Mihić, Vladimir

Diskriminacija i stav prema multukulturalnosti kod dece u multikulturnim sredinama u Srbiji / Vladimir Mihić, Bojana Bodroža, Dragana Jelić, Marina Oros, Margareta Jelić - 1-1 str.

Pitanje obrazovanja na manjinskom jeziku se najčešće posmatra kao pitanje poštovanja multikulturnog društva i prava manjina. Osnovni problem ovakvog pristupa jeste u kojoj meri je potrebno razvijati osećaj pripadnosti državi boravka/rođenja i da li ovakav pristup vodi ka asimilaciji manjinskih grupa. S druge strane, podela dece u škole i/ili razrede na osnovu jezika nastave sa sobom nosi rizik smanjenog kontakta između dece u multikulturnim sredinama. Istraživanje predstavljeno ovim radom je deo bilateralnog projekta "Socijalni identitet u multietničkoj sredini - efekti kontakta na međugrupne stavove i etnički identitet" i obuhvatilo je 852 učenika (55, 5% devojčica) završnih razreda osnovne škole, kao i sva četiri razreda srednjih škola sa teritoriji Vojvodine koji nastavu slušaju na srpskom (48, 9% uzorka), mađarskom (27, 7%), slovačkom (18%) i hrvatskom (5, 4%). Ovaj rad bavio se razlikama između većinske i manjinskih grupa u odnosu na percepciju diskriminacije svoje grupe, tendenciju ka diskriminaciji druge grupe, osećaj simboličke pretnje i stavove prema multikulturalizmu/asimilaciji u Srbiji. Rezultati pokazuju da postoje statički značajne razlike za sve merene varijable. Deca iz većinske grupe snažnije se zalažu za asimilaciju manjina od manjinske dece, dok pripadnici manjinskih grupa pružaju snažniju podršku multikulturalizmu od dece iz većinske grupe. Pripadnici manjinskih grupa imaju snažniji osećaj simboličke pretnje od strane vršnjaka, dok pripadnici većinske grupe imaju snažniji osećaj diskriminacije. Kada je reč o tendenciji ka diskriminaciji, ona nisko, ali značajno, korelira sa osećajem diskriminicije sopstvene grupe , odnosno veća je kod pripadnika većinske grupeNa kraju, postoji jasna preferencija dece iz većinske grupe ka zajedničkom obrazovanju na srpskom u odnosu na decu iz manjinskih grupa (pogotovo slovačke i mađarske) koji preferiraju modele obrazovanja koji su manje asimilacioni.


OTHER

Bodroža, Bojana ; Jelić, Dragana ; Oros, Marina ; Jelić, Margareta ;

Powered by Koha