Jokić-Begić, Nataša

Aktualna istraživanja Katedre za zdravstvenu i kliničku psihologju Odsjeka za psihologiju Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu / Jokić-Begić, Nataša ; Lauri Korajlija, Anita ; Jurin, Tanja ; Arambašić, Lidija. - 58-58 str.

Na Katedri za zdravstvenu i kliničku psihologiju provodi se znanstveni projekt pod nazivom „Anksioznost i depresivnost u cjeloživotnoj perspektivi”. U okviru projekta provedeno je niz istraživanja čiji je zajednički cilj bio ispitati rizične i zaštitne čimbenike za pojavu anksioznosti i depresivnosti u cjeloživotnoj perspektivi. U pokušaju razumijevanja čimbenika koji pridonose pojavi anksioznih i depresivnih tegoba oslonili smo se na dijateza-stres model koji povezuje biološke, psihološke i okolinske faktore, ističući interakciju između dispozicije prema poremećaju i okolinskih stresora u nastanku psihičkih poremećaja. Dosadašnji istraživački napori bili su usmjereni u nekoliko pravaca. Provjerili smo i prilagodili psihodijagnostičke instrumenate za ispitivanje depresivnosti, anksioznosti, anksiozne osjetljivosti i perfekcionizma na uzorcima djece i odraslih. Za potrebe mjerenja i istraživanja stresa konstruirana je posebna tehnika – Silueta ljudskog tijela – čije su metrijske karakteristike te prediktivna valjanost provjeravani na velikim uzorcima svih dobnih skupina. Nadalje, provjeravan je doprinos perfekcionizma i anksiozne osjetljivosti kao zaštitnih i rizičnih čimbenika za pojavu i održavanje anksioznih i depresivnih smetnji. Važno je istaknuti da su istraživanja provedena na različitim uzorcima s obzirom na klinički status, mjesto stanovanja, zanimanje, te da je kombinirana kvantitativna i kvalitativna metodologija. Rezultati pokazuju da su provjeravani konstrukti i odnosi među njima iznimno složeni i da su ovisni o dobi, spolu te situacijskom kontekstu. U budućnosti planiramo provesti eksperimentalna istraživanja biološke ranjivosti za razvoj anksiozne osjetljivosti. Dosadašnji rezultati istraživanja unaprjeđuju spoznaje o patogenezi anksioznih i depresivnih smetnji, te daju smjernice u osmišljavanju učinkovitih preventivnih i kurativnih programa.


HRV

Arambašić, Lidija ; Lauri Korajlija, Anita ; Jurin, Tanja ;Powered by Koha