Širanović, Ana

Pravo djeteta na sudjelovanje u procesu suradnje obitelji i odgojno-obrazovne ustanove / Ana Markovinović ; Dubravka Maleš. - 123-133 str.

Suradnja obitelji i odgojno-obrazovne ustanove od iznimne je važnosti za dijete koje svakodnevno provodi značajan dio svojega vremena u obje sredine. Znanstvena razmatranja suradnje obitelji i odgojno-obrazovne ustanove uglavnom su usredotočena na pitanja koja uključuju roditelje i profesionalne djelatnike, dok je pitanje uloge djeteta u tom procesu potpuno zanemareno. Takva je situacija u neskladu s Konvencijom o pravima djeteta prema kojoj je dijete subjekt s pravima. Prava djeteta na sudjelovanje podrazumijevaju priznavanje prava na iznošenje osobnog mišljenja, pravo da to mišljenje bude saslušano i da se uzme u obzir te pravo djeteta da sudjeluje u donošenju odluka o svim pitanjima koja ga se tiču kadgod je to moguće. Kako suradnja obitelji i odgojno- obrazovne ustanove ima za cilj dobrobit djeteta, to se nameće kao obveza uključivanje djeteta kao subjekta s pravima u isti taj proces suradnje. U radu se daje pregled teorijskih promišljanja dječje participacije u procesu suradnje obitelji i odgojno-obrazovne ustanove, od kritičkog promišljanja samog pojma iz perspektive djeteta i njegovih participativnih prava, pa do mogućih uloga djeteta u tom procesu, a u cilju unapređenja kvalitete života djeteta u i izvan obitelji.


HRV

Maleš, Dubravka ;Powered by Koha