zagreb : Hrvatsko sociološko društvo: Zavod za sociologiju Filozofskog fakulteta, 2008. (Biblioteka Razvoj i okoliš), str. 79-102.
  edit
 9. 311919
  Cifrić, Ivan ;
  Socijalnoekološke orijentacije kao obilježja identiteta / U: Cifrić, Ivan (ur.). Relacijski identiteti. Prilozi istraživanju identiteta hrvatskog društva. Zagreb : Hrvatsko sociološko društvo: Zavod za sociologiju Filozofskog fakulteta, 2008. (Biblioteka Razvoj i okoliš), str. 185-220.
  edit
 10. 311920
  Cifrić, Ivan ;
  Koliko nas zabrinjavaju ekološki problemi / U: Cifrić, Ivan (ur.). Relacijski identiteti. Prilozi istraživanju identiteta hrvatskog društva. Zagreb : Hrvatsko sociološko društvo: Zavod za sociologiju Filozofskog fakulteta, 2008. (Biblioteka Razvoj i okoliš), str. 221-244.
  edit
 11. 311921
  Cifrić, Ivan ; Nikodem, Krunoslav ;
  Obilježja relacijskih identiteta / U: Cifrić, Ivan (ur.). Relacijski identiteti. Prilozi istraživanju identiteta hrvatskog društva. Zagreb : Hrvatsko sociološko društvo: Zavod za sociologiju Filozofskog fakulteta, 2008. (Biblioteka RAZVOJ I OKOLIŠ), str. 245-286.
  edit
 12. 312035
  Cifrić, Ivan ;
  Škola između tradicije i modernizacije / U: Pilić, Šime (ur.). Obrazovanje u kontekstu tranzicije. Prilozi sociologiji obrazovanja. Split : Biblioteka školskog vjesnika, 2008, str. 129-147.
  edit

1.17 Poglavlje u knjizi - stručni rad

 1. 366765
  Cifrić, Ivan ;
  Supekova razmišljanja o društvenim uzrocima i posljedicama / 2016100 godina rođenja Rudija Supeka i 50 godina Odsjeka za sociologiju Filozofskog fakulteta u Zahrebu. Zagreb : FF Press, 2016, str. 99-123.
  edit

2.01 Znanstvena monografija

 1. 336046
  Cifrić, Ivan ;
  Ekologija vremena i kultura zidova / Zagreb : Hrvatsko sociološko društvo : Filozofski fakultet, Zavod za sociologiju Odsjeka za sociologiju, 2014. - 295 str. ; 20 cm. ISBN: 9789536552979 .
  edit
 2. 285094
  Cifrić, Ivan ;
  Kultura i okoliš / 2. dorađeno izd. - Zaprešić : Visoka škola za poslovanje i upravljanje, s pravom javnosti "Baltazar Adam Krčelić", 2012. - 317 str. ; 24 cm. ISBN: 9789537670245.
  edit
 3. 230035
  Cifrić, Ivan ;
  Kultura i okoliš / Zaprešić : Visoka škola za poslovanje i upravljanje s pravom javnosti "Baltazar Adam Krčelić", 2009. - 325 str. ; 24 cm. ISBN: 9789539653994.
  edit

2.06 Enciklopedija, rječnik, leksikon, priručnik, atlas, karta

 1. 285021
  Cifrić, Ivan ;
  Leksikon socijalne ekologije : kritičko promišljanje / Zagreb : Školska knjiga, 2012. - 466 str. ; 25 cm. ISBN: 9789530619739.
  edit
 2. 230072
  Cifrić, Ivan ;
  Pojmovnik kulture i okoliša / Zaprešić : Visoka škola za poslovanje i upravljanje "Baltazar Adam Krčelić", 2009. - 266 str. ; 24 cm. ISBN: 9789537670009.
  edit

2.07 Bibliografija

 1. 290031
  Cifrić, Ivan ;
  Ivan Cifrić : Bibliografija : 1970. - 2010. / Zagreb : I. Cifrić, 2010. - 49 str. ; 21 cm.
  edit

3.15 Neobjavljeno sudjelovanje na konferenciji

 1. 318365
  Cifrić, Ivan ; Trako Poljak, Tijana ;
  Tri teze u društvu i tehnici / U: Mario Plenković (ur.). Društvo i tehnologija - Dr. Juraj Plenković. Zagreb : HKD, NONACOM, 2013, str. 96-96.
  [Naziv skupa: XX. Međunarodni znanstveni skup "Društvo i tehnologija - Dr. Juraj Plenković" (28.-30.06.2013. ; Lovran/Opatija, Hrvatska)]
  edit
 2. 318436
  Cifrić, Ivan ; Trako Poljak, Tijana ;
  Baština čovječanstva - održanje, korištenje i stvaranje / U: Pilić, Šime (ur.). Međunarodni znanstveni skup "Baština i razvoj - socioekonomski, socioekološki i sociokulturni aspekti". Split : Filozofski fakultet Sveučilišta u Splitu, 2013, str. 22-23.
  [Naziv skupa: Međunarodni znanstveni skup "Baština i razvoj - socioekonomski, socioekološki i sociokulturni aspekti" (27-28.09.2013. ; Split, Hrvatska)]
  edit
 3. 318450
  Cifrić, Ivan ;
  Etnološke znanosti u socijalno-povijesnom kontekstu / U: Cifrić, Ivan ; Strčić, Petar (ur.). Etnološke i folklorističke znanosti u kvarnerskome Primorju i Istri u 19. i 20. stoljeću. Zagreb : HAZU, 2013, str. 13-13.
  [Naziv skupa: Etnološke i folklorističke znanosti u kvarnerskome Primorju i Istri u 19. i 20. stoljeću (11.-12.10.2013. ; Rijeka, Hrvatska)]
  edit
 4. 318459
  Cifrić, Ivan ;
  Promjene i iskustvo ruralnog svijeta (kulture) / U: Svirčić Gotovac, Anđelina (ur.). Okrugli stol (znanstveni skup): Ruralni razvoj Hrvatske. Perspektive integrativnog i održivog razvoja ruralnih područja. Zagreb : Institut za društvena istraživanja, 2013, str. 40-43.
  [Naziv skupa: 50.-a obljetnica pokretanja časopisa Sociologija sela (od 2007. sociologija i prostor) (18.10.2013. ; Zagreb, Hrvatska)]
  edit
 5. 317895
  Cifrić, Ivan ;
  Čovjek u društvu i sistemu /
  [Naziv skupa: Society and technology 2012 - Dr. Juraj Plenković/Društvo i tehnologija 2012 - Dr. Juraj Plenković (28.06.-30.06.2012. ; Lovran, Hrvatska)]
  edit
 6. 317076
  Cifrić, Ivan ;
  Vrednote svjetskog ethosa u Hrvatskoj / U: Jurić, Hrvoje (ur.). 10. lošinjski dani bioetike. Zagreb : Hrvatsko filozofsko društvo, 2011, str. 72-73.
  [Naziv skupa: 10. Lošinjski dani bioetike "Integrativna bioetika i nova epoha" (16.-18.05.2011. ; Mali Lošinj, Hrvatska)]
  edit
 7. 316017
  Cifrić, Ivan ;
  Život u granicama / U: Jurić, Hrvoje (ur.). 8. Lošinjski dani bioetike. Zagreb : Hrvatsko filozofsko društvo, 2009, str. 45-47.
  [Naziv skupa: 8. Lošinjski dani bioetike "Integrativna bioetika i nova epoha" (17.-20.05.2009. ; Mali Lošinj, Hrvatska)]
  edit
 8. 316085
  Cifrić, Ivan ;
  Kultura zidova : prošlost ili kontinuitet? /
  [Naziv skupa: IV. dies theologicus: Pad Berlinskog zida – 20 godina poslije (14.05.2009. ; Zagreb, Hrvatska)]
  edit
 9. 316427
  Cifrić, Ivan ; Trako, Tijana ;
  Seoski krajobraz kao razvojni potencijal / U: Petrač, Božidar ; Šundalić, Antun ; Zmaić, Krunoslav (ur.). Globalizacija i regionalni identitet: zbornik radova sa znanstvenog kolokvija Sadašnjost i budućnost sela i poljoprivrede. Osijek : Ekonomski fakultet, 2009, str. 11-35.
  [Naziv skupa: Znanstveni kolokvij Sadašnjost i budućnost sela i poljoprivrede Globalizacija i regionalni identitet (25.-26.09.2009. ; Osijek, Hrvatska)]
  edit
 10. 316755
  Cifrić, Ivan ;
  Das Verhaltnis des Menschen zum Leben der MIitwelt : das Recht von Tierarten und die Motive menschlicher Vorgehen / U: Schweidler, Walter (ur.). Wert and Würde der nichtmenschlichen Kreatur. Germany : Academia Verlag Sankt Augustin, 2009, str. 37-52.
  [Naziv skupa: 3. Southeast European Bioethics Forum (20.-22.09.2007. ; Mali Lošinj, Hrvatska)]
  edit
 11. 315694
  Cifrić, Ivan ;
  Sociokulturni sklop bioetičkog pitanja : deset teza u prilog bioetičkom diskursu / U: Jurić, Hrvoje (ur.). 7. Lošinjski dani bioetike. Bioetika i nova epoha : knjiga sažetaka. Zagreb : Hrvatsko filozofsko društvo, 2008, str. 42-44.
  [Naziv skupa: Lošinjski dani bioetike. Bioetika i nova epoha (7 ; 2008) (09.-11.06.2008. ; Mali Lošinj, Hrvatska)]
  edit
 12. 315753
  Cifrić, Ivan ; Trako, Tijana ;
  Traditional and Modernized Landscape in Croatia : Perception of Different Types of Rural Landscapes / Landscapes, Identites and Development. Lisabon : 2008, str. 42-42.
  [Naziv skupa: Landscapes, Identites and Development (1.-5.09.2008. ; Lisabon i Obidos, Portugal)]
  edit
 13. 315754
  Cifrić, Ivan ; Trako, Tijana ;
  Kulturna i biološka raznolikost kao vrijednosti u tehnološkom dobu / Društvo i tehnologija 2008.. 2008
  [Naziv skupa: Međunarodni znanstveni skup « Društvo i tehnologija 2008» (26.-28.06.2008. ; Zadar, Republika Hrvatska)]
  edit
 14. 315772
  Cifrić, Ivan ;
  Europski procesi i širenje modernizacije / Teologija i Crkva u procesima europskih integracija. Split : Crkva u svijetu, 2008, str. 9-33.
  [Naziv skupa: Teologija i Crkva u procesima europskih integracija (25.-26.10.2007. ; Split, Hrvatska)]
  edit

Uredništva

2.01 Znanstvena monografija

 1. 320407
  Cifrić, Ivan ; [edt , aut]Klasnić, Ksenija ; [edt , aut]Trako Poljak, Tijana ; [edt , aut]
  Hrvatski identitet u promjeni? : relacijski identiteti 2 / Zagreb : Hrvatsko sociološko društvo : Institut za društvena istraživanja (IDIZ), Zavod za sociologiju Filozofskog fakulteta, 2013. - 295 str. : ilustr., graf. prikazi ; 20 cm. ISBN: 9789536552818 (Hrvatsko sociološko društvo); 9789536552818 (Institut za društvena istraživanja).
  edit
 2. 159759
  Cifrić, Ivan ; [aut, com, edt]
  Relacijski identiteti : prilozi istraživanju identiteta hrvatskog društva / Zagreb : Hrvatsko sociološko društvo : Institut za društvena istraživanja : Zavod za sociologiju Filozofskog fakulteta, 2008. - 355 str. : 20 cm. ISBN: 9789536552641.
  edit

2.32 Zbornik recenzirane znanstvene konferencije (domaće konferencije)

 1. 336142
  Jakovljević, Miro ; [aut, edt]Cifrić, Ivan ; [aut, edt]
  Duševno zdravlje, kultura i društvo : psihijatrija pred izazovima 21. st / Zagreb : Pro mente, 2014. - 188 str. : ilustr. ; 24 cm. ISBN: 9789537969011.
  edit

Ostalo

2.01 Znanstvena monografija

 1. 159759
  Cifrić, Ivan ; [aut, com, edt]
  Relacijski identiteti : prilozi istraživanju identiteta hrvatskog društva / Zagreb : Hrvatsko sociološko društvo : Institut za društvena istraživanja : Zavod za sociologiju Filozofskog fakulteta, 2008. - 355 str. : 20 cm. ISBN: 9789536552641.
  edit
Zadnji puta osvježeno: 2021-02-26 20:30:20