Hrvatić, Neven

Pedagoška prevencija i resocijalizacija poremećaja u ponašanju / Neven Hrvatić. - 22-31 str.

Ako poremećaje u ponašanju djece i mladih odredimo kao ponašanja koja odstupaju od uobičajenih normi za tu dob, spol, situaciju i okruženje, a koja mogu biti prisutna na osobnom planu (i u socijalnom okruženju), biti štetna i opasna za samog pojedinca i okruženje te zahtijevaju stručnu pomoć, razvidne su različite manifestacije, složenost, obilježja, intenzitet i trajanje. Kao primarni izvori socijalizacije ističu se:obitelj, škola i vršnjačke skupine, a važnost roditeljske uloge u prevenciji poremećaja u ponašanju mijenja se od upravljanja prema ulozi savjetnika u životu adolescenata, gdje su stilovi roditeljstva, komunikacija i obiteljsko ozračje bitan čimbenik razvoja. Kao drugi važan izvor prosocijalnih normi, kulturnih vještina i normi ponašanja ističe se škola, koja ima značajnu protektivnu ulogu za učenike/adolescente, dok su vršnjačke skupine važne u izgradnji osobnosti i samopoštovanja. Rezultati istraživanja pokazali su uvjetovanost poremećaja u ponašanju slabljenjem odgojnih utjecaja obitelji, suvremenog (urbanog) načina života i različitih društvenih utjecaja koji potiču takova ponašanja. Razvoj poremećaja u ponašanju, bez obzira na individualni proces, ima više etapa, a one se razlikuju s obzirom na faze i posljedice (rizični i zaštitni čimbenici). Uz primarne preventivne programe, u ovoj fazi prisutnosti poremećaja u ponašanju među mladima, potrebna je i sekundarna prevencija u funkciji ranog otkrivanja rizičnih ponašanja, kao i tercijarna prevencija: (dijagnostika, supstitucija, kompenzacija, subvencija), prema rehabilitaciji i resocijalizaciji (socijalnopedagoške intervencije). U ovom kontekstu pedagoška prevencija odnosi se na kontinuum od preventivnog, preko kurativnog do terapijskog poimanja i odnosa prema poremećajima u ponašanju, represivnih i permisivnih pristupa, u kojima kroz partnerske i suradničke odnose škole, obitelji i drugih čimbenika možemo poticati aktivniji pristup i očekivati bolje rezultate.


HRV

Powered by Koha