Menac-Mihalić, Mira - bibliografija

Godine:                          

Primarno autorstvo

1.01 Znanstveni članak u časopisu

 1. 379033
  Celinić, Anita ; Menac-Mihalić, Mira ;
  Poveznice i razdjelnice u srodnim jezičnim sustavima / Jezikoslovni zapiski, 23-2017 (2017), 1 ; str. 93-105.

  Scopus ID:2-s2.0-85031715580
  edit
 2. 379035
  Celinić, Anita ; Menac-Mihalić, Mira ;
  Izoglosa progresivnoga pomaka starih praslavenskih cirkumfleksa na području hrvatskoga jezika / Hrvatski dijalektološki zbornik, 2017. (2017), 21 ; str. 91-110. http://dx.doi.org/http://doi.org/10.21857/mzvkptxjd9
  WOS:000413722900005
  Scopus ID:2-s2.0-85016814616
  edit
 3. 366499
  Menac-Mihalić, Mira ; Celinić, Anita ;
  Glagolnye suffiksy *nǫ/*ny v Horvatii / Trudy Instituta russkogo jazyka imeni V. V. Vinogradova : općeslavjanskij lingvističeskij atlas. Materialy i isledovanija 2012-2014, 8(2016) ; str. 95-114.
  edit
 4. 366504
  Menac-Mihalić, Mira ; Celinić, Anita ;
  Refleksi *č u skupu *č6r u hrvatskim govorima / 2016Romanoslavica, LII (2016), 2 ; str. 99-115.
  edit
 5. 310225
  Menac-Mihalić, Mira ; Celinić, Anita ;
  Čakavsko narječje u jezičnim atlasima (s primjerima karata razvoja ę u 'jezik', 'jetra', 'žeđ') / Hrvatski dijalektološki zbornik, 18 (2013), str. 219-237.
  edit
 6. 319119
  Menac-Mihalić, Mira ;
  O akcentuaciji strizivojnskoga govora / Nova Croatica , 6 (2012), 6 ; str. 185-194.
  Elektronička verzija članka
  edit
 7. 319122
  Menac-Mihalić, Mira ;
  Iz kajkavske frazeologije / Rasprave Instituta za hrvatski jezik i jezikoslovlje , 37 (2011), 2 ; str. 479-491.
  Elektronička verzija članka
  edit
 8. 319124
  Menac-Mihalić, Mira ;
  O hrvatskim dijalektnim frazemima s toponimom kao sastavnicom / Folia onomastica Croatica , Knj. 19 (2010) ; str. 203-222.
  Elektronička verzija članka
  edit
 9. 307459
  Menac-Mihalić, Mira ;
  O frazeologiji križevačko-podravskih kajkavskih govora / Hrvatski, 5 (2007 (2008)), 2 ; str. 23-38.
  edit
 10. 307796
  Menac-Mihalić, Mira ;
  Strano u slavonskoj frazeologiji / Šokačka rič, 5 (2008) ; str. 127-137.
  edit
 11. 307797
  Menac-Mihalić, Mira ;
  O nekim karakteristikama novoštokavskih ikavskih govora u Hrvatskoj / Hrvatski dijalektološki zbornik, 14 (2008), str. 33-48.
  edit
 12. 312024
  Menac-Mihalić, Mira ;
  Hrvatski dijalektni frazemi sa sastavnicom mačak, mačka, mače i sl. / U: Aleksandar Mladenović (ur.). Zbornik Matice srpske za filologiju i lingvistiku, 50 (2007), 1/2 ; str. 505-516.
  edit

1.04 Stručni članak

 1. 366500
  Menac-Mihalić, Mira ; Maresić, Jela ;
  Akademiku Milanu Mogušu povodom 90-te obljetnice rođenja Hrvatski dijalektološki zbornik. Zagreb : HAZU, 2016., 20 (2016) ; str. XI-XVII.
  http://hrcak.srce.hr/index.php?show=clanak&id_clanak_jezik=238379
  edit
 2. 309452
  Menac-Mihalić, Mira ;
  Od prečaca važnija uspravnica / Nova Croatica, 4 (2010), 4 ; str. 131-136.
  http://hrcak.srce.hr/index.php?show=clanak&id_clanak_jezik=100059
  edit
 3. 309450
  Menac-Mihalić, Mira ;
  Znanstveni skup o hrvatskim dijalektima / Čakavska rič : polugodišnjak za proučavanje čakavske riječi, 36 (2008), 1-2 ; str. 201-203.
  http://hrcak.srce.hr/index.php?show=clanak&id_clanak_jezik=50821
  edit

1.06 Objavljeni rad s konferencije - znanstveni, pozvano predavanje

 1. 366515
  Menac-Mihalić, Mira ; Celinić, Anita ;
  Usporedba glagolskih sufikasa *nǫ/*ny u hrvatskim govorima u Mađarskoj i Hrvatskoj / U: Medveczky, Bertalan (ur.). (ur.). A Magyar Tudomány Napján Elhangzott Idegennyelvű Előadások: 2014 = Volume of collected foreign language essays based on papers presented on The Day of Hungarian Science in 2014 . Baja, Mađarska : József Eötvös College , 2015., str. 55-72.
  edit
 2. 319094
  Menac-Mihalić, Mira ;
  Iz kontrastivne analize hrvatskih i slovenskih dijalektnih frazema / U: Peti-Stantić, Anita (ur.). Treći hrvatsko-slovenski slavistički skup = Tretje hrvaško-slovensko slavistično srečanje : Opatija 7. i 8. travnja 2006.. Zagreb : FF-press, 2009., str. 55-61.
  edit

1.08 Objavljeni rad s konferencije - znanstveni

 1. 366520
  Menac-Mihalić, Mira ; Zečević, Vesna ;
  Pohoronny, pogrebnie umeršego / Obscheslavyansky Linguistic Atlas (OLA), lexical-derivational Series, Volume 10, Folk customs=Marodye obyčai, str. 187-189.
  edit
 2. 335760
  Frančić, Anđela ; Menac-Mihalić, Mira ;
  Hrvatski dijalektni frazemi koji kao sastavnice imaju naziv životinje i glagol tipa gledati / (elektronička građa) U: Ivana Vidović Bolt (ur.). ŽIVOTINJE U FRAZEOLOŠKOM RUHU. Zbornik radova s međunarodnoga znanstvenog skupa Animalistički frazemi u slavenskim jezicima održanog 21. i 22. III. 2014. na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu.. Zagreb : FF press, 2014, str. 10.
  http://www.animalisticki-frazemi.eu/index.php/znanstveni-skupovi/znanstveni-skup-21-i-22-ozujka-2014/zbornik-radova | http://www.animalisticki-frazemi.eu/images/frazemi/zbornik_radova/Franic_Menac%20za%20WEB.pdf | http://www.animalisticki-frazemi.eu/images/frazemi/zbornik_radova/Franic_Menac%20za%20WEB.pdf
  edit
 3. 319099
  Menac-Mihalić, Mira ; Frančić, Anđela ;
  Istraživanja i leksikografska obradba hrvatske dijalektne frazeologije / A tko to ide? = A hto tam idze? : hrvatski prilozi XV. međunarodnom slavističkom kongresu. Zagreb : Hrvatska sveučilišna naklada ; Hrvatsko filološko društvo, 2013., str. 67-84.
  edit
 4. 319115
  Menac, Antica ; Menac-Mihalić, Mira ;
  Frazeologija splitskoga talijanskog govora / U: Ljubičić, Maslina ; Peša Matracki, Ivica ; Kovačić, Vinko. (ur.). Zbornik međunarodnoga znanstvenoga skupa u spomen na prof dr. sc. Josipa Jerneja (1909.-2005.), Filozofski fakultet, Zagreb, 13.-14. studenoga 2009.. Zagreb : FF press, 2012., str. 255-267.
  edit
 5. 313112
  Menac-Mihalić, Mira ; Celinić, Anita ;
  Problemi izrade ozvučene dijalektološke čitanke (na čakavskim primjerima) / U: Turk, Marija ; Srdoč-Konestra, Ines (ur.). Peti hrvatski slavistički kongres : zbornik radova s Međunarodnoga znanstvenog skupa održanoga u Rijeci od 7. do 10. rujna 2010. Knj. 1. Rijeka : Filozofski fakultet Sveučilišta u Rijeci, 2012., str. 329-337.
  edit
 6. 317826
  Menac-Mihalić, Mira ; Malnar, Marija ;
  Novo u tršćanskoj frazeologiji (Tršće, kraj Čabra, Gorski kotar) / U: Bežen, Ante ; Blažeka, Đuro (ur.). 1. Međimurski filološki dani, [Čakovec, 24. - 25. travnja 2009.] . Zagreb : Učiteljski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, 2011., str. 33-39.
  [Naziv skupa: Međimurski filološki dani (1 ; 2009 ; Čakovec)]
  edit
 7. 308457
  Celinić, Anita ; Menac-Mihalić, Mira ;
  Govor Pitava od Hraste do danas / Hrvatski dijalektološki zbornik, 15 (2009), str. 27-33.
  edit
 8. 312032
  Menac-Mihalić, Mira ;
  Frazeologija A. B. Šimića / U: Pandžić, Vlado (ur.). Zbornik radova s Međunarodnoga znanstvenog skupa o hrvatskom književniku Antunu Branku Šimiću. Drinovci : Matica hrvatska, Grude, 2008, str. 255-268.
  edit

1.16.1 Poglavlje u knjizi - znanstveni rad

 1. 393916
  Menac-Mihalić, Mira ; Malnar Jurišić, Marija ;
  Hrvatski dijalektni frazemi sa sastavnicama - nepromjenjivim vrstama riječi / Hrvatski prilozi 16. međunarodnom slavističkom kongresu. Zagreb : Hrvatsko filološko društvo, 2018, str. 115-127.
  http://bib.irb.hr/datoteka/950397.M._Menac-Mihali_M._Malnar_Jurii.pdf
  edit
 2. 379032
  Celinić, Anita ; Menac-Mihalić, Mira ;
  Geolingvistički pogled na reflekse slogotvornoga *l u govorima hrvatskoga jezika / Definitely Perfect - Festschrift for Janneke Kalsbeek. Amsterdam : Uitgeverij Pegasus, 2017 (Pegasus Oost-Europese Studies 29), str. 73-89.
  edit
 3. 366502
  Menac-Mihalić, Mira ; Celinić, Anita ;
  Završni m i n u hrvatskim govorima / 2016Šesti hrvatski slavistički kongres. Zagreb : Hrvatsko filološko društvo, Hrvatski slavistički odbor, 2016 (1), str. 323-332.
  edit
 4. 335380
  Menac, Antica ; Menac-Mihalić, Mira ;
  Iz splitske frazeologije / U: Ježić, Mislav ; Andrijanić, Ivan ; Krnic, Krešimir (ur.). Vita Litterarum Studiis Sacra. Zagreb : Sveučilište u Zagrebu, Filozofski fakultet, FF press, 2014., str. 225-244.
  edit
 5. 335397
  Menac-Mihalić, Mira ; Celinić, Anita ;
  Refleksi polaznoga 'a' u hrvatskim govorima / U: Diana Stolac (ur.). Riječki filološki dani. Rijeka : Filozofski fakultet u Rijeci, 2014. (knjiga IX), str. 397-408.
  edit
 6. 319829
  Menac, Antica ; Menac-Mihalić, Mira ;
  More u hrvatskoj frazeologiji / Frazeološka simfonija : sodobni pogledi na frazeologijo . Ljubljana : Založba ZRC, 2013., str. 135-144.
  edit
 7. 319840
  Menac-Mihalić, Mira ;
  Istraživanje frazema sa sastavnicom voda u hrvatskoj dijalektnoj frazeologiji / "Voda" v slavjanskoj frazeologii i paremiologii : kollektivnaja monografija. Čast' 2 . Budimpešta : Tinta Könyvkiadó, 2013., str. 403-410.
  edit
 8. 319088
  Menac-Mihalić, Mira ;
  Hrvatski dijalektni upitni frazemi / U: Fink Arsovski, Željka (ur.). Stručak riječima ispunjen : zbornik radova posvećen Antici Menac o njezinu 90. rođendanu. Zagreb : FF press [i. e.] Filozofski fakultet, 2012., str. 77-83.
  edit
 9. 312858
  Menac-Mihalić, Mira ;
  Mali razlikovni rječnik milnarskoga govora / U: Marinković, Magda (ur.). Ce. Milna : Općina Milna, 2010, str. 82-119.
  edit
 10. 312859
  Menac-Mihalić, Mira ;
  Određeni i neodređeni oblik pridjeva u štokavskim i kajkavskim frazemima / U: Badurina, Lada, Mihaljević, Vine (ur.). Jezična skladnja : zbornik o šezdesetgodišnjici prof. dr. Ive Pranjkovića. Zagreb : Udruga đaka Franjevačke klasične gimnazije, 2010, str. 179-192.
  edit
 11. 312861
  Menac-Mihalić, Mira ; Celinić, Anita ;
  Zapisi hrvatskih organskih govora / U: Ballekova, Katarina (ur.). Jazykovedné štúdie. Bratislava : Slovenska akademia vied, 2010 (28), str. 221-226.
  edit
 12. 312916
  Menac-Mihalić, Mira ;
  Karta N° L 1446 ‘rame, dio tijela od vrata do ruke’ / Obščeslavjanskij lingvističeskij atlas : serija leksiko-slovoobrazovateljnaja. Vypusk 9, Čelovek. Krakov : Poljska akademija znanosti i umjetnosti, 2009, str. 88-89.
  edit
 13. 312030
  Menac-Mihalić, Mira ;
  Fonologija govora Studenaca / U: Babić, Ante (ur.). Studenački rječnik. Studenci : Župni ured Studenci, 2008, str. 539-552.
  edit
 14. 312456
  Menac-Mihalić, Mira ; Finka, Božidar ;
  F2602 *v/o/da / U: Vendina, T. I. ; Kalnyn, L. E. (ur.). Obščeslavjanskij lingvističeskij atlas : serija fonetiko-grammatičeskaja, Vypusk 5, Refleksy *o. Moskva : Ruska akademija nauka, 2008 (Općeslavenski lingvistički atlas), str. 92-93.
  edit
 15. 311726
  Menac-Mihalić, Mira ; Smole, Vera ;
  Internacionalni frazemi sa sastavnicom uho u hrvatskim i slovenskim dijalektnim sustavima / U: Fink Arsovski, Željka ; Hrnjak, Anita (ur.). Slavenska frazeologija i pragmatika. Zagreb : Knjigra, 2007, str. 148-153.
  edit
 16. 311480
  Menac-Mihalić, Mira ;
  Projekt "Istraživanje hrvatske dijalektne frazeologije" / U: Koletnik, Mihaela ; Smole, Vera (ur.). Diahronija in sinhronija v dialektoloških raziskavah. Maribor : Slavistično društvo, 2006 (41)
  edit

1.16.2 Poglavlje u knjizi - pregledni znanstveni rad

 1. 312031
  Menac-Mihalić, Mira ;
  O Studenačkom rječniku Ivana Babića / U: Babić, Ante (ur.). Studenački rječnik. Studenci : Župni ured Studenci, 2008, str. 9-10.
  edit

1.26 Rad u postupku objavljivanja ili preprint

 1. 366506
  Menac-Mihalić, Mira ; Celinić, Anita ;
  Poveznice i razdjelnice / Slovenski dialektološki posvet 3 (SDP 3), Ljubljana, ISJ FR ZRC SAZU, 11.–12. veljača 2016.
  edit
 2. 366508
  Menac-Mihalić, Mira ; Celinić, Anita ;
  Izoglosa progresivnog pomaka starih praslavenskih cirkumfleksa na području hrvatskoga jezika /
  [Naziv skupa: Znanstveni skup o hrvatskim dijalektima (13 ; 2016 ; Zagreb)]
  edit
 3. 366505
  Menac-Mihalić, Mira ; Celinić, Anita ;
  Razvoj završnoga 'l' u glagolskom pridjevu radnom u štokavskim govorima u Hrvatskoj Drugi bosanskohercegovački slavistički kongres, Sarajevo, 28. – 30. svibnja 2015.. Sarajevo : Slavistički komitet, Filozofski fakultet
  edit

2.01 Znanstvena monografija

 1. 330834
  Menac, Antica ; Menac-Mihalić, Mira ;
  Frazemi i poslovice : u dalmatinsko-venecijanskom govoru Splita u 20. stoljeću = Fraseologia e proverbi : nel dialetto veneto-dalmata di Spalato nel Novecento / Zagreb : Knjigra, 2014. - 188 str. ; 20 cm. ISBN: 9789537421120.
  edit
 2. 285065
  Menac-Mihalić, Mira ; Celinić, Anita ;
  Ozvučena čitanka iz hrvatske dijalektologije : sveučilišni udžbenik s nosačem zvuka / Zagreb : Knjigra, 2012. - 304 str. : ilustr. ; 24 cm + 1 DVD-ROM. ISBN: 9789537421113.
  edit
 3. 268812
  Menac-Mihalić, Mira ; Menac, Antica ;
  Frazeologija splitskoga govora s rječnicima / Zagreb : Institut za hrvatski jezik i jezikoslovlje, 2011. - 363 str. : ilustr. ; 25 cm. ISBN: 9789536637416 .
  edit
 4. 229992
  Maresić, Jela ; Menac-Mihalić, Mira ;
  Frazeologija križevačko-podravskih kajkavskih govora s rječnicima / Zagreb : Institut za hrvatski jezik i jezikoslovlje, 2008. - 351 str. : zemljop. crteži ; 25 cm. ISBN: 9789536637423.
  edit

Ostalo

2.02 Stručna monografija

 1. 289948
  Marinković, Magda ; Lekić, Pavle [pht] ; Barilla, Robert [pht] ; Menac-Mihalić, Mira [ctb, aui] ;
  Ce / Milna : Općina Milna, 2010. - 119 str. : ilustr., fotogr. ; 21 cm. ISBN: 9789535631903.
  edit
Zadnji puta osvježeno: 2021-02-26 20:30:31