811.163.41(082) ; 811.163.41'272(082) ;
Zbornik Instituta za srpski jezik SANU. Srpski jezik i aktuelna pitanja jezičke politike / 2, uređivački odbor Ivan Klajn, Predrag Piper, Sreto Tanasić ; glavni urednik Sreto Tanasić. - Beograd : Institut za srpski jezik SANU, 2014. - 229 str. ; 24 cm

"U Zborniku se objavljuju referati sa naučnog skupa 'Srpski jezik i auktuelna pitanja jezičke politike' ..."--> Predgovor -

Bibliografija uz svaki rad. - Bibliograf. i dr. bilješke uz tekst. - Rezjume ; Summary -

Str. 7-8: Predgovor / Sreto Tanasić -


Radovi na srp. i hrv. jeziku Srpska ćirilica

9788682873488


srpski jezik - zbornik -- Srbija - jezična politika --

Tanasić, Sreto ; Piper, Predrag ; Klajn, Ivan ;

Powered by Koha