Kalogjera, Damir

Iz kritičkih i pragmatičkih rasprava о standardizaciji jezika / Damir Kalogjera. - 2014 - 1-22 str.

Ovaj rad razmatra sociolingvističku i sociološku problematizaciju standardizacije i njene posljedice oslanjajući se na izabrane kritičke ideje koje su razvili Bahtin, Bourdieu, Milroy, Bernstein, Hall i Bolinger, svaki od njih ukazujući na neke lingvistički i društveno upitne elemente ishoda ovoga procesa, tj. standardnog jezika. Haugen, Cheshire, Carter i Coulmas su sociolingvisti sa pragmatičnijim, manje kritičkim, pristupom ovom jezičnom varijetetu. U zaključku rada zastupa se mišljenje da se oba pristupa nadopunjuju jer navode primijenjene lingviste na to da modificiraju svoj možebitni konvencionalni stav prema standardu i da ga promatraju kao 'dvosjekli mač' s nacionalno važnim, ali i društveno upitnim djelovanjem.

Powered by Koha