Polančec, Jurica

O definiciji kategorije glagolskog stanja / Polančec, Jurica. - 113-130 str.

U radu se problematizira pitanje kako definirati kategoriju glagolskoga stanja s posebnim obzirom na hrvatski jezik. Rad polazi od pretpostavke da je definicija koja navedenu kategoriju svodi na opreku aktiva i pasiva preuska te se ona stoga razmatra iz tipološke perspektive. Predlaže se šira definicija kategorije koja se sastoji od sedam parametara, od kojih su dva obvezna, iz čega proizlazi da se kategorija glagolskoga stanja može promatrati kao sastavljena od tipičnih i manje tipičnih članova. Predlaže se da se slučajevi netipičnih glagolskih stanja za potrebe opisa hrvatskoga jezika nazovu promjenama u glagolskoj dijatezi, pri čemu se dijateza shvaća kao odnos sintaktičke i semantičke reprezentacije bilo kojega glagola.


HRVPowered by Koha