Parmač, Kovačić, Maja

Usporedba dvije verzije testa implicitnih asocijacija za mjerenje motiva za moći / Maja Parmač Kovačić, Zvonimir Galić, Marija Kušan. - 175-189 str.

Cilj istraživanja bio je usporediti valjanost dviju verzija Testa implicitnih asocijacija (IAT) za mjerenje implicitnog motiva za moći. U prvoj verziji IAT-a kao kategorije atributa koristili smo prirodne antonime “moć” i “nemoć”, dok smo u drugoj verziji IAT-a koristili evaluativno ujednačenije kategorije “dominacija” i “suradnja”.
U istraživanju je sudjelovao uzorak studenata psihologije (N=73). Uz podatke na dvije verzije IAT-a, prikupili smo samoprocjene na eksplicitnoj mjeri motiva za moći, dvije mjere intrinzične i ekstrinzične motivacije te procjene dominantnosti od strane bliskih
osoba. Iako su obje verzije IAT-a imale zadovoljavajuću pouzdanost, IAT “dominacija-suradnja” pokazao se valjanijom mjerom implicitnog motiva za moći. Za razliku od IAT-a “moć-nemoć” koji nije značajno korelirao ni s jednom od korištenih mjera, IAT “dominacija-suradnja” je imao značajne i umjereno visoke korelacije sa samoprocjenama
i procjenama dominantnosti te obje mjere intrinzične motivacije.


Test implicitnih asocijacija; motiv za moći; implicitni motivi; eksplicitni motivi --

Galić, Zvonimir ; Kušan, Marija ;Powered by Koha