Šutalo, Goranka - bibliografija

Godine:              

Primarno autorstvo

1.01 Znanstveni članak u časopisu

 1. 379413
  Šutalo, Goranka ;
  Kontroverzijski spisi sjevernohrvatskih franjevaca Antuna Bačića, Stjepana Vilova i Emerika Pavića u 18. stoljeću / Diacovensia : teološki prilozi, God. 25, br.1 (2017) ; str. 101-122.

  Scopus ID:2-s2.0-85026830147
  edit
 2. 365467
  Šutalo, Goranka ;
  Pravoslavni kršćani kao (konfesionalni) Drugi u Kanižlićevoj crkvenopovijesnoj i teološkoj raspravi Kamen pravi smutnje velike (Osijek, 1780) / 2016Fluminensia : časopis za filološka istraživanja, 28 (2016), 2 ; str. 121-134.
  http://hrcak.srce.hr/174016
  WOS:000395266500008
  Scopus ID:2-s2.0-85014330159
  edit

1.02 Pregledni znanstveni članak u časopisu

 1. 365465
  Šutalo, Goranka ;
  Predodžba Focija (Focijeva shizma)u Kanižlićevoj teološkoj i crkvenopovijesnoj raspravi Kamen pravi smutnje velike (Osijek, 1780) / Kroatologija , 6 (2015), 1-2; str. 190-202.
  edit

1.06 Objavljeni rad s konferencije - znanstveni, pozvano predavanje

 1. 335594
  Dukić, Davor ; Šutalo, Goranka ;
  Prosvjetiteljstvo u hrvatskoj književnoj historiografiji – sadržaj i opseg pojma. / U: Drago Roksandić (ur.). Hrvati i Srbi u Habsburškoj Monarhiji u 18. st. ; interkulturni aspekti 'prosvijećene' modernizacije.. Zagreb : FF-press, 2014.
  [Naziv skupa: Hrvatsko-srpski znanstveni kolokvij "Hrvati i Srbi u Habsburškoj Monarhiji u 18. stoljeću : interkulturni aspekti 'prosvijećene modernizacije'" (11.-12.11. 2011. ; Zagreb, Hrvatska)]
  edit

1.08 Objavljeni rad s konferencije - znanstveni

 1. 317532
  Dukić, Davor ; Šutalo, Goranka ;
  Todesenthebung aus dem Sterbezimmer: Koncepti ideologije i vlasti u recepciji Desničinih Proljeća Ivana Galeba / U: Roksandić, Drago ; Ivana Cvijović Javorina (ur.). Desničini susreti 2010 : Ideologija vlasti i ideologičnost teksta : zbornik radova. Zagreb : Filozofski fakultet u Zagrebu, Plejada, 2011, str. 62-77.
  [Naziv skupa: Desničini susreti 2010 : Ideologija vlasti i ideologičnost teksta (17.-19.09. 2010. ; Zadar - Islam Grčki, Hrvatska)]
  edit
 2. 317263
  Šutalo, Goranka ;
  Nahvao-nazbilj trvenja : "afera" Tirena i Vetranovićeva apologija prigodnicom / U: Batušić, Nikola ; Bogišić, Rafo ; Pavličić, Pavao ; Moguš, Milan (ur.). Dani Hvarskog kazališta. Nazbilj i nahvao : etičke suprotnosti u hrvatskoj književnosti i kazalištu od Marina Držića do naših dana : u čast 500-obljetnice rođenja Marina Držića : zbornik radova. Zagreb ; Split : Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti ; Književni krug, 2009, str. 140-151.
  [Naziv skupa: Dani Hvarskog kazališta. Nazbilj i nahvao : etičke suprotnosti u hrvatskoj književnosti i kazalištu od Marina Držića do današnjih dana, u čast 500-obljetnice rođenja Marina Držića (07.-10.05.2008. ; Hvar, Hrvatska)]
  edit

1.16.1 Poglavlje u knjizi - znanstveni rad

 1. 335473
  Brković, Ivana ; Šutalo, Goranka ;
  Imagery of space in Miroslav Krleža’s short story cycle Hrvatski bog Mars (Croatian God Mars) / U: Blažević, Zrinka ; Brković, Ivana ; Dukić, Davor (ur.). History as a Foreign Country: Historical Imagery in the South-Eastern Europe / Geschichte als ein fremdes Land: Historische Bilder in Süd-Ost Europa. Bonn : Bouvier Verlag, 2014 (Aachener Beiträge zur Komparatistik, Band 11), str. 277-294.
  edit

1.16.2 Poglavlje u knjizi - pregledni znanstveni rad

 1. 335456
  Dukić, Davor ; Šutalo, Goranka ;
  Prosvjetiteljstvo u hrvatskoj književnoj historiografiji – sadržaj i opseg pojma / U: Roksandić, Drago (ur.). Hrvati i Srbi u Habsburškoj Monarhiji u 18. stoljeću: Interkulturni aspekti "prosvijećene" modernizacije. Zagreb : FF-press, 2014, str. 91-103.
  edit

1.19 Recenzija, prikaz, kritika

 1. 309411
  Šutalo, Goranka ;
  Skica za Ivanu / Republika, 2 (2008.), str. 113-116.
  edit

2.08 Doktorska disertacija

 1. 374265
  Šutalo, Goranka ; Dukić, Davor [ths] ;
  Imagološki aspekti slavonskih vjerskih polemika u 18. stoljeću : doktorski rad / Zagreb, 2017
  Rad u Repozitoriju
  edit

3.16 Neobjavljeno pozvano predavanje na konferenciji

 1. 317547
  Dukić, Davor ; Šutalo, Goranka ;
  Prosvjetiteljstvo u hrvatskoj književnoj historiografiji – sadržaj i opseg pojma. /
  [Naziv skupa: Hrvatsko-srpski znanstveni kolokvij "Hrvati i Srbi u Habsburškoj Monarhiji u 18. stoljeću : interkulturni aspekti 'prosvijećene modernizacije'" (11.-12.11. 2011. ; Zagreb, Hrvatska)]
  edit
Zadnji puta osvježeno: 2019-04-21 19:15:50