Bijelić, Marijana

Tvorba identiteta i drugosti u romanu "Baj Ganjo" Aleka Konstantinova / Bijelić, Marijana. - 100-109 str.

Desničini susreti: Pripadnost kulturi, kultura pripadanja : zbornik radova ; Zagreb, Hrvatska, 21.-22.09.2007. -

U radu se analizira diskurzivna proizvodnja identiteta i drugosti u romanu Baj Ganjo Aleka Konstantinova. Ove kategorije se promatraju prvenstveno kao efekt narativnog čina. Zaplet predstavlja borbu za središnji položaj diskurzivne kontrole – položaj pripovjedača, autora priče o sebi i drugima. Središnji lik je u početku dvostruko posredovan kao narativni produkt nadmoćnih personalnih pripovjedača (likova bugarskih studenata u Europi) i impersolnalnog nadređenog pripovjedača. Prema kraju baj Ganjo preuzima diskurzivnu kontrolu i ulogu glavnog narativnog subjekta. Glavni lik označava problematični balkanski identitet Bugara u svom odnosu s europskim. Osnovni diskurs upotrijebljen za definiranje identiteta u romanu jest balkanizam u svom odnosu s okcidentalizmom i orijentalizmom. Promjenjivost i nestabilnost/zamjenjivost položaja subijekta i objekta pripovijedanja dodatno usložnjavaju analizu.


HRV

Powered by Koha