821.14'02 ;
Aristoteles

[Works]. Vol. 8, On the soul = Peri psyches ; Parva naturalia: (On sense and sensible objects = Peri aisthéseos kai aistheton ; On memory and recollection = Peri mnemes kai anamneseos ; On sleep and waking = Peri hypnou kai égregorseos ; On dreams = Peri énypnion ; On prophecy in sleep = Peri tes kath hypnou mantikes ; On length and shortness of life = Peri makrobiotetos kai brachybiotetos ; On youth and old age = Peri neotetos kai geros ; On life and death = Peri zoes kai thanatou ; On respiration = Peri ánapnoes) ; On breath = Peri pneumatos / Aristotle ; with an English translation by W. S. Hett. - [Reprinted]. - London, England : Cambridge, Mass. : William Heinemann ; Harvard University Press, 1995. - XIII, 528 str ; 17 cm . - (LCL ; 288) . - ( The Loeb classical library ; 288 )

Prijevod djela: De anima ; Parva naturalia ; De spiritu - 1st ed. 1936. Revised and reprinted 1957. Reprinted 1964, 75, 86, 95. -

On the soul -- - Parva naturalia: De sensu et sensibilibus -- De memoria et reminiscentia -- De somno et vigilia -- De insomniis -- De divinatione per somnum -- De longitudine et brevitate vitae -- De juventute et senectute -- De respiratione -- - On breath -


Usporedo tekst na grč. i prijevod na eng. Grčki alfabet, latinica.

0674993187 9780674993181

Hett, W. S. ;

FIL | A | 940

Powered by Koha