Blažević, Zrinka

Žena: strano tijelo pri/povijesti / Blažević, Zrinka. - 11-19 str.

Aludirajući na naslov utjecajnog djela književnog teoretičara Vladimira Bitija, u radu će se iz metateorijske perspektive pokušati ispitati poteškoće uvođenja "žene" kao analitičke kategorije u feminističku, postfeminističku i kulturnu teoriju, polazeći od pretpostavke da se koncept femininoga, zbog vlastite inherentne paradoksalne dijalektike manjka i suviška, odupire svakom epistemološkom, ali i fenomenološkom "discipliniranju". Pritom će se posebna pažnja posvetiti heurističkim dosezima i ograničenjima koncepta "otjelovljenja" u funkciji teorijske artikulacije femininoga kao složene konfiguracije materijalnoga i nematerijalnoga, racionalnoga i afektivnoga na sjecištu tijela, diskursa, iskustva i prakse.


HRV

97886-85991-36-3

Powered by Koha