Filipec, Krešimir

Postavljeni stol s kasnosrednjovjekovnim i novovjekovnim posudama nađenim prigodom arheoloških istraživanja u Slavoniji / Filipec, Krešimir. - 2016 - 95-97 str.

U radu su prikazane keramičke posude nađene prilikom arheoloških iskopavanja na nekoliko lokaliteta u Slavoniji. Glavno težište rada je na opisu keramičkih posuda, njihove namjene i kronologije. U radu se raspravlja i o nekim terminološkim problemima. Tako se nastoji uputiti na to da je ispravnije keramičke posude, datirane u vrijeme turske vladavine u Slavoniji, nazivati turskim, a ne osmanskim posudama.


HRV

Powered by Koha