792(497.5)(091)"19" ;
Petlevski, Sibila

Modernizam : primjeri iz hrvatskog kazališta i drame i njihov srednjoeuropski kontekst : doktorska disertacija / Sibila Petlevski. - Zagreb : S. Petlevski, 1996. - 387 listova : ilustr. u bojama ; 30 cm

Sveučilište u Zagrebu, Filozofski fakultet, Zagreb, 1996 -

Bibliografija: str. 361-386, bibliografske bilješke uz tekst -


Moderna--Hrvatsko kazalište

Powered by Koha