316.273(09)"13/19" ;
Balagutrak, Mykola.

Geneza etnopsyhologiï v Ukraïni XIX stolittja : istoryko-etnologičnyj aspekt / Mykola Balagutrak. - Lʹviv : Instytut narodoznavstva NAN Ukraïny, 2007. - 221 str. ; 21 cm

Bibliografija: str. 200-[220] -


Summary. Ukrajinska ćirilica.

9789660245778

2012381218


Ethnopsychology--History--Ukraine--19th century.
Ukrainians--Psychology--History--19th century.


Ukrajina -- etnopsihologija -- 19. st. --

Powered by Koha