Normal view MARC view ISBD view

Sredstva izražavanja sintaktičke negacije u hrvatskome i makedonskome jeziku i njihov položaj / Nazalević Čučević, Iva.

By: Nazalević Čučević, Iva.
Material type: ArticleArticleDescription: 503-514 str.Other title: Means of expression of syntactic negation in croatian and macedonian and their position [Naslov na engleskom:].Subject(s): 6.03 | hrvatski jezik, makedonski jezik, sintaktička negacija, rečenična negacija, parcijalna negacija, sredstva izražavanja sintaktičke negacije i njihov položaj | Croatian, Macedonian, syntactic negation, sentence negation, constituent negation, means of expression of syntactic negation and their position In: Zbornik radova šestoga hrvatskoga slavističkoga kongresa str. 503-514Summary: Predmet je ovoga rada kontrastivna analiza sredstava izražavanja sintaktičke negacije u hrvatskome i makedonskome jeziku. Sintaktička se negacija u jezikoslovlju dijeli na rečeničnu i parcijalnu. Rečeničnom se negacijom preko zanijekanoga predikata niječe rečenični sadržaj u cjelini dok se parcijalnom negacijom niječe sadržaj kojega nepredikatnoga člana rečeničnoga ustroja. U radu se usporedno analiziraju mehanizmi rečenične i parcijalne negacije u dvama južnoslavenskim jezicima koji se odlikuju i brojnim strukturnim razlikama. Naime jezične osobitosti makedonskoga jezika na svim jezičnim razinama koje odstupaju od genetskoga naslijeđa mogu biti razmatrane kao balkanske (Spasov 2012, 158). Sredstva izražavanja rečenične negacije analiziraju se s obzirom na specifičan položaj negacije u odnosu na glagolski oblik u predikatu odnosno na prethođenje ličnome ili neličnome glagolskome obliku. Potvrdit će se da su sredstva izražavanja rečenične negacije u hrvatskome jeziku niječnice ne, niti, niječni prefiksi ne- i ni- (v. Zovko Dinković 2013), te da im u makedonskome odgovaraju niječnice не, ни, ниту i niječni prefiks не-. Sredstva izražavanja parcijalne negacije predstavit će se kroz šest modela (Kovačević 2002). Potvrdit će se da su niječnice u službi rečenične negacije ovisne o finitnome glagolu na način da dolaze ispred njega ili da su njegovim dijelom te da u svojemu dosegu imaju sve nadesno od sebe. Također će se pokazati da je negacija položajem ovisna i o neličnome glagolskome obliku. Analiza će se sredstava negacije u hrvatskome jeziku temeljiti na primjerima prikupljenima iz hrvatskih računalnih korpusa hrWac 2.0 (v. Ljubešić i Klubička 2014) i Hrvatska jezična I. Nazalević Čučević SREDSTVA IZRAŽAVANJA SINTAKTIČKE NEGACIJE U HRVATSKOME... ZBORNIK RADOVA ŠESTOGA HRVATSKOGA SLAVISTIČKOGA KONGRESA 504 riznica (v. Brozović-Rončević i Ćavar 2012). Uz spomenute je korpuse korišten i SETimes, paralelni korpus deset jezika zasnovan na člancima informativnoga portala Southeast European Times. Za potrebe su analize negacije primjeri iz korpusa nadopunjeni i primjerima dostupnima preko internetskih tražilica, drugih medija te primjerima iz jezične prakse obaju jezika. Neki su primjeri preuzeti iz hrvatske i makedonske jezikoslovne literature (npr. Koneski 1982 ; Velkovska 1998 ; Minova-Đurkova 2000 ; Bojkovska et al. 2008 ; Topolińska 2009) te iz Elektroničnoga rječnika makedonskoga jezika (Digitalen rečnik na makedonskiot jazik).
Tags from this library: No tags from this library for this title. Log in to add tags.
No physical items for this record

Predmet je ovoga rada kontrastivna analiza sredstava izražavanja sintaktičke negacije u hrvatskome i makedonskome jeziku. Sintaktička se negacija u jezikoslovlju dijeli na rečeničnu i parcijalnu. Rečeničnom se negacijom preko zanijekanoga predikata niječe rečenični sadržaj u cjelini dok se parcijalnom negacijom niječe sadržaj kojega nepredikatnoga člana rečeničnoga ustroja. U radu se usporedno analiziraju mehanizmi rečenične i parcijalne negacije u dvama južnoslavenskim jezicima koji se odlikuju i brojnim strukturnim razlikama. Naime jezične osobitosti makedonskoga jezika na svim jezičnim razinama koje odstupaju od genetskoga naslijeđa mogu biti razmatrane kao balkanske (Spasov 2012, 158). Sredstva izražavanja rečenične negacije analiziraju se s obzirom na specifičan položaj negacije u odnosu na glagolski oblik u predikatu odnosno na prethođenje ličnome ili neličnome glagolskome obliku. Potvrdit će se da su sredstva izražavanja rečenične negacije u hrvatskome jeziku niječnice ne, niti, niječni prefiksi ne- i ni- (v. Zovko Dinković 2013), te da im u makedonskome odgovaraju niječnice не, ни, ниту i niječni prefiks не-. Sredstva izražavanja parcijalne negacije predstavit će se kroz šest modela (Kovačević 2002). Potvrdit će se da su niječnice u službi rečenične negacije ovisne o finitnome glagolu na način da dolaze ispred njega ili da su njegovim dijelom te da u svojemu dosegu imaju sve nadesno od sebe. Također će se pokazati da je negacija položajem ovisna i o neličnome glagolskome obliku. Analiza će se sredstava negacije u hrvatskome jeziku temeljiti na primjerima prikupljenima iz hrvatskih računalnih korpusa hrWac 2.0 (v. Ljubešić i Klubička 2014) i Hrvatska jezična I. Nazalević Čučević SREDSTVA IZRAŽAVANJA SINTAKTIČKE NEGACIJE U HRVATSKOME... ZBORNIK RADOVA ŠESTOGA HRVATSKOGA SLAVISTIČKOGA KONGRESA 504 riznica (v. Brozović-Rončević i Ćavar 2012). Uz spomenute je korpuse korišten i SETimes, paralelni korpus deset jezika zasnovan na člancima informativnoga portala Southeast European Times. Za potrebe su analize negacije primjeri iz korpusa nadopunjeni i primjerima dostupnima preko internetskih tražilica, drugih medija te primjerima iz jezične prakse obaju jezika. Neki su primjeri preuzeti iz hrvatske i makedonske jezikoslovne literature (npr. Koneski 1982 ; Velkovska 1998 ; Minova-Đurkova 2000 ; Bojkovska et al. 2008 ; Topolińska 2009) te iz Elektroničnoga rječnika makedonskoga jezika (Digitalen rečnik na makedonskiot jazik).

Projekt MZOS projekt

HRV

There are no comments for this item.

Log in to your account to post a comment.

Powered by Koha

//