821.163.42(497.11).09Vujkov, B. ; 821.163.42(497.11).09 ; (063) ;
Znanstveni skup Dani Balinta Vujkova (10 ; 2011 ; Subotica)


Dani Balinta Vujkova : dani hrvatske knjige i riječi : zbornik radova sa znanstvenih skupova 2011.-2012. / zbornik uredila Katarina Čeliković. - Subotica : Hrvatska čitaonica, 2013. - 264 str. ; 24 cm. . - ( Edicija Studije / Hrvatska čitaonica ; knj. 4 )

Zbornik radova s X. dana Balinta Vujkova, Subotica, 19.-21.X.2011. i XI. dana Balinta Vukoja, Subotica, 18.-19.X.2012. - Zastupljeni autori: Mirko Ćurić, Sanja Vulić, Đuro Franković, Tomislav Žigmanov, Vladan Čutura, Nevena Mlinko, Robert Hajszan, Bernardica Ivanković, Stevan Mačković, Zvonimir Pelajić, Milovan Miković, Mila Markov-Španović, Stjepan Blažetin, Silvestar Balić, Katarina Čeliković, Željka Zelić, Davor Bašić Palković. -

Bibliografske bilješke i bilješke uz tekst. - Imensko kazalo. -

Str. [7-8]: Znanstveni skupovi u znaku književne kritike i hrvatskih velikana u Vojvodini / Katarina Čeliković. -

9788684783228


Vujkov, Balint


Vujkov, Balint - interpretacije i kritike - zbornik --

Čeliković, Katarina ; Ćurić, Mirko ; Vulić Vranković, Sanja ; Franković, Đuro ; Žigmanov, Tomislav ; Čutura, Vladan ; Mlinko, Nevena ; Hajszan, Robert ; Ivanković, Bernardica ; Mačković, Stevan ; Pelajić, Zvonimir ; Milković, Milovan ; Markov Španović, Mila ; Blažetin, Stjepan ; Balić, Silvestar ; Zelić, Željka ; Bašić Palković, Davor ;

Powered by Koha