Jelaska, Zrinka - bibliografija

Godine:                          

Primarno autorstvo

1.01 Znanstveni članak u časopisu

 1. 393904
  Jelaska, Zrinka ;
  Idiomska raslojenost hrvatskoga jezika – stilovi i registri / Випуск Львівського університету. Серія філологічн 2018. Випуск 69. / Visnyk of Lviv University. Series Philology. 2018. Issue 69., 69 (2018), 1 ; str. 39-53. http://dx.doi.org/10.30970/vpl.2018.69.9294
  edit
 2. 396623
  Jelaska, Zrinka ; Bjedov, Vesna ;
  Pogrješke ili promjene - ovladanost odabranim hrvatskim morfosintaktičkim sadržajima učenika završnoga razreda osnovne škole / Jezikoslovlje, 16.2-3 (2015) ; str. 227-252.
  WOS:000436547200005
  edit
 3. 366017
  Musulin, Maša ; Jelaska, Zrinka ;
  El sistema fonológico en el habla y en la lectura: espanol y croata / 2015Studia Romanica et Anglica Zagrabiensia, 59 (2015) ; str. 77-94.
  http://scholar.google.hr/scholar?hl=en&q=El%20sistema%20fonol%C3%B3gico%20en%20el%20habla%20y%20en%20la%20lectura:%20espanol%20y%20croata&btnG=
  edit
 4. 335118
  Jelaska, Zrinka ; Lalli Paćelat, Ivana ;
  Zatvornički sljedovi unutar sloga i preko granice sloga: moguće poteškoće izvornih govornika talijanskoga jezika u učenju hrvatskoga jezika / Jezikoslovlje, 15 (2014.), 1 ; str. 67-89.
  http://http://hrcak.srce.hr/118453
  edit
 5. 336083
  Jelaska, Zrinka ; Lalli Paćelat, Ivana ;
  Zatvornički sljedovi u sredini riječi - moguće poteškoće izvornih govornika talijanskoga jezika u ovladavanju hrvatskim jezikom / Jezikoslovlje, 15 (2014), 1, str. 67-89.
  http://hrcak.srce.hr/index.php?show=clanak&id_clanak_jezik=175084

  Scopus ID:2-s2.0-84897040745
  edit
 6. 310390
  Čendo, Kristina ; Jelaska, Zrinka ;
  Paleta boja u Krležinu romanu Povratak Filipa Latinovicza / Croatica: časopis za hrvatski jezik, književnost i kulturu , 1(37)(2013), 57 ; str. 213-253.
  edit
 7. 309546
  Galetić, Vedran ; Jelaska, Zrinka ;
  Tipizacija i formalna kvantifikacija prototipnosti u ovladavanju jezikom / LAHOR: časopis za hrvatski kao materinski, drugi i strani jezik, 1 (2011.), 11 ; str. 39-64.
  edit
 8. 309724
  Jelaska, Zrinka ; Musulin, Maša ;
  Slovo i slovopis španjolskoga i hrvatskoga jezika / LAHOR: časopis za hrvatski kao materinski, drugi i strani jezik, 2 (2011.), 12. ; str. 211-239.
  edit
 9. 308876
  Cvikić, Lidija ; Kanajet Šimić, Lada ; Jelaska, Zrinka ;
  Nasljedni govornici i njihova motivacija za učenje hrvatskoga jezika / Croatian Studies Review, 6 (2010.), str. 113-127.
  edit
 10. 306921
  Jelaska, Zrinka ;
  Jezik službeni i državni / Metodički profili, 1/IV (2009), 11 ; str. 38-40.
  edit
 11. 308396
  Jelaska, Zrinka ; Kolaković, Zrinka ;
  Proširenost glagolskih predmetaka / LAHOR: časopis za hrvatski kao materinski, drugi i strani jezik, 1 (2009.), 7 ; str. 59-76.
  edit
 12. 308422
  Jelaska, Zrinka ;
  Nastanak osobnoga jezičnoga identiteta / Lađa, 4 (2009.), 2 ; str. 9-20.
  edit
 13. 308424
  Jelaska, Zrinka ;
  Društveni jezični identitet kao dio hrvatske kulture / LAĐA, 4 (2009.), 2 ; str. 21-24.
  edit
 14. 308425
  Jelaska, Zrinka ;
  Vrjednovanje i srodni nazivi u hrvatskome jeziku: procjenjivanje, ispitivanje i provjeravanje / Metodički profili, IV. (2009.), 12-13. ; str. 53-55.
  edit
 15. 307579
  Bošnjak Botica, Tomislava ; Jelaska, Zrinka ;
  Sklonidba muških dvosložnih imena i naglasna dvojnost / Jezik - časopis za kulturu hrvatskoga književnog jezika, 55 (2008), 4, 5 ; str. 143 ; 170-150 ; 181.
  edit
 16. 307128
  Jelaska, Zrinka ;
  Nanovno posredovanje riječima stranoga podrijetla / Metodički profili: časopis za učitelje hrvatskoga jezika, 8 (2008), str. 34-35.
  edit
 17. 307893
  Jelaska, Zrinka ;
  Udžbenici inojezičnoga hrvatskoga / Croatian Studies Review, V. (2008.), str. 221-238.
  edit
 18. 308055
  Udier, Sanda Lucija ; Jelaska, Zrinka ;
  Službena provjera poznavanja inojezičnoga hrvatskoga jezika / Lahor Časopis za hrvatski kao materinski, drugi i strani, 6 (2008), str. 237-256.
  edit
 19. 307679
  Valdevit, Mirna ; Jelaska, Zrinka ;
  Srednje vrijednosti u ocjenjivanju: statistička analiza u procjenjivanju i vrjednovanju / LAHOR: Časopis za hrvatski kao materinski, drugi, strani jezik, 2. (2008), 6 ; str. 210-236.
  edit
 20. 304626
  Herman, Radoslav ; Hodek, Branko ; Ivičević-Bakulić, Tomislav ; Košec, Vesna ; Kraljević, Zdenko ; Fureš, Rajko ; Jelaska, Zrinka ;
  Je li nazočnost oca pri porodu etična / Gynaecologia et perinatologia : journal for gynaecology, perinatology, reproductive medicine and ultrasonic diagnostics, 6 (1997), 1 ; str. 76-78.
  edit
 21. 306426
  Jelaska, Zrinka ; Josipović, Višnja ;
  U potrazi za sustavnim prikazom hrvatskih naglasaka / Suvremena lingvistika, 17 (1991), 31/32 ; str. 37-58.
  edit

1.04 Stručni članak

 1. 309687
  Jelaska, Zrinka ;
  Glagoli, formalizacija, frazemi i benediktinci / LAHOR: časopis za hrvatski kao materinski, drugi i strani jezik, 1 (2011), 11 ; str. 1-4.
  edit
 2. 308426
  Jelaska, Zrinka ;
  Što znači maminski jezik? / Metodički profili, IV. (2009.), 14 ; str. 34-35.
  edit
 3. 307666
  Jelaska, Zrinka ; Crvenkovska, Emilija ;
  Makedonsko-Hrvatski proekt za učenjeto na Makedonskiot i Hrvatskiot jazik vo povekejazični sredini / Godišnji zbornik na filološkiot fakultet "Blaže Koneski", 34 (2008), str. 317-325.
  edit
 4. 308436
  Jelaska, Zrinka ;
  Izgubljeni u međujeziku / Metodički profili, II. (2008.), 9-10. ; str. 42-43.
  edit
 5. 320195
  Jelaska, Zrinka ; Grgić, Ana ;
  Međunarodno društvo učitelja engleskoga kao stranoga jezika / Lahor (Zagreb. 2006) , 6(2008); str. 323-330.
  Elektronička verzija članka
  edit

1.06 Objavljeni rad s konferencije - znanstveni, pozvano predavanje

 1. 316960
  Babić, Nada ; Jelaska, Zrinka ;
  Okomita međukulturnost / U: Cvikić, L. (ur.). Međunarodni suradni skup Prvi, drugi, ini jezik: hrvatsko-makedonske usporedbe. Zagreb : NZZ, 2010., str. 140-152.
  [Naziv skupa: Prvi, drugi, ini jezik: hrvatsko-makedonske usporedbe/ Megunaroden sobir na sobrabotka Prv, vtor, drug jazik:hrvatsko-makedonski sporedbi (14-15.05.2010. ; Skoplje, Makedonija)]
  http://www.ffzg.unizg.hr/fisol/zbornik.pdf
  edit
 2. 316961
  Bašić, Marijana ; Jelaska, Zrinka ;
  Zastupljenost padežnih značenja u hrvatskome jeziku / U: Cvikić, L. (ur.). Međunarodni suradni skup Prvi, drugi, ini jezik: hrvatsko-makedonske usporedbe. Zagreb : NZZ, 2010., str. 218-235.
  [Naziv skupa: Prvi, drugi, ini jezik: hrvatsko-makedonske usporedbe / Prv, vtor, drug jazik: hrvatsko-makedonski sporedbi (14-15.05.2010. ; Skoplje, Makedonija)]
  http://www.ffzg.unizg.hr/fisol/zbornik.pdf
  edit
 3. 316451
  Jelaska, Zrinka ; Cvikić, Lidija ; Stanislava-Staša Tofoska ;
  Glagolski sustavi u hrvatskomu i makedonskomu kao drugomu i stranomu jeziku / Medjunaroden makedonistički sobir. Skoplje : Filološki fakultet, 2010, str. 153-167.
  [Naziv skupa: Medjunaroden makedonistički sobir (29.-30.08.2008. ; Ohird, Makedonija)]
  edit
 4. 318437
  Jelaska, Zrinka ; Kekelj, Martina ; Baričević, Valentina ;
  Čestotna obilježja imenica Ivanova i Lukina evanđelja / U: Turk, M., Srdoč-Konestra, I. (ur.). Peti hrvatski slavistički kongres - zbornik radova. Rijeka : HFD, 2010., str. 269-276.
  [Naziv skupa: Peti hrvatski slavistički kongres (7-11. rujna 2010. ; Rijeka)]
  edit
 5. 315840
  Jelaska, Zrinka ;
  Jezikoslovna utemeljenost novina u hrvatskome / U: Popović, Stanko (ur.). Hrvatsko školstvo: sadašnje stanje i vizija razvoja. Zagreb : HAZU, 2008., str. 39-51.
  [Naziv skupa: Okrugli stol o hrvatskome školstvu - sadašnje stanje i vizija razvoja (22.01.2008. ; Zagreb, Hrvatska)]
  edit

1.08 Objavljeni rad s konferencije - znanstveni

 1. 366060
  Jelaska, Zrinka ; Bošnjak, Marija ;
  Strani i nasljedni učenici na e-tečaju / U: uredile Sanda Lucija Udier, Kristina Cergol Kovačević (ur.). Metodologija i primjena lingvističkih istraživanja : zbornik radova s međunarodnoga znanstvenoga skupa Hrvatskoga društva za primijenjenu lingvistiku održanoga od 24. do 26. travnja 2015. godine u Zadru. Zagreb : SE [i. e.] Srednja Europa : HDPL [i. e.] Hrvatsko društvo za primijenjenu lingvistiku, 2016., str. 427-440.
  edit
 2. 336063
  Jelaska, Zrinka ;
  Animalistički frazemi biblijskoga podrijetla u hrvatskome i drugim slavenskim jezicima / U: Ivana Vidović Bolt (ur.). Životinje u frazeološkom ruhu : zbornik radova s međunarodnoga znanstvenog skupa Animalistički frazemi u slavenskim jezicima . Zagreb : FF Press, 2014.
  [Naziv skupa: Međunarodni znanstveni skup Animalistički frazemi u slavenskim jezicima (2014 ; Zagreb)]
  http://www.animalisticki-frazemi.eu/images/frazemi/zbornik_radova/Jelaska%20za%20WEB%20%281%29.pdf
  edit
 3. 316452
  Gulešić Machata, Milvia ; Jelaska, Zrinka ;
  Inojezični hrvatski i govornici drugih slavenskih jezika / U: Badurina, Lada : Bačić-Karković, Danijela (ur.). Riječki filološki dani - zbornik radova 8. Rijeka : Filozofski fakultet, 2010, str. 695-716.
  [Naziv skupa: Riječki filološki dani 8 (6-8.11.2008. ; Zagreb, Hrvatska)]
  edit

1.09 Objavljeni rad s konferencije - stručni

 1. 335976
  Jelaska, Zrinka ; Grgić, Ana ;
  Bilješke učenika – jezične biografije i ovladavanje hrvatskim kao inim jezikom / Croaticum. Savjetovanje za lektore hrvatskoga kao inoga jezika. 2. zbornik radova. , str. .
  edit

1.10 Objavljeni sažetak s konferencije - znanstveni, pozvano predavanje

 1. 335711
  Jelaska, Zrinka ;
  Različito i jednako u hrvatskim biblijskim prijevodima / U: Botica, Stipe, Nikolić, Davor, Tomašević, Josipa (ur.). Šesti hrvatski slavistički kongres - knjiga sažetaka. Zagreb : Hrvatsko filološko društvo, 2014., str. 229-230.
  [Naziv skupa: Šesti hrvatski slavistički kontres (10-13. rujna 2014. ; Vinkovci, Vukovar, Hrvatska)]
  edit
 2. 318119
  Jelaska, Zrinka ; Lalli Paćelat, Ivana ;
  Zatvornički sljedovi unutar sloga i preko granice sloga : moguće poteškoće izvornih govornika talijanskoga jezika u učenju hrvatskoga jezika / U: Peša Matracki, Ivica ; Ljubičić, Maslina ; Kovačić, Vinko (ur.). Knjiga sažetaka Međunarodnoga znanstvenog skupa u spomen na prof.dr. Žarka Muljačića (1922.-2009.). Zagreb : Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu - FF- press, 2012., str. 54-54.
  [Naziv skupa: Međunarodni znanstveni skup u spomen na prof.dr. Žarka Muljačića (1922.-2009.) (15-17.11. 2012. ; Zagreb, Hrvatska)]
  edit
 3. 317706
  Jelaska, Zrinka ; Cvikić, Lidija ;
  Posebnosti poučavanja govornika srodnih jezika / Výuka jihoslovanských jazyků v dnešní Evropě, Brno
  [Naziv skupa: Poučavanje južnoslavenskih jezika u suvremenoj Europi (sažetci) (18-19. 04. 2011. ; Brno, Češka)]
  edit
 4. 317754
  Jelaska, Zrinka ;
  Načela fonetskoga i fonološkoga nazivlja / U: Tomić, D., Mildner, V., (ur.). Simpozij u spomen na Ivana Ivasa (1953. – 2006.) - Sažeci. Zagreb : Odsjek za fonetiku Filozofskoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, 2011.
  [Naziv skupa: Simpozij u spomen na Ivana Ivasa (1953. – 2006.) (3.12.2011. ; Zagreb, Hrvatska)]
  edit
 5. 316962
  Jelaska, Zrinka ; Babić, Nada ;
  Pozdravi u međukulturnosti / U: Novak Milić, Jasna ; Jelaska, Zrinka ; Bošnjak, Marija (ur.). Treći međunarodni znanstveni skup Hrvatski kao drugi i strani jezik. Zagreb : HFD, 2010., str. 30-32.
  [Naziv skupa: III. HIDIS - Treći međunarodni znanstveni skup Hrvatski kao drugi i strani jezik (20-21.12.2010. ; Zagreb, Hrvatska)]
  edit
 6. 317000
  Jelaska, Zrinka ; Baričević, Valentina ; Kekelj, Martina ;
  Udio gramatičkih kategorija u tekstu na primjeru Lukina i Ivanova evanđelja / U: Turk, Marija (ur.). Peti hrvatski slavistički kongres - zbornik sažetaka. Rijeka : 2010., str. 180-180.
  [Naziv skupa: Peti hrvatski slavistički kongres (07-11.09.2010. ; Rijeka, Hrvatska)]
  edit
 7. 317001
  Jelaska, Zrinka ; Kekelj, Martina ;
  Razlikovni sinonimni rječnik za inojezične govornike / U: Cvikić, L. (ur.). Prvi, drugi, ini jezik: hrvatsko-makedonske usporedbe - knjiga sažetaka. Zagreb : NZZ, 2010.
  [Naziv skupa: Prvi, drugi, ini jezik: hrvatsko-makedonske usporedbe (14-15.05.2010. ; Skoplje, Makedonija)]
  edit
 8. 317731
  Jelaska, Zrinka ;
  Zastupljenost padeža i padežnih značenja u hrvatskim tekstovima / 3. stručno savjetovanje za lektore inojezičnoga hrvatskoga (SIH) - knjiga sažetaka
  [Naziv skupa: 3. stručno savjetovanje za lektore inojezičnoga hrvatskoga (SIH) (09.07.2010. ; Zagreb, Hrvatska)]
  edit
 9. 315960
  Jelaska, Zrinka ; Novak Milić, Jasna ;
  Word Classes in Children's Definitions / U: Navracsics, Judit (ur.). 11th Summer School of Psycholinguistics. Veszprem : Pannon Eguetem nyomdajaban, 2009, str. 15-15.
  [Naziv skupa: 11th Summer School of Psycholinguistics (24-27. svibnja 2009. ; Balatonalmadi, Mađarska)]
  edit
 10. 316400
  Jelaska, Zrinka ;
  Uvod u hrvatski glagolski sustav za inojezične učenike / Knjižica sažetaka. Zagreb : Filozofski fakultet, 2009, str. 9-9.
  [Naziv skupa: 2. stručno savjetovanje za lektore inojezičnoga hratskoga (SIH) (3. i 4. srpnja 2009. ; Zagreb, Hrvatska)]
  edit
 11. 316448
  Jelaska, Zrinka ;
  Jezično-komunikacijsko područje u nacionalnome okvirnome kurikulu(mu) / U: Bjeliš, Aleksa ; Kostović, Ivan (ur.). Okrugli stol "Prijedlog Nacionalnog okvirnog kurikuluma" : knjiga sažetaka. Zagreb : Sveučilište u Zagrebu ; HAZU, 2009, str. 22-23.
  [Naziv skupa: Okrugli stol "Prijedlog Nacionalnog okvirnog kurikuluma" (26.01.2009. ; Zagreb, Hrvatska)]
  edit
 12. 315353
  Jelaska, Zrinka ; Crvenkovska, Emilija ;
  State Languages for Second and Foreign Speakers: teaching and learning Croatian and Macedonian at university level / U: Osztroluczki, I. i Palmai, O. (ur.). Conference programme. Dunaujvaros : Dunaujvarosi Foiskola, 2008., str. 13-13.
  [Naziv skupa: 10 International Conference on Applied Linguistics and Communication (24-25.04.2008. ; Dunaujvaros, Mađarska)]
  edit
 13. 315668
  Jelaska, Zrinka ; Cvikić, Lidija ;
  Inojezični hrvatski: ovladavanje i poučavanje / U: Cvikić, Lidija (ur.). Položaj hrvatskoga i makedonskoga jezika u obrazovnom sustavu višejezičnih sredina: program skupa i knjiga sažetaka. Zagreb : 2008, str. 10-10.
  [Naziv skupa: Znanstveno-stručni kolokvij Položaj hrvatskoga i makedonskoga jezika u obrazovnom sustavu višejezičnih sredina (12. 2. 2008. ; Zagreb, Hrvatska)]
  edit
 14. 315669
  Jelaska, Zrinka ;
  Hrvatski jezik i višejezičnost / U: Cvikić, Lidija (ur.). Položaj hrvatskoga i makedonskoga jezika u obrazovnom sustavu višejezičnh sredina: program skupa i knjiga sažetaka. Zagreb : 2008., str. 6.-6..
  [Naziv skupa: Znanstveno-stručni kolokvij Položaj hrvatskoga i makedonskoga jezika u obrazovnom sustavu višejezičnih sredina (12. 2. 2008. ; Zagreb, Hrvatska)]
  edit
 15. 315738
  Novak Milić, Jasna ; Cvikić, Lidija ; Jelaska, Zrinka ;
  Importance of intercultural education and competence in learning small languages / AILA 2008 Multilinguism: Challenges and Opportunities, Abstracts. Essen. Njemačka : 2008, str. 117-117.
  [Naziv skupa: AILA 2008 Multilinguaism: Challenges and Opportunities (24.-29.08.2008. ; Essen, Njemačka)]
  edit
 16. 315352
  Valdevit, Mirna ; Jelaska, Zrinka ;
  Grading as a Type of Assessment: between statistical analysis and learners motivation / U: Osztroluczki, I. i Palmai, O. (ur.). Conference programme. Dunaujvaros : Dunaujvarosi Foiskola, 2008., str. 26-26.
  [Naziv skupa: 10 International Conference on Applied Linguistics and Communication (24-25.04.2008. ; Dunaujvaros, Mađarska)]
  edit

1.12 Objavljeni sažetak s konferencije - znanstveni

 1. 318434
  Jelaska, Zrinka ; Marković, Ivan ;
  Semantics of Croatian Neuter Class Nouns /
  [Naziv skupa: 9th Mediterranean Morphology Meeting (MMM 9) (15-18.09.2013. ; Dubrovnik, Hrvatska)]
  edit
 2. 318171
  Jelaska, Zrinka ; Bošnjak Botica, Tomislava ;
  Conjugational verb types as prototype based categories / Book of Abstracts SCLC 2012, str. 23-24.
  [Naziv skupa: Slavic Cognitive Linguistic Conference 2012 (27.-29. 09. 2012. ; Zagreb, Hrvatska)]
  edit
 3. 317730
  Jelaska, Zrinka ; Novak Milić, Jasna ;
  Ocjenjivanje u nastavi hrvatskoga kao inoga jezika / 4. stručno savjetovanje za lektore inojezičnoga hrvatskoga - knjiga sažetaka. Zagreb : 2011.
  [Naziv skupa: 4. stručno savjetovanje za lektore inojezičnoga hrvatskoga (8. i 9. srpnja 2011. ; Zagreb, Hrvatska)]
  edit
 4. 315811
  Gulešić Machata, Milvia ; Jelaska, Zrinka ;
  Inojezični hrvatski i drugi slavenski jezici /
  [Naziv skupa: Riječki filološki dani 8 (6-8.11.2008. ; Rijeka, Hrvatska)]
  edit
 5. 315351
  Jelaska, Zrinka ;
  Udžbenici za učenje hrvatskoga kao drugoga i stranoga jezika /
  [Naziv skupa: Hrvatski studiji u svijetu, povezivanje, umrežavanje, zajednički projekti i poslijediplomski studiji (16-20.04.2008. ; Supetar, Brač i Trogir)]
  edit

1.16.1 Poglavlje u knjizi - znanstveni rad

 1. 393903
  Jelaska, Zrinka ;
  Hrvatski biblijski prijevodi i inačice - od autora do izdanja / Tragovi tradicije, znakovi kulture. Zagreb : HSN, HFD, MH, 2018, str. 385-413.
  edit
 2. 366063
  Jelaska, Zrinka ;
  Ini hrvatski jezik i identitet - od stranoga do nasljednoga govornika. 2016Drugi : alteritet, identitet, kontakt u hrvatskome jeziku, književnosti i kulturi : zbornik radova 44. seminara Zagrebačke slavističke škole . Zagreb : Filozofski fakultet, Zagrebačka slavistička škola, Hrvatski seminar za slaviste, 2016 , str. 87-106.
  edit
 3. 310468
  Jelaska, Zrinka ;
  Die Stellung des Standards im Varietätenspektrum: Zweck, Anwendbarkeit und Beherrschbarkeit des Standards / Typen Slavischer Standardsprachen. Theoretische, methodische und empirische Zugänge. (Slavistische Studienbücher, Neue Folge 25). Wiesbaden :Harrassowitz Verlag, 2013., str. 99-117.
  edit
 4. 312466
  Cvikić, Lidija ; Jelaska, Zrinka ;
  Kratice u hrvatskome: hrvatske, međujezične i engleske / U: Kryzan-Stanojević, Barbara (ur.). Inovacije u slavenskim jezicima. Zagreb : Srednja Europa, 2011., str. 99-108.
  edit
 5. 312080
  Jelaska, Zrinka ;
  Dvojčane podjele vrsta riječi: samoznačnost i promjenljivost / U: Badurina, L., MIhaljević, V. (ur.). Jezična skladanja - zbornik o šezdesetogodišnjici prof. dr. Ive Pranjkovića. Zagreb : Udruga đaka Franjevačke klasične gimnazije Visoko, 2010., str. 101-126.
  edit
 6. 312391
  Jelaska, Zrinka ;
  Fonološka sastavnica u jezičnoj obradi / U: Mildner, Vesna : Liker, Marko (ur.). Proizvodnja i percepcija govora : profesoru Damiru Horgi povodom njegovog sedamdesetog rođendana. Zagreb : Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Odsjek za fonetiku ; Odjel za fonetiku Hrvatskoga filološkog društva ; FF press, 2010, str. 275-296.
  edit
 7. 311615
  Jelaska, Zrinka ; Cvikić, Lidija ;
  Teaching of Croatian as a second language to young learners : Minority language speakers and their Croatian competence / U: Nikolov, Marianne (ur.). Early Learning of Modern Foreign Languages: Processes and Outcomes. Briston-Buffalo-Toronto : Multilingual Matters, 2009 (SECOND LANGUAGE ACQUISITION), str. 46-62.
  edit
 8. 311989
  Jelaska, Zrinka ; Cvikić, Lidija ;
  Testing (CSOL) and various types of test takers / U: Urkun, Zeynep (ur.). Issues in Assessing ESOL (English for Speakers of Other Languages). Dublin, Irland : IATEFL (TEA SIG), 2009, str. 30-39.
  edit
 9. 312079
  Jelaska, Zrinka ;
  Govorenje hrvatskoga / U: Biličić, Andrija ; Ostoja, Mirjana (ur.). Nazovori dani, zbornik radova 2003.-2009.. Postira : Organizacijski odbor NAZOROVI DANI, postira - Brač ; Osnovna škola VLADIMIRA NAZORA, Postira, 2009, str. 88-98.
  edit
 10. 312562
  Jelinčić, Tonci ; Jelinčić, Vicko ; Jelaska, Zrinka ;
  Postirske žrtve nasilja u XX. stoljeću / U: Jelinčić, Tonci ; Gospodnetić, Pave ; Jelaska, Zrinka (ur.). Postira u vrtlogu nasilja XX. stoljeća. Postira : Župni ured sv. Ivana Krstitelja, 2009., str. 21-173.
  edit
 11. 311584
  Jelaska, Zrinka ;
  Ljubiš li me? Ti znaš da te volim (O bliskoznačnicama i raznoznačju) / U: Mirković, Slavko (ur.). Babićev zbornik. Slavonski Brod : Ogranak Matice hrvatske Slavonski Brod, 2008., str. 125-170.
  edit
 12. 311325
  Jelaska, Zrinka ;
  Materinski, drugi, strani i ostali jezici / U: Jelaska, Zrinka (ur.). Hrvatski kao drugi i strani jezik. Zagreb : Hrvatska sveučilišna naklada, 2005, str. 25-39.
  edit
 13. 311326
  Jelaska, Zrinka ;
  Dvojezičnost i višejezičnost / U: Jelaska, Zrinka (ur.). Hrvatski kao drugi i strani jezik. Zagreb : Hrvatska sveučilišna naklada, 2005., str. 39-50.
  edit
 14. 311327
  Jelaska, Zrinka ; Kusin, Igor ;
  Usustavljivanje naziva / U: Jelaska, Zrinka (ur.). Hrvatski kao drugi i strani jezik. Zagreb : Hrvatska sveučilišna naklada, 2005., (50-65).
  edit
 15. 311328
  Jelaska, Zrinka ;
  Usvajanje materinskoga jezika / U: Jelaska, Zrinka (ur.). Hrvatski kao drugi i strani jezik. Zagreb : Hrvatska sveučilišna naklada, 2005., str. 65-88.
  edit
 16. 311329
  Jelaska, Zrinka ;
  Ovladavanje drugim jezikom / U: Jelaska, Zrinka (ur.). Hrvatski kao drugi i strani jezik. Zagreb : Hrvatska sveučilišna naklada, 2005., (88-108).
  edit

1.16.2 Poglavlje u knjizi - pregledni znanstveni rad

 1. 313371
  Jelaska, Zrinka ;
  Ježićevi francuski priijevodi u Antologiji svjetske lirike / U: Stopfer, Irena (ur.). Slavko Ježić - romanist i kroatist, prevoditelj, intendant kazališta, sveučilišni profesor. Zagreb : FF Press, 2013, str. 29-42.
  edit
 2. 312564
  Jelaska, Zrinka ;
  Postira in the Whirlwind of the 20th Century Aggression / U: Jelinčić, Tonci ; Gospodnetić, Pave ; Jelaska, Zrinka (ur.). Postira u vrtlogu nasilja XX. stoljeća. Postira : Župni ured sv. Ivana Krstitelja, 2009., str. 587-596.
  edit
 3. 311863
  Valdevit, Mirna ; Jelaska, Zrinka ;
  Grading as a Type of Assessment: statistical analysis and various grading scales / U: Kukorelli, K ; Toth, A. (ur.). A NYELVI, A SZAKNYELVI ES A SZAKMAI KOMMUNIKACIO JOVOJE EUROPABAN. Dunaujvaros : Dunaujvarosi Foiskola, 2008, str. 80-85.
  edit

1.17 Poglavlje u knjizi - stručni rad

 1. 336057
  Jelaska, Zrinka ; Grgić, Ana ; Banković-Mandić, Ivančica ; Gulešić Machata, Milvia ;
  Hrvatski kao ini jezik: ispitni katalog http://dokumenti.ncvvo.hr/Drzavna_matura/2014-06-06/ini_hrv_b2_katalog.pdf . Zagreb: NCVVO, 2014.
  https://bib.irb.hr/datoteka/786383.Hrvatski_kao_ini_jezik_ispitni_katalog.pdf
  edit
 2. 312207
  Jelaska, Zrinka ; Cvikić, Lidija ; Udier, Sanda Lucija ;
  Assessment of Students' Progress in relationship with the type of Croatian L2 Courses / U: Ukrun, Zeynep (ur.). The Common European Framework of Reference for Languages (CEFRL): Benefits and Limitations. Opatija : IATEFL (TEA SIG), 2008, str. 27-32.
  edit

1.19 Recenzija, prikaz, kritika

 1. 308766
  Jelaska, Zrinka ;
  Međudržavni skup o školskim jezicima i pravu na višejezično međukulturalno obrazovanje / LAHOR: časopis za hrvatski kao materinski, drugi i strani jezik, IV. (2009.), 8 ; str. 229-245.
  edit

1.25 Druga sastavna djela

 1. 308423
  Jelaska, Zrinka ;
  Stavovi i nazivlje / Lahor: Časopis za hrvatski kao materinski, drugi i strani jezik, 4 (2009), 7 ; str. 1-5.
  edit
 2. 308767
  Jelaska, Zrinka ;
  U ovome broju / LAHOR: časopis za hrvatski kao materinski, drugi i strani jezik, IV. (2009.), 8 ; str. 151-154.
  edit
 3. 312563
  Jelinčić, Tonci ; Gospodnetić, Pave ; Jelaska, Zrinka ;
  Uvodne riječi / U: Jelinčić, Tonci ; Gospodnetić, Pave ; Jelaska, Zrinka (ur.). Postira u vrtlogu nasilja XX. stoljeća. Postira : Župni ured sv. Ivana Krstitelja, 2009., str. 5-18.
  edit
 4. 308056
  Jelaska, Zrinka ; Udier, Sanda Lucija ;
  Međunarodni znanstveni skup o provjeravanju jezičnoga znanja / Lahor Časopis za hrvatski kao materinski, drugi i strani jezik, 6 (2008), str. 313-322.
  edit

2.03 Sveučilišni recenzirani udžbenik

 1. 366062
  Jelaska, Zrinka ;
  Basic Croatian grammar : sounds, forms, word classes / Zagreb : Hrvatsko filološko društvo, 2016. - 224 str. ; 25 cm. ISBN: 9789532960501.
  edit

3.15 Neobjavljeno sudjelovanje na konferenciji

 1. 316360
  Jelaska, Zrinka ;
  Descriptors in Languages of Schooling /
  [Naziv skupa: Intergovernmental Conference on Languages of Schooling an the Right to Plurilingual and Intercultural Education (8-10. lipnja 2009. ; Strasbourg, Francuska)]
  edit

3.16 Neobjavljeno pozvano predavanje na konferenciji

 1. 318275
  Bošnjak Botica, Tomislava ; Jelaska, Zrinka ;
  Proizvodnja glagolskih vrsta u izvornih i inojezičnih govornika hrvatskoga /
  [Naziv skupa: Savjetovanje za lektore hrvatskoga kao inoga jezika (5. i 6. srpnja 2012. ; Zagreb, Hrvatska)]
  edit
 2. 315864
  Cvikić, Lidija ; Jelaska, Zrinka ;
  Od poučavanja do istraživanja i natrag /
  [Naziv skupa: Međunarodni kongres o hrvatskome jeziku u svijetu: Hrvaski jezik u godini 2020 (23-28.02. 2009. ; Sydney, Australija)]
  edit
 3. 316449
  Jelaska, Zrinka ; Kanajet-Šimić, Lada ;
  Naraštajna i identitetska motivacija - potreba za učenjem hrvatskoga među hrvatskim iseljenicima /
  [Naziv skupa: Hrvatska i hrvatski jezik u godini 2020. (23-28.02.2009. ; Sydney, Australija)]
  edit
 4. 316450
  Jelaska, Zrinka ;
  Višeslojnost hrvatskoga u Hrvatskoj /
  [Naziv skupa: Hrvatska i hrvatski jezik u godini 2020. (23-28.02.2009. ; Sydney, Australija)]
  edit
 5. 315739
  Jelaska, Zrinka ; Cvikić, Lidija ; Stanislava-Staša Tofoska ;
  Hrvatski i makedonski jezik kao strani - glagolski sustav / Hrvatskiot i makedonskiot jazik kako stranski - glagolski sistem /
  [Naziv skupa: Znanstveni skup u povodu godine makedonskoga jezika / Megjunaroden makedonistički sobir (29.-01.09.2008. ; Ohrid, Makedonija)]
  edit

Uredništva

2.02 Stručna monografija

 1. 258108
  Braut, Marija ; [pht]Babić, Nada ; [edt]Lice, Stjepan ; [edt]Jelaska, Zrinka ; [edt]
  Vrata knjige vrata grada : 150 godina knjižare Morpurgo / Split : Knjižara Morpurgo, 2010. - 442 str. : ilustr. ; 27 cm + 1 CD. ISBN: 9789537417031.
  edit

2.06 Enciklopedija, rječnik, leksikon, priručnik, atlas, karta

 1. 285057
  Dobravac, Gordana ; Jelaska, Zrinka [edt] ;
  Rječnik hrvatsko-talijanski i talijansko-hrvatski leksičkoga priručnika HRump 1 = Dizionario croato – italiano e italiano – croato del manuale HRump 1 / Zagreb : HFD, 2012
  edit
 2. 285061
  Musulin, Maša ; Dobravac, Gordana [edt] ; Jelaska, Zrinka [edt] ;
  Rječnik hrvatsko-španjolski i španjolsko-hrvatski leksičkoga priručnika HRump 1 = Diccionario croata-español y español - croata que acompaña el libro de texto HRump 1 / Zagreb : Hrvatsko filološko društvo, 2012. - 104 str. ISBN: 9789532960532.
  edit
 3. 285060
  Dobrovac, Gordana ; Jelaska, Zrinka [edt] ;
  Rječnik hrvatsko-engleski i englesko-hrvatski leksičkoga priručnika Hrvatski u malom prstu 1 / Zagreb : Hrvatsko filološko društvo, 2012
  edit
Zadnji puta osvježeno: 2021-02-26 20:30:26