Simeon, Ivana - bibliografija

Godine:        

Primarno autorstvo

1.01 Znanstveni članak u časopisu

 1. 365345
  Hitrec, Ida ; Knežević, Ana ; Pupovac, Milorad ; Sekulić Sović, Martina ; Simeon, Ivana ;
  Koliko kontēkstā ima u shizofreniji? Analiza diskursa osobe koja boluje od shizofrenije. / Suvremena lingvistika, 41 (2015), 80 ; str. 87-103.
  http://hrcak.srce.hr/150140
  WOS:000440715400002
  Scopus ID:2-s2.0-84952791083
  edit

1.08 Objavljeni rad s konferencije - znanstveni

 1. 315860
  Bekavac, Božo ; Seljan, Sanja ; Simeon, Ivana ;
  Corpus-Based Comparison of Contemporary Croatian, Serbian and Bosnian / U: Tadić, Marko ; Dimitrova-Vulchanova, Mila ; Koeva, Svetla (ur.). Proceedings of the 6th International Conference on Formal Approaches to South Slavic and Balkan Languages. Zagreb : Croatian Language Technologies Society, 2008, str. 33-39.
  [Naziv skupa: Formal Approaches to South Slavic and Balkan Languages FASSBL (25-28.09.2008. ; Dubrovnik, Hrvatska)]
  http://bib.irb.hr/datoteka/382519.FASSBL2008_paper_BB_SS_IS_v3.pdf
  edit

1.12 Objavljeni sažetak s konferencije - znanstveni

 1. 369207
  Simeon, Ivana ; Knežević, Ana ; Hitrec, Ida ; Sekulić Sović, Martina ;
  Procjena specifičnih jezičnih obilježja u shizofreniji : prikaz slučaja / Metodologija i primjena lingvističkih istraživanja, Knjižica sažetaka / HDPL. Zagreb : Srednja Europa , 2015, (2015); str. 53-53.
  edit

1.16.1 Poglavlje u knjizi - znanstveni rad

 1. 365548
  Hitrec, Ida ; Knežević, Ana ; Sekulić Sović, Martina ; Simeon, Ivana ;
  Procjena specifičnih jezičnih obilježja u shizofreniji / Metodologija i primjena lingvističkih istraživanja, Zbornik Hrvatskog društva za primijenjenu lingvistiku. Zagreb : Srednja Europa, 2016, str. 309-319.
  edit

3.15 Neobjavljeno sudjelovanje na konferenciji

 1. 391320
  Katunar, Daniela ; Simeon, Ivana ;
  Na sjecištu leksika i gramatike: imensko- prijedložne konstrukcije u hrvatskom i ruskom jeziku / Komparativnoslavističke lingvokulturalne teme (KOMPAS)
  edit
Zadnji puta osvježeno: 2021-02-26 20:30:36