Hrvatić, Neven

Interkulturalni kurikulum: od teorije do odgojne prakse / Neven Hrvatić. - str.

U strukturiranju nacionalnog kurikuluma multikulturalno okružje predstavlja jednu od temeljnih odrednica. Definiranje bitnih kurikularnih sastavnica zavist će i od interkulturalnih predispozicija učenika (pravo na različitost, pridonosi ostvarivanju jednakih mogućnosti i priprema za zajednički život u demokratskom društvu.) Nacionalni kurikulum predviđa sadržaje i za pripadnike nacionalnih manjina, a transdisciplinarna i interdisciplinarna područja, također su dio modernoga nacionalnoga kurikuluma. Sadržaji učenja (definirani nastavnim programima) interkulturalno su određeni, tako da se može govoriti o intrekulturalnim dimenzijama nacionalnog (školskog) kurikuluma i/ili interkulturalnom kurikulumu. Interkulturalna određenost kurikuluma znači da se posebnosti kulturne i socijalne sredine (suodnosa većinske i manjinskih zajednica) uključuju u sva područja rada škole: oblikovanje temeljnih moralnih vrijednosti, nastavne sadržaje, izvannastavne i izvanškolske aktivnosti, suradnju s roditeljima i okružjem, a interkulturalni pristup jedna je od važnih odrednica školskog, (razrednog/učeničkog) kurikuluma.


HRVPowered by Koha