Radosavljević, Petar - bibliografija

Godine:              

Primarno autorstvo

1.01 Znanstveni članak u časopisu

 1. 375596
  Radosavljević, Petar ;
  Jezični dodiri hrvatskoga i bajaškoga rumunjskoga / 2016Romanoslavica, 52 (2016), 2 ; str. 117-126.
  https://drive.google.com/file/d/0B_uQ9vm9C5K6b3JLcXRaRWczeXM/view
  edit
 2. 310030
  Radosavljević, Petar ;
  Particularităţi ale structurii fonologice şi morfologice în graiurile băieşilor din Croaţia / Philologica Jassyensia, VIII (2012), 2 (16) ; str. 247-258.
  http://http://www.philologica-jassyensia.ro/upload/VIII_2_Radosavljevic.pdf
  edit
 3. 310040
  Radosavljević, Petar ;
  Germanizmi u varaždinskom kajkavskom – prefiksalna tvorba glagola / Romanoslavica, XLVIII (2012.), 3 ; str. 197-214.
  http://http://www.romanoslavica.ro/
  edit
 4. 309237
  Radosavljević, Petar ;
  Privire de ansamblu asupra graiurilor băieșești din Croația / PIRAMIDA : revistă de cultură, investigație și atitudine, 1 (2011), str. 50-61.
  edit
 5. 307771
  Radosavljević, Petar ;
  Elementi utjecaja hrvatskog jezika na govor Bajaša u Belom Manastiru / Romanoslavica, XLV (2009), str. 79-88.
  http://www.unibuc.ro/uploads_ro/33464/859/Rsl45.pdf
  edit

1.06 Objavljeni rad s konferencije - znanstveni, pozvano predavanje

 1. 365549
  Radosavljević, Petar ;
  Romi Bajaši u Hrvatskoj / 201644. seminar Zagrebačke slavističke škole. Zagreb : Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Zagrebačka slavistička škola - Hrvatski seminar za strane slaviste, 2016, str. 185-195.
  edit

1.08 Objavljeni rad s konferencije - znanstveni

 1. 379215
  Radosavljević, Petar ;
  Observaţii referitoare la verb în graiurile băieşilor din Croaţia / Simpozionul Internaţional de Lingvistică, Ediţia a VI-a. Bukurešt : Univers Enciclopedic Gold, 2017, str. 145-155.
  edit
 2. 365553
  Olujić, Ivana ; Radosavljević, Petar ;
  Tri bajaškoromske priče iz Hrvatske - književni, kulturološki i jezikoslovni elementi / 2015Međimurski filološki dani II. Zagreb : Učiteljski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, 2015, str. 165-182.
  edit
 3. 365555
  Radosavljević, Petar ;
  Trăsături specifice ale flexiunii substantivului şi ale determinării în graiurile băieşilor din Croaţia / 2015Simpozionul Internaţional de Lingvistică, Ediţia a V-a. Bukurešt : Univers Enciclopedic Gold, 2015, str. 153-169.
  http://www.lingv.ro/images/SIL%202013.pdf
  edit
 4. 317949
  Căpăţînă, Clara ; Radosavljević, Petar ;
  Frazemi i politika u rumunjskom i hrvatskom tisku / U: Pon, Leonard ; Karabalić, Vladimir ; Cimer, Sanja (ur.). Aktualna istraživanja u primijenjenoj lingvistici. Zbornik radova s 25. međunarodnog skupa HDPL-a održanog 12.-14. svibnja 2011. u Osijeku. Osijek : Hrvatsko društvo za primijenjenu lingvistiku, 2012, str. 465-477.
  [Naziv skupa: Aktualna istraživanja u primijenjenoj lingvistici - 25. međunarodni skup HDPL-a (12-14.05.2011. ; Osijek, Hrvatska)]
  edit
 5. 318238
  Radosavljević, Petar ;
  Pogled na bajaške dijalekte u Hrvatskoj / U: Varadi, Tibor ; Bašić, Goran (ur.). Promene identiteta, kulture i jezika Roma u uslovima planske socijalno-ekonomske integracije : zbornik radova sa naučnog skupa održanog 6–8. decembra 2010.. Beograd : Srpska akademija nauka i umetnosti, 2012., str. 435-447.
  [Naziv skupa: Naučni skup Promene identiteta, kulture i jezika Roma u uslovima planske socijalno-ekonomske integracije (2010 ; SANU, Beograd) (06.-08.12.2010. ; Beograd, Republika Srbija)]
  edit
 6. 315953
  Radosavljević, Petar ;
  Govorni rumunjski jezik i žargon u javnoj komunikaciji / U: Brdar, Mario ; Omazić, Marija ; Belaj, Branimir ; Kuna, Branko (ur.). Lingvistika javne komunikacije: Sociokulturni, pragmatički i stilistički aspekti. Zagreb - Osijek : Hrvatsko društvo za primijenjenu lingvistiku ; Filozofski fakultet Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera, 2009, str. 219-228.
  [Naziv skupa: Lingvistika javne komunikacije - XXII. međunarodni znanstveni skup HDPL-a (22-24.05.2008. ; Osijek, Hrvatska)]
  edit

1.16.1 Poglavlje u knjizi - znanstveni rad

 1. 312018
  Orešković Dvorski, Lidija ; Radosavljević, Petar ;
  Francusko-rumunjski jezični dodiri / U: Granić, Jagoda (ur.). Jezična politika i jezična stvarnost / Language Policy and Language Reality. Zagreb : Hrvatsko društvo za primijenjenu lingvistiku - HDPL, 2009, str. 559-568.
  edit

2.05 Drugi edukacijiski materijal

 1. 393527

  Bună zua! Kum ješć? : priručnik za učenje osnova bajaškog rumunjskog jezika = Hello! How Are You? Handbook for Learning the Basics of the Bayash Romanian Language / Zagreb : Pučko otvoreno učilište Korak po korak , 2017. - 91 str. ; 20 cm. ISBN: 978-953-7149-21-5 .
  edit
 2. 393521
  Radosavljević, Petar ;
  Dă-m śinś! : (Give Me Five!) / Zagreb : Pučko otvoreno učilište Korak po korak , 2018. - 76 str. ; 20 cm. ISBN: 978-953-7149-23-9.
  edit
Zadnji puta osvježeno: 2021-02-26 20:30:34