003.349.12(497.5) ; 27-182.7(297.5) ;
Meandrima hrvatskoga glagoljaštva : zbornik posvećen akademiku Stjepanu Damjanoviću o 70. rođendanu / urednici Tanja Kuštović, Mateo Žagar. - Zagreb : Hrvatska sveučilišna naklada, 2016. - 638 str. : ilustr. ; 25 cm

Bibliografije uz radove. - Bibliograf. i dr. bilješke uz tekst. - Sažeci uz radove na više jezika -

Str. 7: Uvodno slovo / urednici. - Kratak životopis Stjepana Damjanovića: str. 607-608. - Bibliografija Stjepana Damjanovića: str. 609-636 -

9789531693486


Damjanović, Stjepan - zbornik -- bibliografija -- hrvatsko glagoljaštvo - studije --

Žagar, Mateo ; Kuštović, Tanja ; Badurina Stipčević, Vesna ; Bratulić, Josip ; Ceković, Blanka ; Čermák, Václav ; Crvenkovska, Emilija ; Čupković, Gordana ; Dürrigl, Marija-Ana ; Eterović, Ivana ; Galić, Josip ; Galović, Tomislav ; Garzaniti, Marcello ; Gvozdanović, Jadranka ; Holjevac, Sanja ; Horvat, Marijana ; Štebih Golub, Barbara ; Jurić-Kappel, Jagoda ; Kapetanović, Amir ; Kovačević, Ana ; Kuštović, Tanja ; Kuzmić, Boris ; Lisac, Josip ; Lozić Knezović, Katarina ; Lukežić, Iva ; Lukić, Milica ; Blažević Krezić, Vera ; Marijanović, Stanislav ; Horvat, Jasna ; Mihaljević, Milan ; Nakaš, Lejla ; Petrović, Ivanka ; Popović, Milenko ; Trostinska, Rasja ; Požar, Sandra ; Radošević, Andrea ; Reinhart, Johannes ; Stankovska, Petra ; Šimić, Marinka ; Vigato, Ivica ; Vince, Jasna ; Zaradija Kiš, Antonija ; Zubčić, Sanja ; Žagar, Mateo ;

Powered by Koha