Grmača, Dolores

Zoranićevo čitanje Marulića / Grmača, Dolores. - str.

Oslonjenost Petra Zoranića na Marka Marulića u Planinama u hrvatskoj je književnoj historiografiji prepoznata u metričkim postupcima te u imenu pastira Marula u XVI. glavi, u kojoj pastir Dvorko parafrazira početak Molitve suprotiva Turkom. Polazište je ovoga rada da je Marulićev utjecaj u Planinama daleko važniji te da valja temeljitije preispitati Zoranićevo čitanje Marulićeva opusa, posebice Judite. Stoga se analiziraju moguće relacije između posvete Planina i posvete Judite. Posebna se pozornost posvećuje motivu elizejskih polja, pozivanju na sv. Jeronima te uputama za čitanje koje nude u svojim posvetama.


HRV

Powered by Koha