Hodko, Tajana

Neke značajke glasa u funkciji menstrualnog ciklusa / Tajana Hodko, Ivana Hromatko, Diana Tomić. - 140-140 str.

Dugo se smatralo da je kod žena (za razliku od ženki mnogih životinjskih vrsta koje plodno razdoblje javno oglašavaju - zvučnim, vidnim, njušnim i drugim signalima) ovulacija skrivena. Međutim, sve je više dokaza u prilog hipotezi da suptilne promjene u ponašanju i izgledu žena ipak šalju informaciju o plodnom statusu. U tom su se kontekstu intenzivno počele proučavati i promjene u kvaliteti glasa u funkciji menstrualnog ciklusa. Nekolicina je istraživanja pokazala da glas postaje privlačniji sredinom ciklusa (kada je povećana vjerojatnost začeća). Međutim, rezultati nisu jednoznačni, a kako različiti istraživači nisu koristili iste parametre kvalitete glasa, njihove je nalaze teško međusobno uspoređivati. Stoga je cilj ovog istraživanja bio detaljnije ispitati dolazi li do promjena u većem broju akustičkih parametara (fundamentalna frekvencija, standardna devijacija fundamentalne frekvencije, raspon F0, omjer signal-šum, jitter, shimmer i raspršenje formanta) u dvije različite faze ciklusa: menstrualne i kasne folikularne. Većina mjerenih fizikalnih karakteristika je pokazala varijacije u funkciji menstrualnog ciklusa. Nadalje, veličina promjena u nekima od tih parametara je pozitivno korelirala s femininošću (mjerenom Bem inventarom rodnih uloga). Rezultati idu u prilog hipotezi (ne)skrivene ovulacije te će biti interpretirani u širem kontekstu strategija privlačenja potencijalnih partnera


HRV

Hromatko, Ivana ; Tomić, Diana ;Powered by Koha