Ivanov, Vjačeslav Vsevolodović

Issledovaniia v oblasti slavianskikh drevnostei: leksicheskie i frazeologicheskie voprosy rekonstruktsii tekstov / V.V. Ivanov, V.N. Toporov. - Moskva : Nauka, 1974. - 340 str. ; 22 cm

Ruska ćirilica -

Bibliografija: str. 306-[333]; sadrži indeks -

74355162


Mythology, Slavic.
Religion.
Slavic languages--Etymology.
Indo-European languages--Etymology.


Slaveni -- mitologija -- religija -- indoeuropski jezici -- slavenski jezici -- etimologija --

BL930 / .I93

Toporov, V. N. ;

Powered by Koha