Frančić, Anđela - bibliografija

Godine:                          

Primarno autorstvo

1.01 Znanstveni članak u časopisu

 1. 366081
  Frančić, Anđela ;
  Prezimena – vrela dijalektnih podataka / Hrvatski dijalektološki zbornik. Zagreb : Zavod za lingvistička istraživanja Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti, 2016., 20 (2016) ; str. 43-55.
  http://hrcak.srce.hr/161726
  WOS:000413715800006
  edit
 2. 366077
  Frančić, Anđela ;
  Odslik hrvatsko-mađarskih dodira u hrvatskim prezimenima / Linguistica. Ljubljana : Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2015., Letn. 55 (2015), 1 ; str. 229-239.
  http://revije.ff.uni-lj.si/linguistica/article/view/6312 | http://revije.ff.uni-lj.si/linguistica/article/viewFile/6312/6039
  edit
 3. 366160
  Frančić, Anđela ;
  Suvremena hrvatska onomastika – izazovi, potrebe i mogućnosti / Croatica : časopis za hrvatski jezik, književnost i kulturu. Zagreb : FF Press, 2015., 39 (2015), 59 ; str. 75-85.
  http://hrcak.srce.hr/164437
  edit
 4. 335735
  Frančić, Anđela ;
  Prinos Božidara Finke hrvatskoj onomastici / Folia onomastica Croatica, 22 (2014), x ; str. 59-68.
  http://hrcak.srce.hr/index.php?show=clanak&id_clanak_jezik=174774
  edit
 5. 335756
  Frančić, Anđela ;
  Osobna imena u matičnoj knjizi krštenih uvrštenoj u Kvadernu kapitula lovranskog / Zbornik Lovranšćine, 3 (2014), str. 137-162.
  edit
 6. 335856
  Frančić, Anđela ; Petrović, Bernardina ;
  Osobna imena u Velikome rječniku stranih riječi, izraza i kratica (4. izd., 1966.) Bratoljuba Klaića / Rasprave Instituta za hrvatski jezik i jezikoslovlje, 40 (2014), 2 ; str. 275-287.
  http://hrcak.srce.hr/index.php?show=clanak&id_clanak_jezik=194251

  Scopus ID:2-s2.0-84920027011
  edit
 7. 319146
  Frančić, Anđela ; Petrović, Bernardina ;
  Ljevorubnice u Kućniku Josipa Stipana Relkovića / Nova Croatica , 6 (2012), 6 ; str. 249-274.
  Elektronička verzija članka
  edit
 8. 320392
  Frančić, Anđela ;
  Ojkonim Štrigova kroz stoljeća / Folia onomastica Croatica, 21(2012) ; str. 37-58.
  edit
 9. 307872
  Frančić, Anđela ;
  Povijest imena naselja Sveta Marija / Kaj, 6 (2008), str. 49-60.
  edit
 10. 308002
  Frančić, Anđela ; Žagar Szentesi, Orsolya ;
  Međimurska ojkonimija na mađarski način / Folia Onomastica Croatica, 17 (2008), str. 59-79.
  edit
 11. 305373
  Frančić, Anđela ;
  Andreis, Mladen, Stanovništvo župe sv. Mihovila arhanđela u Trilju u 19. st.: demografska i antroponimijska analiza na temelju podataka iz matičnih knjiga krštenih. / Čakavska rič, 29/2 (2001.), str. 141-144.
  edit
 12. 305011
  Frančić, Anđela ;
  Prvi spomen Međimurja / Kaj, 33 (2000), 1-2 ; str. 61-70.
  edit

1.02 Pregledni znanstveni članak u časopisu

 1. 320381
  Frančić, Anđela ;
  Osobna imena u Rječniku varaždinskoga kajkavskog govora Tomislava Lipljina / Rasprave Instituta za hrvatski jezik i jezikoslovlje , 37 (2011), 2 ; str. 381-391.
  Elektronička verzija članka
  edit

1.03 Kratki znanstveni članak ili prethodno priopćenje

 1. 379933
  Frančić, Anđela ;
  I naša o Vinku Žgan(e)cu / Hrvatski dijalektološki zbornik, (2017), 21 ; str. 111-128.
  WOS:000413722900006
  Scopus ID:2-s2.0-85037994700
  edit

1.06 Objavljeni rad s konferencije - znanstveni, pozvano predavanje

 1. 335749
  Frančić, Anđela ; Petrović, Bernardina ;
  Hungarizmi u 'Zrinskoj Sibili' / U: Lada Badurina, Nikolina Palašić (ur.). Riječki filološki dani 11 : zbornik radova s Međunarodnoga znanstvenog skupa Riječki filološki dani održanog u Rijeci od 22.. do 24. studenoga 2016.. Rijeka : Filozofski fakultet, 2018., str. 167-182.
  [Naziv skupa: Riječki filološki dani 11 (od 22. do 24. studenoga 2016. ; Rijeka, Hrvatska)]
  edit
 2. 379078
  Frančić, Anđela ; Petrović, Bernardina ;
  Osobna imena u Němačko-hrvatskome rěčniku (1860.) Bogoslava Šuleka / VI. mezinárodní česko-jihoslovanskou konferenci „Výuka jihoslovanských jazyků a literatur v dnešní Evropě“. Brno : Česká asociace slavistů – Ústav slavistiky FF MU, 2016, str. 95-106.
  edit
 3. 366157
  Frančić, Anđela ;
  Imena u Habdelićevu „Dictionaru‟ / A magyar tudomány napján elhangzott idegennyelvű előadások gyűjteménye 2013-ig = Volume of collected foreign language essays based on papers presented on The Day of Hungarian Science till 2013 . Baja : József Eötvös College, 2015., str. 111-124.
  edit
 4. 317885
  Frančić, Anđela ; Petrović, Bernardina ;
  Onomastičko nazivlje u suvremenim hrvatskim jednojezičnicima / U: Lada Badurina (ur.). Riječki filološki dani 8 : Zbornik radova s Međunarodnoga znanstvenog skupa Riječki filološki dani održanog u Rijeci od 6. do 8. studenoga 2008.. Rijeka : Filozofski fakulatet, 2010, str. 525-535.
  [Naziv skupa: Riječki filološki dani 8 (06-08.11. 2008. ; Rijeka, Hrvatska)]
  edit
 5. 316053
  Frančić, Anđela ;
  Ženska prezimena i(li) prezimena ženskih osoba / U: Srdoč-Konestra, Ines ; Vranić, Silvana (ur.). Riječki filološki dani. Rijeka : Filozofski fakultet Sveučilišta u Rijeci, 2008, str. 579-588.
  [Naziv skupa: Međunarodni znanstveni skup Riječki filološki dani (16-18.11.2006. ; Rijeka, Hrvatska)]
  edit

1.08 Objavljeni rad s konferencije - znanstveni

 1. 366087
  Frančić, Anđela ; Petrović, Bernardina ;
  Važnija fonološka i morfološka obilježja Zrinske Sibile / U: Lada Badurina (ur.). Riječki filološki dani : zbornik radova s Desetog znanstvenog skupa s međunarodnim sudjelovanjem održanog u Rijeci od 27. do 29. studenoga 2014.. Rijeka : Filozofski fakultet u Rijeci, 2016., str. 425-436.
  edit
 2. 366158
  Frančić, Anđela ;
  Imena i standardnojezična norma / U: Anđa Suvala, Jasna Pandžić (ur.). Nestandardni hrvatski jezik prema standardnom hrvatskom jeziku : zbornik radova. Zagreb : Institut za hrvatski jezik i jezikoslovlje : Agencija za odgoj i obrazovanje, 2015, str. 42-54.
  edit
 3. 335760
  Frančić, Anđela ; Menac-Mihalić, Mira ;
  Hrvatski dijalektni frazemi koji kao sastavnice imaju naziv životinje i glagol tipa gledati / (elektronička građa) U: Ivana Vidović Bolt (ur.). ŽIVOTINJE U FRAZEOLOŠKOM RUHU. Zbornik radova s međunarodnoga znanstvenog skupa Animalistički frazemi u slavenskim jezicima održanog 21. i 22. III. 2014. na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu.. Zagreb : FF press, 2014, str. 10.
  http://www.animalisticki-frazemi.eu/index.php/znanstveni-skupovi/znanstveni-skup-21-i-22-ozujka-2014/zbornik-radova | http://www.animalisticki-frazemi.eu/images/frazemi/zbornik_radova/Franic_Menac%20za%20WEB.pdf | http://www.animalisticki-frazemi.eu/images/frazemi/zbornik_radova/Franic_Menac%20za%20WEB.pdf
  edit
 4. 320393
  Frančić, Anđela ; Pezelj, Tamara ;
  Slavonija u imenima zagrebačkih ulica / Šokačka rič. Slavonski dijalektolozi, 10(2013) ; str. 283-302.
  edit
 5. 319099
  Menac-Mihalić, Mira ; Frančić, Anđela ;
  Istraživanja i leksikografska obradba hrvatske dijalektne frazeologije / A tko to ide? = A hto tam idze? : hrvatski prilozi XV. međunarodnom slavističkom kongresu. Zagreb : Hrvatska sveučilišna naklada ; Hrvatsko filološko društvo, 2013., str. 67-84.
  edit
 6. 319221
  Frančić, Anđela ; Petrović, Bernardina ;
  Imena blagdana u Relkovićevu Kućniku / Tradicijski leksik : zbornik radova Znanstvenoga skupa "Slavonski dijalekt" s međunarodnim sudjelovanjem, Vinkovci, 11. i 12. studenoga 2011.. Vinkovci : Zajednica kulturno-umjetničkih djelatnosti Vukovarsko-srijemske županije, 2012., str. 259-278.
  edit
 7. 320387
  Frančić, Anđela ; Hudeček, Maja ;
  Pridjevi u Relkovićevu "Kućniku" / Šokačka rič , (2011), 8 ; str. 237-251.
  edit
 8. 320401
  Frančić, Anđela ; Mihaljević, Ivan ;
  Hagionimi i teonimi u Hrvatskim pučkim popijevkama iz Međumurja Vinka Žganca / 1. Međimurski filološki dani, [Čakovec, 24. - 25. travnja 2009.] = First philology conference of the county of Međimurje : [zbornik radova]. Zagreb : Učiteljski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, 2011., str. 23-31.
  edit
 9. 317561
  Frančić, Anđela ;
  Hrvatski jezik u 17. i 18. stoljeću / U: Mićanović, Krešimir (ur.). Povijest hrvatskoga jezika ; Književne prakse sedamdesetih : zbornik radova 38. seminara Zagrebačke slavističke škole, [Dubrovnik, 24. 08. - 5. 9. 2009.]. Zagreb : Filozofski fakultet, Zagrebačka slavistička škola, Hrvatski seminar za strane slaviste, 2010., str. 29-47.
  edit
 10. 308592
  Frančić, Anđela ; Jurčević, Marina ;
  Fonološka raščlamba Došenove Jeke planine / Šokačka rič 6: zbornik radova Znanstvenoga skupa Slavonski dijalekt, 2008., 6 (2009), str. 197-212.
  edit

1.16.1 Poglavlje u knjizi - znanstveni rad

 1. 366010
  Frančić, Anđela ;
  Hrvatska imena u 19. stoljeću / Povijest hrvatskoga jezika. Knj. 4, 19. stoljeće. Zagreb : Društvo za promicanje hrvatske kulture i znanosti CROATICA, 2015., str. 509-547.
  edit
 2. 321550
  Frančić, Anđela ;
  Hrvatska imena u 17. i 18. stoljeću / U: Bićanić, Ante (ur.). Povijest hrvatskoga jezika. Knj. 3, 17. i 18. stoljeće. Zagreb : Društvo za promicanje hrvatske kulture i znanosti CROATICA, 2013., str. 461-509.
  edit
 3. 320366
  Frančić, Anđela ;
  Hrvatska imena / U: Bičanić, Ante (ur.). Povijest hrvatskoga jezika. Knj. 2, 16. stoljeće. Zagreb : Društvo za promicanje hrvatske kulture i znanosti CROATICA, 2011., str. 387-439.
  edit

1.16.2 Poglavlje u knjizi - pregledni znanstveni rad

 1. 313007
  Lisac, Josip ; Frančić, Anđela ; Kuzmić, Boris ;
  Antologija djela iz 16. stoljeća / U: Bičanić, Ante (ur.). Povijest hrvatskoga jezika. 2. knjiga: 16. stoljeće. Zagreb : Društvo za promicanje hrvatske kulture i znanosti Croatica, 2011 (Povijest hrvatskoga jezika od srednjeg vijeka do XXI. stoljeća), str. 483-567.
  edit

1.17 Poglavlje u knjizi - stručni rad

 1. 366161
  Frančić, Anđela ;
  Bibliografija radova akademika Petra Šimunovića / Spomenica preminulim akademicima : Petar Šimunović 1933. – 2014. : . Zagreb : HAZU, 2016.
  edit
 2. 320385
  Frančić, Anđela ;
  Pregled povijesti hrvatskoga jezika / Pregled povijesti, gramatike i pravopisa hrvatskog jezika. Zagreb : Društvo za promicanje hrvatske kulture i znanosti Croatica, 2013., str. 7-126.
  edit

2.01 Znanstvena monografija

 1. 268449

  Povijest hrvatskoga jezika. Knj. 2, 16. stoljeće / Zagreb : Društvo za promicanje hrvatske kulture i znanosti CROATICA, 2011. - 608 str. : ilustr. ; 29 cm. ISBN: 9789535554028 (knj. 2); 9789535554004 (cjelina).
  edit
 2. 233652

  Povijest hrvatskoga jezika. Knj. 1, Srednji vijek / Zagreb : Društvo za promicanje hrvatske kulture i znanosti CROATICA, 2009. - 582 str. : ilustr. ; 29 cm. ISBN: 9789535554011 (knj. 1); 9789535554004 (cjelina).
  edit

2.02 Stručna monografija

 1. 288664

  Pregled povijesti, gramatike i pravopisa hrvatskog jezika / Zagreb : Društvo za promicanje hrvatske kulture i znanosti Croatica, 2013. - 792 str. : ilustr. ; 24 cm. ISBN: 9789535554066.
  edit
 2. 229774
  Frančić, Anđela ;
  Kultura hrvatskog jezika / Zaprešić : Visoka škola za poslovanje i upravljanje "Baltazar Adam Krčelić", 2008. - 183 str. : ilustr. ; 24 cm. ISBN: 9789539653987.
  edit

2.03 Sveučilišni recenzirani udžbenik

 1. 319141
  Frančić, Anđela ; Petrović, Bernardina ;
  Hrvatski jezik i jezična kultura / Zaprešić : Visoka škola za poslovanje i upravljanje s pravom javnosti "Baltazar Adam Krčelić", 2013. - 326 str. ; 24 cm. ISBN: 9789537670429.
  edit

2.05 Drugi edukacijiski materijal

 1. 246169
  Frančić, Anđela ; Kuzmić, Boris ;
  Jazik horvatski : jezične raščlambe starih hrvatskih tekstova / Zagreb : Hrvatska sveučilišna naklada, 2009. - 191 str. : faks. ; 24 cm. ISBN: 9789531691970.
  edit
Zadnji puta osvježeno: 2021-02-26 20:30:23