Bijelić, Marijana

Anika kao fatalna žena - demonizacija ženskosti u pripovijetci "Anikina vremena" Ive Andrića / Bijelić, Marijana. - 2015 - 161-172 str.

Demonizacija žene u obliku stereotipa/ arhetipa fatalne žene s gledišta feminističke kritike obično se interpretira kao patrijarhalna ideološka konstrukcija koja označava muški strah od ženske emancipacije povezan s periodima krize patrijarhalnog društvenog poretka. Za razliku od većine feminističkih kritičarki Malgorzata Luczynska-Holdys u svom radu Re-vizija fatalne žene u engleskom pjesništvu 19. stoljeća tvrdi kako posezanje za ovim stereotipom u književnosti često omogućuje kritiku muškog gledišta zapažajući da u analiziranim tekstovima muški subjekti fatalnost pripisuju svim ženama. Moja interpretacija polazi od teze da pripovijetka Anikina vremena omogućuje refleksiju procesa demonizacije žene i ženskosti, kako u svijesti glavnih muških likova, tako i u pričama koje oblikuje patrijarhalni kolektiv, te da stoga pripovijetka ne reproducira jednostavno patrijarhalno konstruiranje stereotipa fatalne žene, nego omogućuje određenu razinu kritike ovog procesa.


HRVPowered by Koha