Jarak, Mirja

Rani predromanički zabati s otoka Krka, Cresa, Raba i Paga / Jarak, Mirja. - 379-391 str.

U članku se detaljno opisuju i analiziraju predromanički zabati sa sjevernojadranskih otoka Krka, Cresa, Raba i Paga. Ustanovljuje se njihova rana datacija u počecima predromaničkoga doba, o čemu ponajviše govore njihove tipološke i stilske karakteristike. Datacija se učvršćuje na temelju analognih, sigurno datiranih zabata. Prema karakterističnim stilsko-tipološkim osobinama, rani predromanički zabati s istočne jadranske obale pokazuju, u komparaciji sa zabatima iz Italije, određene posebnosti koje su rezultat nezavisne razvojne linije na objema obalama Jadrana.


HRV

1846-4807

Powered by Koha