Petrić, Hrvoje - bibliografija

Godine:                        

Primarno autorstvo

1.01 Znanstveni članak u časopisu

 1. 392871
  Petrić, Hrvoje ;
  O franjevcima i Koprivnici od 16. do početka 18. stoljeća / Podravina : časopis za multidisciplinarna istraživanja, 17 (2018), 34 ; str. 82-93.
  edit
 2. 375899
  Petrić, Hrvoje ;
  Iz najstarije povijesti Srba u Podravini / Podravina : časopis za multidisciplinarna istraživanja, 15 (2016) 30; str. 199-212.
  https://hrcak.srce.hr/174561

  Scopus ID:2-s2.0-85015829950
  edit
 3. 366663
  Petrić, Hrvoje ;
  Preloški protokol : (1744., 1792.-1796.) / Podravina. Časopis za multidisciplinarna istraživanja, 27 (20015) ; str. 106-159.

  Scopus ID:2-s2.0-84941121090
  edit
 4. 366664
  Petrić, Hrvoje ;
  Building the Resilience of Croatian Agriculture to Environmental and Economic Shocks / Ekonomska i ekohistorija : časopis za gospodarsku povijest i povijest okoliša, 11 (2015) ; str. 105-122.
  edit
 5. 366665
  Petrić, Hrvoje ;
  Popisi istočnog Međimurja 1660. i 1698. / Donjomeđimurski zbornik, 2 (2015.) ; str. 121-128.
  edit
 6. 335990
  Petrić, Hrvoje ;
  O nekim prirodnim promjenama na prostoru između Jadrana i Dunava u vrijeme osmanske vlasti / Hrvoje Petrić. Zbornik radova Međunarodni naučni skup “100 godina od odlaska Osmanlija sa Balkana. Civilizacija ili okupacija – šta sun am ostavili?” (zbornik radova), Almanah,, 57-58, Podgorica 2014.
  [Naziv skupa: Zbornik radova Međunarodni naučni skup “100 godina od odlaska Osmanlija sa Balkana. Civilizacija ili okupacija – šta sun am ostavili?” (zbornik radova), Almanah,]
  edit
 7. 309877
  Petrić, Hrvoje ;
  Environmental History in Croatian Historiography / Environment and History, 18 (2012), 4 ; str. 623-627. http://dx.doi.org/10.3197/096734012X13466893037260
  http://dx.doi.org/10.3197/096734012X13466893037260 | http://www.ingentaconnect.com/content/whp/eh/2012/00000018/00000004/art00008
  edit
 8. 309429
  Petrić, Hrvoje ;
  Rijeka Drava od štajersko-hrvatske granice do ušća u Dunav početkom 1780-tih godina / Ekonomska i ekohistorija : časopis za gospodarsku povijest i povijest okoliša, 7 (2011.), str. 49-63.
  edit
 9. 309428
  Petrić, Hrvoje ;
  HILLS OF KALNIK IN EARLY MODERN AGE: CONTRIBUTIONS TO ENVIRONMENTAL HISTORY / Ekonomska i ekohistorija : časopis za gospodarsku povijest i povijest okoliša, 6 (2010), str. 36-54.
  edit
 10. 308700
  Petrić, Hrvoje ;
  O nekim elementima djelovanja bana Nikole Zrinskog - s posebnim osvrtom na veze sa ugarskim Prekodunavljem (Transdanubijom) / Pečuški horizont/Pécsi horizont, 1 (2009), 1 ; str. 117-136.
  edit
 11. 308701
  Petrić, Hrvoje ;
  Trgovišta i stupanj urbanizacije u Slavonskoj krajini (Varaždinskom generalatu) i Križevačkoj županiji u 17. stoljeću / Podravina : časopis za multidisciplinarna istraživanja, 8 (2009), 15 ; str. 39-63.
  edit
 12. 308702
  Petrić, Hrvoje ;
  FIRE AND URBAN ENVIRONMENT IN EARLY MODERN CITIES AND TOWNS OF CROATIAN AND SLAVONNIAN KINGDOM (Varaždin, Križevci, Koprivnica, Zagreb) / Ekonomska i ekohistorija : časopis za gospodarsku povijest i povijest okoliša, 5 (2009), 5 ; str. 158-191.
  edit
 13. 308742
  Petrić, Hrvoje ;
  Die Grenzstadt Copreiniz (Koprivnica) im 17. Jahrhundert: Menschen, Festung, Vorstad / Zeitschrift des Historischen Vereines für Steiermark, 100 (2009), 1 ; str. 479-490.
  edit
 14. 307913
  Petrić, Hrvoje ;
  « ; NEODRŽIVI RAZVOJ» ; ILI KAKO JE KRČENJE ŠUMA U RANOME NOVOM VIJEKU OMOGUĆILO ŠIRENJE ĐURĐEVAČKIH PIJESAKA U SJEVEROZAPADNOJ HRVATSKOJ? / Ekonomska i ekohistorija/Economic- and Eco-history : Časopis za gospodarsku povijest i povijest okoliša, 4 (2008), 4 ; str. 5-26.
  edit
 15. 307915
  Petrić, Hrvoje ;
  O NEKIM TOPONIMIMA LUDBREŠKE I KOPRIVNIČKE PODRAVINE KRAJEM 15. I POČETKOM 16. STOLJEĆA / Radovi Zavod za znanstveni rad Varaždin, 19 (2008), str. 211-250.
  edit
 16. 307917
  Petrić, Hrvoje ;
  O NEKIM ASPEKTIMA KATOLIČKE OBNOVE U ŽUPAMA PODRAVINE TIJEKOM 17. STOLJEĆA / Kaj. Časopis za književnost, umjetnost, kulturu, 41 (2008), 4-5 ; str. 129-144.
  edit
 17. 307918
  Petrić, Hrvoje ;
  O NEKIM NASELJIMA U PORJEČJU RIJEKE PLITVICE TIJEKOM SREDNJEGA I POČETKOM RANOGA NOVOG VIJEKA / Kaj. Časopis za književnost, umjetnost, kulturu, 41 (2008), 1-2 ; str. 129-140.
  edit
 18. 307919
  Petrić, Hrvoje ;
  Doseljenici u Hrvatsku iz Mađarske od kraja 16. do početka 18. stoljeća (na primjeru Varaždinskog generalata i Križevačke županije) / Pečuški/Pecsi horizont, 2 (2008), 1 ; str. 103-108.
  edit

1.04 Stručni članak

 1. 309390
  Petrić, Hrvoje ;
  Popis vlaških naselja u Slavonskoj krajini s početka 17. stoljeća / Radovi - Zavod za hrvatsku povijest, 42 (2010), str. 447-450.
  edit
 2. 307914
  Petrić, Hrvoje ; Kaminsky, Jarmila ;
  Povlastice slobodnjacima u Podravini iz 17. stoljeća / Podravina. Časopis za multidisciplinarna istraživanja, 7 (2008), 14 ; str. 165-183.
  edit

1.08 Objavljeni rad s konferencije - znanstveni

 1. 380064
  Petrić, Hrvoje ;
  O Nikoli IV. Zrinskom i njegovom dobu / Nikola IV. Zrinski i njegovo doba. Zbornik s međunarodnog znanstvenog skupa u Čakovcu 23.-24.9.2016.. Čakovec : Zrinska garda Čakovec, 2017, str. 9-21.
  edit
 2. 366658
  Petrić, Hrvoje ;
  O Savi u Slavoniji i Srijemu krajem 18. stoljeća / Rijeka Sava u povijesti: zbornik radova znanstvenog skupa održanog u Slavonskom Brodu 18.-19. listopada 2013., ur. Branko Ostajmer. Slavonski Brod: Hrvatski institut za povijest – Podružnica za povijest Slavonije, Srijema i Baranje, 2015., str. 261-279.
  edit
 3. 366659
  Petrić, Hrvoje ;
  O braći Radić i počecima Hrvatske pučke seljačke stranke / 110 godina Hrvatske seljačke stranke : zbornik radova [sa Znanstvenoga skupa s međunarodnim sudjelovanjem "110 godina Hrvatske seljačke stranke" održanog u Križevcima 11. - 12. travnja 2014.] / [glavna urednica Romana Horvat].. Zagreb : Matica hrvatska : Zaklada braće Radić ; Križevci : Povijesno društvo Križevci, 2015. , str. 539-606.
  edit
 4. 312536
  Petrić, Hrvoje ;
  FORTRESS LIKE AN ECONOMIC FACTOR: THE SLAVONNIAN MILITARY BORDER IN THE 17TH CENTURY / U: Heppner, Harald ; Barbarics-Hermanik, Zsusa (ur.). Türkenangst und Festungsbau. Frankufurt am Main : Peter Lang - Internationaler Verlag der Wissenschaften, 2009 (New Research on Ease Central and South East European History), str. 109-128.
  edit
 5. 312524
  Petrić, Hrvoje ;
  Što je povijest okoliša? / U: Keber, Katarina ; Šter, Katarina (ur.). Historični seminar 6. Ljubljana : Založba ZRC, ZRC SAZU, 2008, str. 157-176.
  edit

1.16.1 Poglavlje u knjizi - znanstveni rad

 1. 366655
  Petrić, Hrvoje ;
  - Iz povijesti Preloga i okolice od razvijenog srednjeg vijeka do sredine 19. stoljeća / U: Dragutin Feletar (ur.). 750 godina grada Preloga, Povijesno-geografska monografija. Samobor : Meridijani, 2015, str. 119-221.
  edit
 2. 366656
  Petrić, Hrvoje ;
  Iz povijesti Novog Zrina / U: Dragutin Feletar (ur.). Nikola Zrinski VII. i utvrda Novi Zrin : 350 godina : (1664.-2014.) : zbornik radova sa znanstvenog skupa u Donjoj Dubravi, 5. svibnja 2014. godine. Samobor : Meridijani; Zagreb : Hrvatsko vojno učilište Petar Zrinski : Družba Braća Hrvatskoga Zmaja ; Čakovec : Zrinska garda : Matica hrvatska, Ogranak, 2015. , str. 99-127.
  edit
 3. 366661
  Petrić, Hrvoje ;
  Osvrt na noviju hrvatsku historiografiju o gospodarskoj povijesti i povijesti okoliša u „dugom“ 19. stoljeću : S težištem na hrvatsko-mađarskom prožimanjima / Prekretnice u suživotu Hrvata i Mađara. Ustanove, društvo, gospodarstvo i kultura. Budimpešta: Institut za povijesne znanosti Istraživačkog centra za humanističke znanosti Mađarske akademije znanosti, Hrvatski institut za povijest, 2015, str. 317-323.
  edit
 4. 366662
  Petrić, Hrvoje ;
  A „hosszú” 19. század gazdaság- és környezettörténete újabb horvát historiográfiájának áttekintése : Különös tekintettel a horvát–magyar kölcsönhatásokra / Prekretnice u suživotu Hrvata i Mađara. Ustanove, društvo, gospodarstvo i kultura. Budimpešta: Institut za povijesne znanosti Istraživačkog centra za humanističke znanosti Mađarske akademije znanosti, Hrvatski institut za povijest, 2015, str. 265-271.
  edit
 5. 335989
  Petrić, Hrvoje ;
  Prilog poznavanju historiografije o gospodarskoj povijesti u Hrvatskoj / Hrvoje Petrić. Vizija raziskav slovenske gospodarske in družbene zgodovine. Založba ZRC, Zgodovinski inštitut Milka Kosa ZRC SAZU, Ljubljana 2014.
  [Naziv skupa: Vizija raziskav slovenske gospodarske in družbene zgodovine;]
  edit
 6. 335991
  Petrić, Hrvoje ;
  Prilozi za povijest župe u Bistri / Hrvoje Petrić, Ljiljana Dobrovšak. Bistra,. Općina Bistra, Bistra, 2014.
  [Naziv skupa: Bistra,]
  edit
 7. 313279
  Petrić, Hrvoje ;
  Stoljeće napretka i oporavka / U: Goldstein Ivo ; Goldstein Slavko (ur.). Povijest grada Zagreba. Zagreb : Novi Liber, 2012, str. 157-199.
  edit
 8. 312677
  Fuerst-Bjeliš, Borna ; Cvitanović, Marin ; Petrić, Hrvoje ;
  Što je povijest okoliša u Hrvatskoj? / U: Fuerst-Bjeliš, Borna (ur.). Što je povijest okoliša?. Zagreb : Disput, 2011, str. 175-198.
  edit
 9. 312909
  Petrić, Hrvoje ;
  O nekim elementima organizacije prostora i naseljavanju u Varaždinskom generalatu u XVII stoljeću / U: Bojana Miljković-Katić (ur.). Prostorno planiranje u jugoistočnoj Evropi (do drugog svetskog rata). Beograd : Istorijski institut ; Balkanološki institut SANU ; Geografski fakultet Univerziteta u Beogradu, 2011. (Zbornik radova), str. 51-75.
  edit
 10. 312912
  Petrić, Hrvoje ;
  The Navigation and Trade Agreement of 1718 and the Ottoman Orthodox Merchants in Civil Croatia and Parts of the Military Border / U: Ingrao, Charles ; Samardžić, Nikola ; Pešalj, Jovan (ur.). The Peace of Passarovitz, 1718,. West Lafayette : Purdue University Press, 2011. (Central European Studies), str. 179-189.
  edit
 11. 312517
  Petrić, Hrvoje ;
  O najstarijim srpskim naseljavanjima i tzv. privatnim Vlasima u Kraljevini Slavoniji / U: Roksandić, Drago ; Agičić, Damir (ur.). Spomenica Josipa Adamčeka. Zagreb : FF Press ; Odsjek za povijest Filozofski fakultet Zagreb, 2009, str. 96-144.
  edit
 12. 312518
  Petrić, Hrvoje ;
  Priloga poznavanju razvoja sela Gornji Kneginec kraj Varaždina do kraja 17. stoljeća / U: Čoralić, Lovorka ; Slišković, Slavko (ur.). Humanitas et Litterae. Zagreb : Dominikanska naklada Istina ; Kršćanska sadašnjost, 2009 (Analecta Croatica Christiana), str. 55-76.
  edit
 13. 312523
  Petrić, Hrvoje ;
  The stronghold of New Serinwar/Novi Zrin/Zrínyi-Újvár (1661-1664) – Between Croatian and Hungarian History / U: Tüskés, Gabor ; Bene , Sandor (ur.). Militia et Litterae. Die Beiden Nikolaus Zrínyi und Europa. Tübingen : Max Niemeyer Verlag, 2009 (Frühe Neuzeit), str. 106-134.
  edit
 14. 311655
  Petrić, Hrvoje ;
  17th Century Town Administration and Judiciary of Koprivnica, a Free Royal Borough / U: Feletar, Dragutin ; Petrić, Hrvoje (ur.). Zapisnici poglavarstva grada Koprivnice 1639.-1700. (knjiga druga). Samobor : Meridijani, 2008. (Građa za povijest Koprivnice), str. 453-461.
  edit

1.16.2 Poglavlje u knjizi - pregledni znanstveni rad

 1. 312911
  Petrić, Hrvoje ;
  Samobor i okolica u ranome novom vijeku / U: Feletar, Dragutin (ur.). Samobor. Zemljopisno-povijesna monografija. Samobor : Meridijani, 2011. (Bibliotheca Geographia Croatica), str. 237-321.
  http://bib.irb.hr/datoteka/551373.236-321_samobor.pdf
  edit
 2. 312525
  Petrić, Hrvoje ;
  Tko su Kranjci u Lici i Krbavi krajem 17. i početkom 18. stoljeća / U: Holjevac, Željko (ur.). Identitet Like - korijeni i razvitak. Zagreb-Gospić : Institut društvenih znanosti Ivo Pilar - Područni centar Gospić, 2009, str. 385-401.
  edit
 3. 312526
  Petrić, Hrvoje ;
  PRILOZI POZNAVANJU VARAŽDINA KAO SREDIŠTA VARAŽDINSKOG GENERALATA / U: Šicel, Miroslav ; Kaštela, Slobodan (ur.). 800 godina slobodnog kraljevskog grada Varaždina 1209-2009. Zagreb-Varaždin : Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti - Zavod za znanstveni rad Varaždin, 2009, str. 245-262.
  edit
 4. 312099
  Petrić, Hrvoje ;
  Povijest Prekodravlja / U: Prvčić, Vjekoslav (ur.). Spomenica općine Gola. Koprivnica : Mali Princ, 2008., str. 6-11.
  edit

2.01 Znanstvena monografija

 1. 392870
  Petrić, Hrvoje ; Škiljan, Filip ;
  Iz povijesti Srba u Zagrebačkoj županiji od prvih doseljavanja do današnjih dana / Zagreb : Vijeće srpske nacionalne manjine Zagrebačke županije, 2018. - 312 str. : ilustr. u bojama ; 21 cm. ISBN: 9789535981114 : .
  edit
 2. 375078
  Petrić, Hrvoje ; Škiljan, Filip ;
  Iz povijesti Srba u Varaždinskoj županiji od prvih doseljavanja do današnjih dana / Zagreb : Grafocentar, 2017. - 438 str. : ilustr. ; 25 cm. ISBN: 9789535896920 : .
  edit
 3. 379416
  Petrić, Hrvoje ; Škiljan, Filip ; Bastašić, Slobodan [aui] ;
  Iz povijesti Srba u parohiji Salnik od doseljavanja do današnjih dana / Zagreb : Vijeće srpske nacionalne manjine Zagrebačke županije, 2017. - 228 str. : ilustr. ; 21 cm. ISBN: 9789535981107 : .
  edit
 4. 357068
  Kolar-Dimitrijević, Mira ; Petrić, Hrvoje ;
  Prilozi povijesti seljačkog pokreta u Podravini : (od početaka do 1945. godine) / 1. izd. - Samobor : Meridijani, 2015. - 327 str. : ilustr. ; 23 cm. ISBN: 9789532391909 : .
  edit
 5. 320299
  Petrić, Hrvoje ; Karaula, Željko ; Kaštela, Slobodan [aui] ; Strugar, Vladimir [aui] ; Holjevac, Željko [aui] ;
  Povijest Bjelovara : od početaka naseljavanja do kraja Domovinskoga rata / Bjelovar : Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti, Zavod za znanstvenoistraživački i umjetnički rad, 2013. - 502 str. : ilustr. (djelomice u bojama), zemljop. crteži (pretežno u bojama), faks. ; 28 cm. ISBN: 9789531541831 : .
  edit
 6. 285066
  Petrić, Hrvoje ; Petrić, Mijo ;
  Prilozi za povijest škola u Drnju i okolici : u povodu 360-te obljetnice organiziranog školstva / Drnje : Osnovna škola "Fran Koncelak", 2009. - 183 str. : ilustr. (djelomice u bojama) ; 30 cm. ISBN: 9789535576808.
  edit

2.04 Recenzirani udžbenik za srednju školu ili drugi udžbenik

 1. 333172
  Gračanin, Hrvoje ; Ravančić, Gordan ; Petrić, Hrvoje ;
  Povijest 2 : udžbenik iz povijesti za 2. razred gimnazije / Samobor : Meridijani, 2014. - 228 str. ; ilustr. ; 30 cm. ISBN: 9789532391725.
  edit
 2. 333169
  Holjevac, Željko ; Petrić, Hrvoje ;
  Povijesni pregled za strukovne škole : udžbenik iz povijesti za četverogodišnje strukovne škole za srednju i dodatnu razinu učenja / Samobor : Meridijani, 2014. - 149 str.; ilustr., 30 cm. ISBN: 9789632391657.
  edit
 3. 333171
  Holjevac, Željko ; Petrić, Hrvoje ;
  Povijest 3 : udžbenik iz povijesti za 3. razred gimnazije / Samobor : Meridijani, 2014. - 199 str. : ilustr.; 30 cm. ISBN: 9789532391824.
  edit

Uredništva

2.01 Znanstvena monografija

 1. 403525
  Agičić, Damir ; [edt]Petrić, Hrvoje ; [edt]Šimetin Šegvić, Filip ; [edt]
  Zbornik Drage Roksandića / Zagreb : FF press [i. e.] Filozofski fakultet, Odsjek za povijest umjetnosti : Zavod za hrvatsku povijest, 2019. - 1232 str. : ilustr. ; 24 cm. ISBN: 9789531757072.
  edit
 2. 379415
  Petrić, Hrvoje ; [edt, aut]Žebec Šilj, Ivana ; [edt, aut]
  Environmentalism in Central and Southeastern Europe : historical perspectives / . - xi, 291 pages ; 24 cm. ISBN: 9781498527644 (cloth : alk. paper).
  edit
 3. 353071
  Petrić, Hrvoje ; [edt]
  110 godina Hrvatske seljačke stranke : zbornik radova [sa Znanstvenoga skupa s međunarodnim sudjelovanjem "110 godina Hrvatske seljačke stranke" održanog u Križevcima 11. i 12. travnja 2014.] / Zagreb : Križevci : Matica hrvatska : Zaklada Braće Radić ; Povijesno društvo Križevci, 2015. - 635 str. : ilustr., graf. prikazi ; 21 cm. ISBN: 9789533410647 .
  edit
 4. 271242
  Roksandić, Drago ; [edt]Petrić, Hrvoje ; [edt]
  Ekohistorija rijeke Drave : zbornik sa međunarodnog znanstvenog skupa / Koprivnica : Povijesno društvo Koprivnica ; Društvo za hrvatsku ekonomsku povijest i ekohistoriju, 2011. - 229 str.: 30 cm.
  edit
 5. 231294
  Petrić, Hrvoje ; [edt, aut]Feletar, Dragutin ; [edt, aut]Levak, Mladen ; [aut, pht]Herceg, Hrvoje ; [ctg]
  Općina Đelekovec : povijesno zemljopisna monografija : posvećeno 675. obljetnici prvog spomena Đelekovca (1332.-2007.), 575. obljetnici prvog spomena Imbriovca (1433.-2008.), 120. obljetnici rođenja Mihovila Pavleka Miškine (1887.-2007.) / Samobor : Meridijani, 2008. - 442 str. : ilustr., zemljop. crteži, planovi, graf. prikazi ; 27 cm. ISBN: 9789532390971.
  edit
Zadnji puta osvježeno: 2021-02-26 20:30:33