Lacko Vidulić, Svjetlan

Književno polje SFRJ-a: podsjetnik na tranziciju dugog trajanja / Lacko Vidulić, Svjetlan. - 27-43 str.

Prilog se bavi tranzicijom književnog polja: od složenog jugoslavenskog prema samostalnim poljima u pojedinim državama sljednicama. Prilog polazi od sljedećih teza: (1) Postjugoslavenska tranzicija praćena je narativima "povijesnog loma" koji naglašavaju aspekte diskontinuiteta, dok se aspekti kontinuiteta – kako u katastrofičnim ("jugonostalgičnim"), tako i u trijumfalističkim ("nacionalističkim") narativima – previđaju ili potiskuju. (2) Kad je riječ o klasifikaciji nacionalnih književnosti, u središtu tranzicijskih narativa je predodžba o prijelazu s jugoslavenske multikulturne paradigme na postjugoslavenske nacionalne paradigme. Ovisno o poziciji promatrača glede politike kolektivnog pamćenja, staro stanje se prikazuje kao "nasilno", a novo kao "prirodno" – ili obratno. Cilj priloga je rekonstruirati kontinuitet između nekadašnje federalizacije književnog polja i potonjeg centrifugalnog razvoja ; između "partikularizma"/"republičkog egoizma" razdoblja od 1960-ih do 1980-ih godina s jedne strane te mononacionalnih perspektiva od 1990-ih naovamo. Autor se oslanja na diskurs kulturne politike, leksikografsku literaturu, književnopovijesne preglede i književno-sociološku literaturu.


HRV

Powered by Koha