Blažević, Zrinka

Zrinski i Frakopani – strategije i modeli heroizacije u književnom diskursu / Blažević, Zrinka ; Coha, Suzana. - 91-117 str.

S osloncem na konceptualizaciju fenomena "političkoga spektakla" Murraya Edelmana, u ovome se radu na primjeru kultnih figura hrvatskoga nacionalnog imaginarija Nikole Šubića Zrinskog, njegovih praunuka Nikole i Petra te Frana Krste Frankopana analiziraju različite strategije i modeli heroizacije u književnome diskursu. Dok je prvi dio rada usmjeren na analizu diskurzivnih konstrukcija i reprezentacija herojske figure Nikole Zrinskog, drugi se koncentrira na analogne procedure evidentne u procesu diskurzivne heroizacije hrvatskoga bana Petra i njegova šurjaka Frankopana, posebice u kontekstu protuhabsburške urote. Izdvajajući kontradikciju i ambivalenciju kao osnovna obilježja kompleksne diskurzivne i performativne strukture političkoga spektakla unutar koje se odvija konstrukcija i inscenacija etičko-političkoga habitusa egzemplarnih nacionalnih heroja, u radu se nastoje interpretativno analizirati brojne simboličke inskripcije, te ideološko-političke upotrebe i funkcije zrinsko-frankopanskoga herojskog kompleksa u različitim književnim žanrovima od sredine 17. do početka 21. stoljeća.


HRV

0353-295x

Coha, Suzana ;

Powered by Koha