Ščukanec, Aleksandra - bibliografija

Godine:                      

Primarno autorstvo

1.01 Znanstveni članak u časopisu

 1. 391328
  Ščukanec, Aleksandra ; Čagalj, Ivana ; Skelin Horvat, Anita ;
  Das Konzept der Muttersprache in Burgenlandkroatischen Gemeinschaften in Österreich und in der Slowakei:Einstellungen und Herausforderungen / Human Being: Image and Essence. Humanitarian Aspects, 1 (2018), 1-2 (32-33) ; str. 168-182.
  edit
 2. 392400
  Ščukanec, Aleksandra ; Čagalj, Ivana ; Skelin Horvat Anita ;
  Das Konzept der Muttersprache in Burgenlandkroatischen Gemeinschaften in Österreich und in der Slowakei:Einstellungen und Herausforderungen / Human Being: Image and Essence. Humanitarian Aspects, 1 (2018), 1-2 (32-33) ; str. 168-182.
  edit
 3. 378784
  Skelin Horvat, Anita ; Čagalj, Ivana ; Ščukanec, Aleksandra ;
  O položaju manjinskoga jezika "odozdo" i "odozgo" na primjeru hrvatskoga jezika u Slovačkoj / Rasprave Instituta za hrvatski jezik i jezikoslovlje, 43/1 (2017) ; str. 227-240.
  WOS:000413185300015
  Scopus ID:2-s2.0-85023181901
  edit
 4. 365256
  Ščukanec, Aleksandra ;
  In Search of Identity: The Burgenland-Croatian Perspective / 2015Časopis za hrvatske studije, 10 (2015), 1 ; str. 35-56.
  edit
 5. 365258
  Ščukanec, Aleksandra ;
  Jezična biografistika žumberačkih gastarbajtera / 2015Hrvatski iseljenički zbornik 2016., 2016 (2015), ; str. 100-115.
  edit
 6. 309611
  Ščukanec, Aleksandra ;
  Jezične biografije gradišćanskih Hrvata / Hrvatski iseljenički zbornik ..., 1 (2012), str. 71-89.
  edit
 7. 309905
  Ščukanec, Aleksandra ;
  Identity (Trans)formation in Croatian Community in Burgenland / Jezikoslovlje, 13 (2012), 2 ; str. 513-532.
  edit
 8. 308384
  Ščukanec, Aleksandra ;
  Njemačka prezimena u Zagrebu i okolici i načini njihova prilagođivanja hrvatskom jezičnom sustavu / Folia onomastica Croatica, 18 (2010), str. 149-169.
  edit
 9. 307147
  Ščukanec, Aleksandra ;
  Glas "r" u hrvatskome, njemačkome i engleskome jeziku / Lahor, časopis za hrvatski kao materinski, drugi i strani jezik, 1 (2008), 5 ; str. 66-79.
  edit

1.04 Stručni članak

 1. 392405
  Ščukanec, Aleksandra ;
  Prikaz knjige Anite Skelin-Horvat: O jeziku i identitetima hrvatskih adolescenata / Suvremena lingvistika, 44 (2018), 85; 181-184.
  edit
 2. 309731
  Ščukanec, Aleksandra ;
  Simone Rajilić und Roswitha Kersten-Pejanić: Theoretische und empirische Genderlinguistik in Bosnien, Kroatien und Serbien / Suvremena lingvistika, 38 (2012), 73 ; str. 127-129.
  edit
 3. 308385
  Ščukanec, Aleksandra ;
  Prikaz knjige "Kako bi trebali govoriti hrvatski magarci? O sociolingvistici animiranih filmova" / Jezikoslovlje, 12.1 (2011), str. 107-111.
  edit
 4. 308383
  Ščukanec, Aleksandra ;
  Zrinjka Glovacki-Bernardi: Kad student zatrudni / Jezik, 57 (2010), 1 ; str. 35-38.
  edit
 5. 308386
  Ščukanec, Aleksandra ;
  Prikaz knjige Med politiko in stvarnostjo / Suvremena lingvistika, 69 (2010), 1 ; str. 107-112.
  edit
 6. 308148
  Ščukanec, Aleksandra ;
  Esekerski rječnik / Essekerisches Wörterbuch / Suvremena lingvistika, 35 (2009), 67 ; str. 180-182.
  edit
 7. 307136
  Ščukanec, Aleksandra ;
  Prikaz knjige “ Textgrammatik – Textsemantik – Textstilistik. Ein textlinguistisches Repetitorium” Stojana Bračića, Ulle Fix i Albrechta Greula / Suvremena lingvistika, 34 (2008), 65 ; str. 125-127.
  edit
 8. 307137
  Ščukanec, Aleksandra ;
  Prikaz knjige "Germanizmi u govorima đurđevečke Podravine" / Podravina : časopis za multidisciplinarna istraživanja, VII (2008), 13 ; str. 224-225.
  edit
 9. 307146
  Ščukanec, Aleksandra ;
  Prikaz knjige "Georgiana. Rasprave i ogledi o đurđevečkom govoru i hrvatskokajkavskoj književnosti" Velimira Piškorca / Podravina : časpis za multidisciplinarna istraživanja, VII (2008), 13 ; str. 222-223.
  edit
 10. 307630
  Ščukanec, Aleksandra ;
  Heinz Vater: Einführung in die Zeit-Linguistik / Suvremena lingvistika, 33 (2008), 66 ; str. 285-289.
  edit
 11. 307916
  Ščukanec, Aleksandra ;
  Detlev Blanke und Juergen Scharnhorst: Sprachenpolitik und Sprachkultur / Zagreber germanistische Beitraege : Jahrbuch fuer Literatur- und Sprachwissenschaft, 17 (2008), 1 ; str. 247-252.
  edit

1.08 Objavljeni rad s konferencije - znanstveni

 1. 391408
  Ščukanec, Aleksandra ; Čagalj, Ivana ; Skelin Horvat, Anita ;
  O junaku i jarcu: analiza lažnih parova u trima hrvatskim varijetetima / Riječki filološki dani 11. Rijeka : Sveučilište u Rijeci, Filozofski fakultet, 2018, str. 183-195.
  edit
 2. 392409
  Ščukanec, Aleksandra ; Čagalj, Ivana ; Skelin Horvat, Anita ;
  O junaku i jarcu: analiza lažnih parova u trima hrvatskim varijetetima / Riječki filološki dani 11. Rijeka : Sveučilište u Rijeci, Filozofski fakultet, 2018, str. 183-195.
  edit
 3. 378786
  Ščukanec, Aleksandra ;
  Kroatisch oder Deutsch: (Klein)anzeigen in Agramer Zeitung / Internationale Tagung Deutsche Sprache und Kultur in Kroatien. Bremen : edition lumiere, 2017, str. 43-58.
  edit
 4. 365425
  Ščukanec, Aleksandra ;
  Morfosintaktička prilagodba germanizama u gradišćanskohrvatskome / U: Stjepan Blažetin (ur.) (ur.). XII. međunarodni kroatistički znanstveni skup. Pečuh : Znanstveni zavod Hrvata u Mađarskoj , 2015, str. 291-306.
  edit
 5. 365426
  Ščukanec, Aleksandra ;
  Višejezičnost i identitet gradišćanskih Hrvata / U: Sopta, Marin: Maletić, Franjo ; Bebić Josip (ur.) (ur.). Hrvatska izvan domovine . agreb : Golden marketing-Tehnička knjiga , 2015, str. 233-239.
  edit
 6. 317326
  Ščukanec, Aleksandra ;
  Reflexionen über die Heimat: Burgenlandkroaten und Kroaten in Deutschland / U: Janja Polajnar (ur.). Emotionen in Sprache und Kultur. Ljubljana : Znanstvena založba Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani - Slovenske germanističke študije, 2012, str. 62-73.
  [Naziv skupa: SOEVG-Tagung (10.-13.11.2011. ; Bled, Slovenija)]
  edit
 7. 315836
  Ščukanec, Aleksandra ;
  Germanismen und Kodewechselerscheinungen in kroatischer Literatur vom Realismus bis zur Gegenwart / U: Glovacki-Bernardi, Zrinjka (ur.). Deutsch in Südost-und Mitteleuropa Kommunikationspardigmen im Wandel. Zagreb : FF Press, 2011, str. 131-147.
  [Naziv skupa: Deutsch in Süd- und Mitteleuropa: Kommunikationsparadigmen im Wandel (23. - 25. 10. 2008. ; Osijek, Hrvatska)]
  edit
 8. 315837
  Ščukanec, Aleksandra ;
  Deutsche Familiennamen in Zagreb und seiner Umgebung / U: Slavija Kabić, Goran Lovrić (ur.). Mobilität und Kontakt: Deutsche Sprache, Literatur und Kultur in ihrer Beziehung zum südosteuropäischen Raum. Zadar : Sveučilište u Zadru, 2009, str. 99-111.
  [Naziv skupa: Jahreskonferenz des Südeuropäischen Germanistenverbands (SOEVG) (20.-22.11.2008. ; Zadar, Hrvatska)]
  edit

1.12 Objavljeni sažetak s konferencije - znanstveni

 1. 391326
  Skelin Horvat, Anita ; Ščukanec, Aleksandra ; Čagalj, Ivana ;
  Ako dočekamo sutra: Mogućnosti očuvanja jezika i identiteta Hrvata u Slovačkoj / CLARC 2018: Perspektive jezične raznolikosti, str. 75-77.
  edit
 2. 379388
  Čagalj, Ivana ; Ščukanec, Aleksandra ; Skelin Horvat, Anita ;
  Re(constructing) Language and Identity: Burgenland Croats in Slovakia / Sociolinguistics Symposium 21
  edit
 3. 318311
  Ščukanec, Aleksandra ;
  In Search of Identity: Burgenland-Croatian Perspective /
  [Naziv skupa: Identities and Identifications. Politicized Uses of Collective Identities (18.-20.4.2013. ; Zagreb, Hrvatska)]
  edit
 4. 318432
  Ščukanec, Aleksandra ;
  To censor or not to censor: (in)appropriate language in Croatian film translation /
  [Naziv skupa: Madia For All 5. Audiovisual Translation: Expanding Borders (25. - 27.9. 2013. ; Dubrovnik, Hrvatska)]
  edit
 5. 317095
  Ščukanec, Aleksandra ;
  Identity (Trans)formation in Croatian Community in Burgenland /
  [Naziv skupa: Conference on Concepts and Consequences of Multilingualism in Europe 3 (8.6.-11.6.2011. ; Pečuh, Mađarska - Osijek, Hrvatska)]
  edit
 6. 316956
  Ščukanec, Aleksandra ;
  Položaj gradišćanskohrvatskoga jezika u austrijskome obrazovnome sustavu-iskustva i stavovi /
  [Naziv skupa: Hrvatski kao drugi i strani jezik (20.12.2010.-21.12.2010. ; Zagreb, Hrvatska)]
  edit
 7. 315420
  Ščukanec, Aleksandra ;
  German Family Names in Zagreb and its Suburb: Historical Traces and (Un)changed Identity /
  [Naziv skupa: Sociolinguistics Symposium (SS17) (03. - 05. 04. 2008. ; Amsterdam, Nizozemska)]
  edit

1.19 Recenzija, prikaz, kritika

 1. 365424
  Ščukanec, Aleksandra ;
  Prikaz knjige Modalpartikeln: Deutsch im Vergleich mit dem Kroatischen und Englischen / Modalne čestice: njemački jezik u usporedbi s hrvatskim i engleskim ( Modal Particles: German Particles and their Equivalents in Croatian and English ) / 2015Suvremena lingvistika, 41 (2015), 79 ; str: 41-44.

  Scopus ID:nema
  edit
 2. 335286
  Ščukanec, Aleksandra ;
  Mateusz-Milan Stanojević: Konceptualna metafora: Temeljni pojmovi, teorijski pristupi i metode / Jezikoslovlje, 15 (2014), 1 ; str. 130-134.

  Scopus ID:nema
  edit

1.22 Intervju

 1. 308254
  Ščukanec, Aleksandra ;
  Interview mit Dr. habil. Detlev Blanke / Strani jezici : časopis za unapređenje nastave stranih jezika, 38 (2009), 1 ; str. 7-16.
  edit

1.26 Rad u postupku objavljivanja ili preprint

 1. 335961
  Ščukanec, Aleksandra ;
  Višejezičnost i identitet gradišćanskih Hrvata / Zbornik prvog hrvatskog iseljeničkog kongresa
  edit

2.01 Znanstvena monografija

 1. 376112
  Ščukanec, Aleksandra ;
  Priče iz zaboravljenog kraja : jezične biografije transmigranata iz Žumberka / Zagreb : Srednja Europa, 2017. - VI, 199 str. ; 24 cm. ISBN: 9789537963675 .
  edit
 2. 271491
  Ščukanec, Aleksandra ; Piškorec, Velimir [aui] ;
  Njemačko-hrvatski jezični dodiri u Gradišću / Zagreb : Trajštof : Hrvatska matica iseljenika, Znanstveni institut Gradišćanskih Hrvatov, 2011. - 432 str. ; 23 cm. ISBN: 9789536525591.
  edit

2.33 Knjiga sažetaka (međunarodne i inozemne konferencije)

 1. 379351
  Čagalj, Ivana ; Skelin Horvat, Anita ; Ščukanec, Aleksandra ;
  Hrvatski jezik u manjinskom obrazovanju: situacija u Slovačkoj u usporedbi s Austrijom / Jezik in kultura. Koper : Znanstveno-raziskovalno središče Koper, Založba Annales ZRS Koper, 2017, str. 79-80.
  edit

3.15 Neobjavljeno sudjelovanje na konferenciji

 1. 391409
  Čagalj, Ivana ; Skelin Horvat, Anita ; Ščukanec, Aleksandra ;
  Ima li jezika nakon Groba? O pesimizmu, stanju i perspektivama hrvatskoga jezika u Slovačkoj / KOMPAS 2018.
  edit
 2. 379460
  Ščukanec, Aleksandra ; Skelin Horvat, Anita ; Čagalj, Ivana ;
  O jazyku a identite Chorvátov na Slovensku / Po stopách Chorvátov na Slovensku
  edit

Prijevodi

2.50.3 Stručni prijevod (objavljen kao samostalna cjelina)

 1. 319219
  Tyran, Katharina ; Ščukanec, Aleksandra [trl] ;
  Das Klingebacher handschriftliche Fragment: Eine Analyse des ältesten bekannten Schrift- und Sprachdenkmales der Bürgenländischen Kroaten = Klimpuški rukopisni fragment: analiza najstarijega poznatoga pisanog i jezičnog spomenika Gradišćanskih Hrvata / Trajštof / Trausdorf : Znanstveni institut Gradišćanskih Hrvatov, 2010. - 198 str. ISBN: .
  edit
Zadnji puta osvježeno: 2021-02-26 20:30:36