Krznarić, Tina

Efekti akterovog i partnerovog atribucijskog stila na komunikaciju prilikom sukoba u intimnoj vezi / Tina Krznarić, Aleksandra Huić, Željka Kamenov. - 2016 - 88-88 str.

U svakom bliskom odnosu u nekom trenutku dođe do sukoba, no ono što je bitno za kvalitetu odnosa je način na koji se sukob rješava. Od tri stila komunikacije prilikom sukoba, obrazac konstruktivne komunikacije povezan je sa zadovoljstvom i kvalitetom intimnog odnosa, dok su obrazac uzajamnog izbjegavanja rasprave i suzdržavanja, te obrazac u kojem jedan partner zahtijeva promjene a drugi se povlači prediktivni za razvod i prekid veze. Prevladavajući obrazac komunikacije prilikom sukoba u vezi povezan je s percepcijom uzroka događaja u vezi, odnosno atribucijama ponašanja partnera. Istraživanja intimnih odnosa pokazuju da su partneri nezadovoljni vezom skloni atribuiranju uzroka negativnih događaja tako da uzrok pripisuju partneru, smatraju ga stabilnim i nepromjenjivim te globalnim. Osobe koje su zadovoljne vezom sklone su atribucijama koje umanjuju značaj negativnih događaja, pripisujući ih uzrocima izvan partnera te smatrajući ih nestabilnim i specifičnim. U istraživanju je sudjelovalo 150 parova u dobi od 18 do 30 godina. Svaki partner nezavisno je popunio upitnik koji je sadržavao instrumente namijenjene mjerenju atribucijskog stila te stilova komunikacije prilikom sukoba. Cilj istraživanja bio je utvrditi ulogu atribucijskog stila svakog partnera u komunikaciji prilikom sukoba u vezi. Zanimalo nas je u kojoj se mjeri stil komunikacije jednog partnera može predvidjeti na osnovi njegovog atribucijskog stila te pridonosi li tome i atribucijski stil drugog partnera, vodeći pritom računa o spolu partnera. Kako bi se jasnije utvrdio doprinos partnerovih karakteristika stilu komunikacije prilikom sukoba, podaci su analizirani na individualnoj i na dijadnoj razini. Nizom provedenih analiza utvrđen je doprinos atribucijskog stila pojedinca, ali i atribucijskog stila partnera, u objašnjavanju komunikacije prilikom sukoba u bliskoj vezi. Doprinos dijadnih istraživanja je stavljanje naglaska na značajke svakog od partnera u odnosu, ali i na međusobnu interakciju tih njihovih značajki, što može pridonijeti spoznajama korisnim za praktični rad s intimnim parovima.


HRV

Huić, Aleksandra ; Kamenov, Željka ;

Powered by Koha