Petrović, Bernardina - bibliografija

Godine:                            

Primarno autorstvo

1.01 Znanstveni članak u časopisu

 1. 378985
  Gazdić-Alerić, Tamara ; Alerić, Marko ; Petrović, Bernardina ;
  The Semantic Concept of Cohesion in the Public Discourse : on the Example of Assertive Texts in the Media-Transmitted Public Discourse / International Journal of Arts and Sciences, 9 (2017), 4; str. 423-432 .
  edit
 2. 335856
  Frančić, Anđela ; Petrović, Bernardina ;
  Osobna imena u Velikome rječniku stranih riječi, izraza i kratica (4. izd., 1966.) Bratoljuba Klaića / Rasprave Instituta za hrvatski jezik i jezikoslovlje, 40 (2014), 2 ; str. 275-287.
  http://hrcak.srce.hr/index.php?show=clanak&id_clanak_jezik=194251

  Scopus ID:2-s2.0-84920027011
  edit
 3. 319146
  Frančić, Anđela ; Petrović, Bernardina ;
  Ljevorubnice u Kućniku Josipa Stipana Relkovića / Nova Croatica , 6 (2012), 6 ; str. 249-274.
  Elektronička verzija članka
  edit
 4. 309369
  Petrović, Bernardina ; Pavlinušić, Eva ;
  Imenice sa slogotvornim r u hrvatskim imeničkim sklonidbama / Hrvatski : časopis za teoriju i praksu nastave hrvatskoga jezika, književnosti, govornoga i pismenoga izražavanja te medijske kulture, 8 (2009), 1 ; str. 143-172.
  edit
 5. 319152
  Petrović, Bernardina ; Pavlinušić, Eva ;
  Imenice sa slogotvornim r u hrvatskome sklonidbenom sustavu / Hrvatski , 7 (2009), 1 ; str. 143-172.
  Elektronička verzija članka
  edit
 6. 308031
  Petrović, Bernardina ; Brač, Ivana ;
  Slavonski dijalekt u udžbenicima hrvatskoga jezika i književnosti / Hrvatski, časopis za teoriju i praksu nastave hrvatskoga jezika, književnosti, govornoga i pismenoga izražavanja te medijske kulture, 6 (2008), 2 ; str. 169-179.
  edit
 7. 307285
  Petrović, Bernardina ;
  Razvijanje kolokacijske kompetencije u hrvatskom kao drugom i stranom jeziku / Strani jezici : časopis za unapređenje nastave stranih jezika, 1 (2007.), str. 31-38.
  edit
 8. 305043
  Petrović, Bernardina ;
  Struktura rječničkoga članka u sinonimnim rječnicima / Filologija, 32 (1999), 1 ; str. 167-182.
  edit
 9. 304807
  Petrović, Bernardina ;
  Izbor i obradba građe za sinonimni rječnik / Filologija, 30-31 (1998), str. 105-112.
  edit

1.02 Pregledni znanstveni članak u časopisu

 1. 335862
  Petrović, Bernardina ; Vranešević, Dunja ;
  Glagolske natuknice u prvim četirima izdanjima ((1)1951., (2)1958., (3)1962., (4)1966.) Rječnika stranih riječi Bratoljuba Klaića / Rasprave Instituta za hrvatski jezik i jezikoslovlje, 40 (2014), 2 ; str. 435-452.
  http://hrcak.srce.hr/index.php?show=clanak&id_clanak_jezik=194274

  Scopus ID:2-s2.0-84920007614
  edit

1.06 Objavljeni rad s konferencije - znanstveni, pozvano predavanje

 1. 335749
  Frančić, Anđela ; Petrović, Bernardina ;
  Hungarizmi u 'Zrinskoj Sibili' / U: Lada Badurina, Nikolina Palašić (ur.). Riječki filološki dani 11 : zbornik radova s Međunarodnoga znanstvenog skupa Riječki filološki dani održanog u Rijeci od 22.. do 24. studenoga 2016.. Rijeka : Filozofski fakultet, 2018., str. 167-182.
  [Naziv skupa: Riječki filološki dani 11 (od 22. do 24. studenoga 2016. ; Rijeka, Hrvatska)]
  edit
 2. 379078
  Frančić, Anđela ; Petrović, Bernardina ;
  Osobna imena u Němačko-hrvatskome rěčniku (1860.) Bogoslava Šuleka / VI. mezinárodní česko-jihoslovanskou konferenci „Výuka jihoslovanských jazyků a literatur v dnešní Evropě“. Brno : Česká asociace slavistů – Ústav slavistiky FF MU, 2016, str. 95-106.
  edit
 3. 317488
  Petrović, Bernardina ; Brač, Ivana ;
  Osnovna morfološka i semantička obilježja jednosložnih imenica u hrvatskome jeziku / U: Senahid Halilović (ur.). Bosanskohercegovački slavistički kongres. 1, Zbornik radova, knjiga 1. Sarajevo : Slavistički komitet, Sarajevo, Filozofski fakultet u Sarajevu, 2012., str. 587-598.
  [Naziv skupa: Prvi bosanskohercegovački slavistički kongres (25. - 29. svibnja 2011. ; Sarajevo, Bosna i Hercegovina)]
  http://http://www.slavistickikomitet.ba/zbornik1/#/0
  edit
 4. 317486
  Petrović, Bernardina ; Hudi Hitrec Marija ;
  Referencijska i kohezivna sredstva u Srijemskim pričama Ise Velikanovića / U: Anica Bilić (ur.). Šokačka rič 8 : zbornik radova znanstvenoga skupa Slavonski dijalekt s međunarodnim sudjelovanjem, Vinkovci, 12. i 13. studenoga 2010., (2011), 8 ; str. 273-292.
  edit
 5. 317885
  Frančić, Anđela ; Petrović, Bernardina ;
  Onomastičko nazivlje u suvremenim hrvatskim jednojezičnicima / U: Lada Badurina (ur.). Riječki filološki dani 8 : Zbornik radova s Međunarodnoga znanstvenog skupa Riječki filološki dani održanog u Rijeci od 6. do 8. studenoga 2008.. Rijeka : Filozofski fakulatet, 2010, str. 525-535.
  [Naziv skupa: Riječki filološki dani 8 (06-08.11. 2008. ; Rijeka, Hrvatska)]
  edit
 6. 315497
  Petrović, Bernardina ;
  Glagoli emocionalnih stanja u kolokacijskim strukturama i leksikografskom opisu / U: Ines Srdoč-Konestra ; Silvana Vranić (ur.). Riječki filološki dani 7 : zbornik radova s Međunarodnoga znanstvenog skupa Riječki filološki dani održanog u Rijeci od 16. do 18. studenoga 2006.. Rijeka : Filozofski fakultet, 2008., str. 589-599.
  [Naziv skupa: Riječki filološki dani 7 (od 16. do 18. studenoga 2006. ; Rijeka, Hrvatska)]
  edit
 7. 316197
  Petrović, Bernardina ;
  Nacrtak za Kolokacijski rječnik hrvatskoga jezika / U: Marko Samaržija (ur.). Vidjeti Ohrid : referati hrvatskih sudionica i sudionika za XIV. Međunarodni slavistički kongres, (Ohrid, 10. - 16. rujna 2008.). Zagreb : Hrvatsko filološko društvo : Hrvatska sveučilišna naklada, 2008., str. 225-235.
  [Naziv skupa: Međunarodni slavistički kongres (14 ; 2008 ; Ohrid) ]
  edit
 8. 316198
  Petrović, Bernardina ;
  Leksičko izražavanje poredbenih i količinskih značenja u hrvatskome jeziku / U: Krešimir Bagić (ur.). Način u jeziku/Književnost i kultura pedesetih : zbornik radova 36. seminara Zagrebačke slavističke škole . Zagreb : Filozofski fakultet, Zagrebačka slavistička škola, Hrvatski seminar za strane slaviste, 2008. , str. 49-60.
  [Naziv skupa: Zagrebačka slavistička škola (36 ; 2007 ; Dubrovnik) ]
  edit
 9. 316705
  Petrović, Bernardina ; Marčić, Tonka ;
  Prevođenje u vidokrugu Antuna Branka Šimića / U: Vlado Pandžić (ur.). Zbornik radova s Međunarodnog znanstvenog skupa o hrvatskom književniku Antunu Branku Šimiću. Drinovci : Matica hrvatska Grude, 2008, str. 397-406.
  [Naziv skupa: Međunarodni znanstveni skup o hrvatskom književniku Antunu Branku Šimiću (2008 ; Drinovci) ]
  edit

1.08 Objavljeni rad s konferencije - znanstveni

 1. 366087
  Frančić, Anđela ; Petrović, Bernardina ;
  Važnija fonološka i morfološka obilježja Zrinske Sibile / U: Lada Badurina (ur.). Riječki filološki dani : zbornik radova s Desetog znanstvenog skupa s međunarodnim sudjelovanjem održanog u Rijeci od 27. do 29. studenoga 2014.. Rijeka : Filozofski fakultet u Rijeci, 2016., str. 425-436.
  edit
 2. 379079
  Vraneša, Ana ; Petrović, Bernardina ;
  Primjenjivost Šulekovih metodoloških načela na usustavljivanje hrvatskoga nazivlja molekularne i stanične biologije / VI. mezinárodní česko-jihoslovanskou konferenci „Výuka jihoslovanských jazyků a literatur v dnešní Evropě“. Brno : Česká asociace slavistů – Ústav slavistiky FF MU, 2016., str. 129-137.
  edit
 3. 366162
  Petrović, Bernardina ; Vranešević, Dunja ;
  Kvantitativna raščlamba Čudnovatih zgoda šegrta Hlapića Ivane Brlić-Mažuranić / 2015Od čudnovatog do čudesnog: 100 godina Čudnovatih zgoda šegrta Hlapića. Zagreb : Hrvatska udruga istraživača dječje književnosti ; Ogranak Matice hrvatske Slavonski Brod, 2015, str. 251-267.
  edit
 4. 319144
  Petrović, Bernardina ; Vignjević, Jelena ;
  Jezičnometodički prinos Grigora Viteza / U: Zalar, Diana (ur.). Veliki vidar : stoljeće Grigora Viteza : monografija. Zagreb : Učiteljski fakultet, 2013., str. 127-139.
  edit
 5. 322736
  Petrović, Bernardina ; Gazdić Alerić, Tamara ; Vranešević, Dunja ;
  Supstitivna kohezivna sredstva u hrvatskome dnevnom tisku / Družbena funkcijskost jezika : (vidiki, merila, opredelitve). Ljubljana : Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2013., str. 299-305.
  [Naziv skupa: Simpozij Obdobja (32 ; 2013 ; Ljubljana)]
  http://www.centerslo.net/files/file/simpozij/simp32/zbornik/Petrovic.pdf
  edit
 6. 319221
  Frančić, Anđela ; Petrović, Bernardina ;
  Imena blagdana u Relkovićevu Kućniku / Tradicijski leksik : zbornik radova Znanstvenoga skupa "Slavonski dijalekt" s međunarodnim sudjelovanjem, Vinkovci, 11. i 12. studenoga 2011.. Vinkovci : Zajednica kulturno-umjetničkih djelatnosti Vukovarsko-srijemske županije, 2012., str. 259-278.
  edit
 7. 317487
  Petrović, Bernardina ; Brač, Ivana ;
  Leksik slavonskoga dijalekta u recepciji zagrebačkih studenata kroatistike / U: Anica Bilić (ur.). Šokačka rič 8 : zbornik radova znanstvenoga skupa Slavonski dijalekt s međunarodnim sudjelovanjem, Vinkovci, 12. i 13. studenoga 2010. . Vinkovci : Zajednica kulturno-umjetničkih djelatnosti VUkovarsko-srijemske županije, 2011., str. 315-332.
  [Naziv skupa: Šokačka rič 8 (12.-13. 11. 2010. ; Vinkovci, Republika Hrvatska)]
  edit

1.10 Objavljeni sažetak s konferencije - znanstveni, pozvano predavanje

 1. 379211
  Petrović, Bernardina ;
  Rječotvorni modeli u usustavljivanju hrvatskoga genetičkog nazivlja / Zadarski filološki dani 7. : knjižica sažetaka. Zadar : Sveučilište u Zadru, 2017., str. 10-10.
  [Naziv skupa: Znanstveni skup Zadarski filološki dani (7 ; 2017 ; Zadar)]
  edit
 2. 317845
  Petrović, Bernardina ; Gazdić-Alerić, Tamara ;
  The Semantic Concept of Cohesion in Public Communication in the Croatian Language / U: Akbarov, Azamat (ur.). Book of abstracts: Intercultural Lingusitic Competence and Foreign/Second Language Immersive Environments. Sarajevo : International Burch University, 2012., str. 300-300.
  [Naziv skupa: 2nd International Conference on Foreign Language Teaching and Applied Linguistics (4.-6.5.2012. ; Republika Bosna i Hercegovina, Sarajevo)]
  edit

1.12 Objavljeni sažetak s konferencije - znanstveni

 1. 318394
  Petrović, Bernardina ; Brač, Ivana ;
  Morfološki opis jednosložnica u hrvatskome jeziku / U: Novak Milić, Jasna ; Jelaska, Zrinka ; Bošnjak, Marija (ur.). Treći međunarodni znanstveni skup Hrvatski kao drugi i strani : knjižica sažetaka. Zagreb : Hrvatsko filološko društvo, 2010., str. 51-51.
  [Naziv skupa: Treći međunarodni znanstveni skup Hrvatski kao drugi i strani (HIDIS) (20.–21. prosinca 2010. ; Zagreb, Hrvatska)]
  edit

1.19 Recenzija, prikaz, kritika

 1. 379775
  Petrović, Bernardina ;
  Reforma nije kurikularna / Kašić : časopis za učitelje hrvatskoga jezika, 1 (2017), 1 ; str. 186-188.
  edit

Uredništva

2.02 Stručna monografija

 1. 278638
  Petrović, Bernardina ; [edt]
  Tekstom o tekstu : zbornik studentskih radova s kolegija Tekstna lingvistika / Zagreb : Filozofski fakultet, 2012. - 490 str. : ilustr. ; 24 cm. ISBN: 9789531754309.
  edit

Ostalo

2.31 Zbornik recenzirane znanstvene konferencije (međunarodne i inozemne konferencije)

 1. 47091
  Petrović, Bernardina ; [com]Samardžija, Marko ; [edt, com]
  Vidjeti Ohrid : referati hrvatskih sudionica i sudionika za XIV. Međunarodni slavistički kongres, (Ohrid, 10. - 16. rujna 2008.) / Zagreb : Hrvatsko filološko društvo : Hrvatska sveučilišna naklada, 2008. - 353 str. ; 24 cm. ISBN: 978-953-7067-02-1.
  edit
Zadnji puta osvježeno: 2021-02-26 20:30:33