Cvetnić, Sanja

Andrea Alciato: Emblemata s opsežnim komentarima iz 1621. u Bosni Srebrenoj / Cvetnić, Sanja. - 151-161 str.

Članak obrađuje ulogu knjige emblema koju je sastavio Andrea Alciato (1531., 1534.) u likovnim umjetnostima renesanse i baroka, osobito u okviru promijenjene uloge likovnih umjetnika i njihova intelektualnoga statusa. Najopsežnije izdanje Alciatova djela – Andrea Alciato Emblemata cvm Commentarijs amplissimis (Padova: Pietro Paolo Tozzi, 1621.) – posjeduje Knjižnica franjevačkoga samostana u Kraljevoj Sutjesci. Novu poetsko-likovnu vrstu, embleme, čini naslov (motto ili lemma ili inscriptio), grafika (najčešće drvorez ; pictura ili icona), epigramatski stihovi (katkada proza ; subscriptio) te komentar. Odnos likovnih djela i Alciatove knjige Emblemata, te mogućnosti tumačenja likovnih djela s uvidom u moralne poučke emblema, razmotren je usporedbom emblema CXCV Pietas filiorum in parentes i skulpturalne mramorne skupine Gian Lorenza Berninija Eneja spašava Anhiza i Askanija iz goruće Troje (1618.-1619.) u Galeriji Borghese u Rimu.


HRV

1330-7487

Powered by Koha