Bijelić, Marijana - bibliografija

Godine:                      

Primarno autorstvo

1.01 Znanstveni članak u časopisu

 1. 393499
  Bijelić, Marijana ;
  Polemički dijalog s patrijarhalnom tradicijom u pjesničkoj zbirci Vječna i sveta Elisavete Bagrjane / Književna smotra : časopis za svjetsku književnost, 187 (2018), 1 ; str. 63-69.
  edit
 2. 365732
  Bijelić, Marijana ;
  Anika kao fatalna žena - demonizacija ženskosti u pripovijetci "Anikina vremena" Ive Andrića / 2015Philological Studies, Filološke studije, 2 (2015) ; str. 161-172.
  http://bib.irb.hr/datoteka/792713.Anikina_vremena.doc | http://philologicalstudies.org/index.php?option=com_frontpage&Itemid=1 | http://philologicalstudies.org/
  edit
 3. 335103
  Bijelić, Marijana ;
  Estetizacija na sm''rtta v raskazite na Jordan Jovkov / Ezik i literatura, 1-2 (2014), str. 38-48.
  edit
 4. 335121
  Bijelić, Marijana ;
  Apokalisis''t kato fantaz''m na totalnoto žertveno obnovjavane (okončatelen katarzis) v''rhu primera na poemata „Septemvri“ na Geo Milev / Literaturen vestnik, 35, 36, 37 (2014), str. 10, 16, 6,-10, 16, 6,.
  http:/http://litvestnik.wordpress.com/
  edit
 5. 335144
  Bijelić, Marijana ;
  Andrić i Jovkov - između ironije i idealizacije / Philological Studies, Filološke studije, 2 (2014).
  http://http://philologicalstudies.org/index.php?option=com_content&task=view&id=416&Itemid=150
  edit
 6. 335268
  Bijelić, Marijana ;
  Osporavanje tradicije u poemi 'Pakao" Gea Mileva / Ezikov svjat / Orbis linguarum, 12 (2014), 1 ; str. 79-85.
  edit
 7. 369709
  Bijelić, Marijana ;
  Aspekti tragičnoga u „genijskom ciklusu” Krležinih Legendi / 2014Fluminensia : časopis za filološka istraživanja, 26 (2014), 2 ; str. 133-142.
  http://fluminensia.ffri.hr/ | http://http://fluminensia.ffri.hr/arhiva?br=118
  od 2015
  Scopus ID:2-s2.0-84961296532
  edit
 8. 369710
  Bijelić, Marijana ;
  Žrtveni modeli i baladično načelo u zbirci "Žrtvene lomače" Asena Razcvetnikova / 2014Ezikov svjat - Orbis Linguarum, 13 (2014) ; str. 44-55.
  edit
 9. 309209
  Bijelić, Marijana ;
  Transgresija i žrtvena obnova u zbirci "Proljetni vjetar" Nikole Furnadžieva / Ezikov svjat/Orbis linguarum, 9 (2011), str. 75-84.
  edit
 10. 308008
  Bijelić, Marijana ;
  Kulturna kriza i nemogućnost elevacije u drami Kraljevo Miroslava Krleže i romanu Kolo Antona Strašimirova / Philological studies, Filološke studije, 2. (2010).
  http://philologicalstudies.org/index.php?option=com_content&task=view&id=255&Itemid=103
  edit

1.06 Objavljeni rad s konferencije - znanstveni, pozvano predavanje

 1. 400502
  Bijelić, Marijana ;
  Između dionizijske ekstaze i etičke preobrazbe, potraga za rješenjem krize u zbirci 'Raž' Angela Karalijčeva / Prvi hrvatsko-bugarski slavistički susret: Suvremeni bugarski jezik i književnost u poredbeno-slavističkom i interdisciplinarnom kontekstu. Zagreb : FF Press, 2019.
  edit
 2. 365733
  Bijelić, Marijana ; Ćaćić, Paula ;
  Estetski i ideološki aspekti lika vile u pripovijetkama Elina Pelina / 2016Paisievi četenija. Plovdiv : Univerzitetsko izdatelstvo, 2016, str. 228-236.
  http://bib.irb.hr/datoteka/845124.ESTETSKI_I_IDEOLOKI_ASPEKTI_LIKA_VILE_U_PRIPOVIJETKAMA_ELINA_PELINA.docx
  edit

1.08 Objavljeni rad s konferencije - znanstveni

 1. 378872
  Bijelić, Marijana ;
  Preodoljavane na drugostta v raskazite na Jordan Jovkov / . Veliko Trnovo : Izdatelstvo "Faber", 2017., str. 390-399 .
  [Naziv skupa: Multikulturaliz'm i mnogoezične]
  edit
 2. 316919
  Bijelić, Marijana ;
  Demonsko i sveto u poemi "Septemvri" Gea Mileva / U: Tanja Bečanović (ur.). Njegoševi dani II.. Nikšić : ITP, 2010, str. 235-244.
  [Naziv skupa: Njegoševi dani II. (27-29.08.2009. ; Cetinje)]
  edit
 3. 316929
  Bijelić, Marijana ;
  Tvorba identiteta i drugosti u romanu "Baj Ganjo" Aleka Konstantinova / U: Drago Roksandić, Ivana Cvijović Javorina (ur.). Desničini susreti 2005-2008 : zbornik radova . Zagreb : Plejada ; Filozofski fakultet, Centar za komparativnohistorijske i interkulturalne studije, 2010 , str. 100-109.
  [Naziv skupa: Desničini susreti: Pripadnost kulturi, kultura pripadanja, Zagreb, Hrvatska, 21.-22.09.2007. (21.-22.09.2007. ; Zagreb, hrvatska)]
  edit
 4. 316206
  Bijelić, Marijana ;
  Funkcija autora u lirskoj pjesmi bugarskog i hrvatskog narodnog preporoda / U: Aretov, Nikolaj (ur.). V'preki različijata : interkulturni dialozi na Balkanite : sbornik. Sofija : Akademično izdatelstvo, 2008, str. 230-249.
  [Naziv skupa: V'preki različijata : interkulturni dialozi na Balkanite (23.- 25.11.2006. ; Sofija, Bugarska)]
  edit

1.16.1 Poglavlje u knjizi - znanstveni rad

 1. 313250
  Bijelić, Marijana ;
  Nemogućnost žrtvene obnove i kolaps poretka u romanu "Kolo" Antona Strašimirova / U: Joana Goščinska, Tatjana Leontieva, Bojan Biolčev, James Peterson, Jan Rihlik, Petko Troev (ur.). Славяните ; Общество, религия, култрура. Sofija : Университетско издателство "Св. Климент Охридски", 2012, str. 536-548.
  edit
 2. 361951
  Bijelić, Marijana ;
  Nemogućnost žrtvene obnove i kolaps poretka u romanu 'Kolo' Antona Strašimirova / U: str. 536-544 (ur.). Slavjanite. Obšćestvo, religija, kultura : jubileen sbornik v čest na 60-godišninata na profesor dfn Panajot Karag''ozov. Sofija : Universitetsko izdatelstvo "Sv. Kliment Ohridski", 2012.
  edit
 3. 313052
  Bijelić, Marijana ;
  Problematizacija nacionalne ideologije u romanu "Horo" Antona Strašimirova / U: Ivanova, Cenka ; Ilieva, Marija ; Radev, Radosvet ; Grigorova, Margareta (ur.). Sbornik v čest na prof. Nikolaj Daskalov. Veliko trnovo : Universitetsko izdatelstvo, 2011., str. 86-93.
  edit
 4. 312789
  Bijelić, Marijana ;
  Parodijski diskurs djela "Je li kriva sudbina?" Ljubena Karavelova / U: Natalija Njagolova (ur.). Юбилеен сборник, 35 години катедра "Обща и сравнителна литературна история" Великотърновски университет. Veliko Trnovo, Bugarska : Университетско издателство "Св. св. Кирил и Методий", 2010, str. 221-229.
  edit

1.18 Natuknica u enciklopediji, leksikonu, rječniku i sl.

 1. 321312
  Bijelić, Marijana ;
  Vapcarov, Nikola ; Vasilev, Orlin ; Vasilev, Vladimir ; Vazov, Ivan ; Veličkov, Georgi ; Veličkov, Konstantin ; Vežnov, Pavel ; Vlajkov, Tordor ; Vojnikov, Dobri ; Vutimski, Aleksand'r ; Zagorčnov, Stojan ; Zidarov, Kamen ; Zarev, Pantelej ; Žečev, Tončo / Hrvatska enciklopedija. 11, Tr-Ž. Zagreb : Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2009.
  edit
 2. 321313
  Bijelić, Marijana ;
  Stojanov, Ljudmil ; Stojanov, Zahari ; Strašimirov, Anton ; Stratiev, Stanislav ; Šišmanov, Ivan ; Talev, Dimitar ; Todorov, Petko Jurdanov ; Trajanov, Teodor / Hrvatska enciklopedija. 10, Sl-To. Zagreb : Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2008.
  edit
Zadnji puta osvježeno: 2021-02-26 20:30:19