Eterović, Ivana

Poredbena metoda i filološke analize ranonovovjekovnih hrvatskoglagoljskih liturgijskih tekstova / Eterović, Ivana. - 33-39 str.

U radu se prikazuje tradicionalna poredbena metoda primjenjivana u istraživanju jezika srednjovjekovnih hrvatskoglagoljskih liturgijskih tekstova. Upućuje se na neke nedostatke dosadašnjega pristupa, osobito pri njegovoj primjeni u analizi jezika ranonovovjekovnoga korpusa, te se nude osnovne smjernice za buduća istraživanja tih tekstova.


HRV

Powered by Koha