Löw Stanić, Ajana

Predviđanje učestalosti počinjenog i doživljenog nasilja u mladenačkim vezama / Löw, Ajana ; Ajduković, Dean ; Sušac, Nika. - 32-33 str.

Cilj provedenog istraživanja bio je ispitati doprinos nekih sociodemografskih varijabli, uvjerenja o kvalitetnoj vezi i stava o osobnim pravima u vezi u objašnjenju učestalosti počinjenog i doživljenog nasilja kod mladića i djevojaka adolescentne dobi. Istraživanje je provedeno u svibnju 2010. godine na učenicima trećih razreda srednjih škola u Republici Hrvatskoj (N=623), u sklopu projekta Društva za psihološku pomoć i Agencije za Odgoj i obrazovanje. Za tu svrhu konstruirana je skala uvjerenja o kvalitetnoj vezi (α=.78), skala stavova o osobnim pravima u vezi (α=.81) te dvije liste kojima se ispituje iskustvo nasilja u vezi – lista počinjenih nasilnih ponašanja (α=.82) i lista doživljenih nasilnih ponašanja (α=.90). Prikupljeni podaci analizirani su odvojeno za mladiće i djevojke. Uvjerenja o kvalitetnoj vezi i stav o osobnim pravima u vezi pokazali su se značajnim prediktorima učestalosti kako počinjenog, tako i doživljenog nasilja za mladiće, no ne i za djevojke. Mladići koji iskazuju veće slaganje s pogrešnim uvjerenjima o tome što je kvalitetna veza češće čine i doživljavaju nasilje, kao i oni koji u većoj mjeri naglašavaju važnost osobnih prava u vezi. Učestalost počinjenog i doživljenog nasilja kod djevojaka određena je njihovim školskim uspjehom, pri čemu djevojke slabijeg školskog uspjeha češće čine i doživljavaju nasilje. Kod doživljenog nasilja taj odnos posredovan je vrstom škole koju djevojke pohađaju (strukovna škola/gimnazija). Kod mladića sociodemografske varijable ne doprinose značajno objašnjenju varijance niti jednog od kriterija. Ovim prediktivnim modelom objašnjeno je ukupno 15.8% varijance počinjenog nasilja kod mladića i 3.9% varijance počinjenog nasilja kod djevojaka te 9.7% varijance doživljenog nasilja kod mladića i 6.6% varijance doživljenog nasilja kod djevojaka. Kada se u prediktivni model za počinjeno nasilje uvede i varijabla doživljenog nasilja, ukupni postotak objašnjene varijance kod oba spola znatno se povećava (52.7% kod mladića i 26.7% kod djevojaka). Raspravljene su moguće interpretacije dobivenih nalaza.


HRV

Sušac, Nika ; Ajduković, Dean ;

Powered by Koha