811.163.42'243(062) ;
Croaticum : savjetovanje za lektore hrvatskoga kao inoga jezika : 4. zbornik radova / uredili Ivančica Banković-Mandić, Marica Čilaš Mikulić, Darko Matovac. - Zagreb : FF-press [i. e.] Filozofski fakultet, 2019. - 200 str. : ilustr. ; 24 cm.

Publikacija je zbornik radova sa savjetovanja održanog u Zagrebu, 2019.
Prema predgovoru organizatori su Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta te Croaticum-Centar za hrvatski kao drugi strani jezik. -

Bibliografija uz radove. - Bibliograf. i dr. bilješke uz tekst -

9789531758208


hrvatski jezik - učenje - zbornik --

Banković-Mandić, Ivančica ; Čilaš Mikulić, Marica ; Matovac, Darko ; Udier, Sandra Lucija ; Korajac, Aida ; Gulešić Machata, Milvia ; Čaušević, Ekrem ; Matas Ivanković, Ivana ; Deželjin, Vesna ; Skender Libhard, Inja ; Žagar Szentesi, Orsolya ; Šporčić, Mateja ; Marković, Mariela ; Puljiz-Šostik, Željana ; Predojević, Željko ;

Powered by Koha