Polančec, Jurica

Što nam aktionsart glagola može reći o njegovu vidu / Polančec, Jurica. - 75-88 str.

U radu se predstavlja preliminarno istraživanje odnosa glagolskoga vida i leksičkog vida, tzv. aktionsarta, na slučajnome uzorku od 500 pojavnica iz Hrvatskoga nacionalnog korpusa (HNK- a). U radu je korištena podjela na četiri temeljna razreda aktionsarta (engl. states, achievements, accomplishments, activities). U radu je provjereno koliko se često u uzorku javlja pojedini razred aktionsarta te koliko se često u pojedinome razredu javljaju svršeni i nesvršeni glagoli. Ustanovljeno je da se glagoli stanja (engl. states) i radnje (engl. activities) ponajprije javljaju u nesvršenome vidu. Glagoli stanja (engl. states) pritom mogu doći u svršenome vidu uz dodavanje određenih semantičkih nijansi (inkoativnost, kratkotrajnost). Glagoli ostvarenja (engl. accomplishments) javljaju se u oba vida s time da nesvršeni glagol predstavlja događaj kao proces u trajanju, a svršeni završnu točku toga događaja. Glagoli toga razreda tipični su primjeri onoga što inače nazivamo pravim vidskim parnjacima. Glagoli postignuća (engl. achievements) nalaze se ponajprije u svršenome vidu, a u nesvršenome vidu obično znače iterativ. Predstavljeni rezultati, iako tek preliminarni, već pokazuju koliko je podjela na razrede aktionsarta relevantna za glagolski vid u hrvatskome jeziku. Naime, za svaki se od vidova može pokazati određena pravilnost pri interakciji s aktionsartom. Time se pokazuje u kojoj je mjeri vid vezan za inherentna semantička svojstva glagola te u kojoj se mjeri zakonitosti uporabe vida mogu predvidjeti ako se uzmu u obzir ta ista semantička svojstva.


HRV

Powered by Koha