Latković, Ivana

Modaliteti reprezentacije i horizonti invencije prošlog u romanima D. Merca Galilejev lestenec i I. Škamperlea Kraljeva hči / Latković, Ivana. - 151-157 str.

U romanima Galilejev lestenec D. Merca i Kraljeva hči I. Škamperlea načelo analogije prikazanih (prošlih i sadašnjih) zbivanja predstavlja temeljno načelo koncipiranja priče, kao i polaznu točku njihova tumačenja. U skladu s time, u radu će se problematizirati modaliteti predstavljivosti prikaznog, kao i uloga invencije u njemu.


HRV

Powered by Koha