903/904(497.6)(043) ;
Babić, Marko

Vidovice i okolica u kontinuitetu i diskontinuitetu naseljenosti u prapovijesti i antičkom razdoblju : disertacija / Marko Babić. - Zagreb ; Ljubljana, M. Babić, 1987. - 421 list, XCIV lista s tablama, III lista sa zemljop. kartama : ilustr. ; 30 cm

Na vrhu nasl. str.: Univerza Edvarda Kardelja v Ljubljani, Filozofska fakulteta -

Dokt. disert., Univ. Ljubljana, 1987 -

Bibliografija: listovi 364-406 -


Bosanska Posavina - arheološka nalazišta -- dolina Save -- prapovijesna naselja -- antička naselja --

Powered by Koha